Pave Frans' budskap for fastetiden

I bullen som proklamerer det ekstraordinære barmhjertighetsjubelåret, sa jeg at «fastetiden i jubelåret kan sees som en gyllen anledning til å erfare og feire Guds barmhjertighet» (Misericordiae Vultus, 17). Ved å oppfordre til å lytte oppmerksomt til Guds ord og ved å fremme initiativet «24 timer for Herren» ønsket jeg å understreke viktigheten av å lytte til Guds ord i bønn, og særlig til det profetiske ordet. Guds barmhjertighet er et budskap til verden, et budskap som hver enkelt kristen kalles til å erfare personlig. Derfor vil jeg i fastetiden sende ut barmhjertighets-misjonærer, som for alle kan være et tydelig tegn på Guds nærhet og tilgivelse. Les mer ...

 

Fasteaksjonen: Utdanning i krise og konflikt

Av Ingrid Finess Evensmo, Caritas Norge

Mer enn halvparten av de 58 millioner barna som i dag ikke går på skole, kommer fra områder med høy grad av vold og konflikt. Uten utdanning av barn i kriser, risikerer man å miste en hel generasjon. Skolegang er viktig for barns personlige utvikling og for deres fysiske og psykiske helse. I en krise- eller fluktsituasjon er barnas behov for en følelse av normalitet i hverdagen ekstra viktig. Undervisning, lek og psykososial oppfølging kan gi dem en følelse av relativ stabilitet og trygghet midt i krisen. Om familier velger å bli værende på hjemstedet eller flykte under naturkatastrofe eller krig, innebærer det ofte høy risiko, og barn er spesielt utsatt. Ved å få barna tilbake på skolebenken så raskt som mulig, vil risikoen for overgrep, kidnapping og tvangsrekruttering til væpnede grupper reduseres. Mange flyktninger sier at de setter utdanning høyere for sine barn enn mat, helsetjenester, vann og husly i krisesituasjoner. Les mer ...

 

Pave Frans til Mexico

På sin tolvte apostoliske reise skal pave Frans til Mexico. Mottoet for reisen er "Pave Frans: Barmhjertighetens og fredens misjonær". Paven drar fra Roma fredag 12. og er tilbake torsdag 18. februar.  Den meksikanske presidenten, Peña Nieto, har gjentatte ganger bedt paven om å komme. På programmet står blant annet messe ved helligdommen for Vår Frue av Guadalupe oaven har bedt om at det blir satt av tid til at han kan be foran bildet av Vår Frue av Guadalupe. Helligdommen besøkes årlig av millioner av mennesker.helligdommen for Vår Frue av Guadalupe og holde messe.  Les mer ...

 

Oslo katolske bispedømme tar saken til retten

Kulturdepartementet har i dag avvist Oslo katolske bispedømmes (OKB) klage på krav om tilbakebetaling av tilskudd for perioden 2011–2014. OKB mener Kulturdepartementet har tolket norsk lov feil i sitt vedtak og kommer til å reise sivilt søksmål mot staten.

- Vi er uenige i, men ikke overrasket over konklusjonen. Kulturdepartementet har tidligere signalisert at de har en annen lovforståelse enn OKB. Vi er opptatt av å følge norsk lov, og mener det ikke er grunnlag i loven for departementets konklusjon. Vi ønsker derfor å få saken belyst av domstolene, sier administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade. Les mer…

Avviser «kaos», gir full støtte til biskopen og administrasjonen

Det er ikke slik at det er «fullt kaos» i OKB-administrasjonen og at vi alle er i opprør mot biskopen. Vi som skriver dette represen­terer faktisk flertallet av de ansatte, og gir vår fulle støtte til biskopen og hans administrasjon. Les mer…

 

Pave Frans besøker Sverige

Den 31. oktober 2016 besøker pave Frans Lund i Sverige. Det historiske besøket finner sted i anledning av at katolikker og protestanter sammen minnes at det er 500 år siden reformasjonen. Dette er det første pavebesøket i Sverige siden Johannes Paul IIs reise i  Norden i 1989.

- Jeg er svært glad for at paven kommer til Lund og at Den katolske kirke sammen med Det lutherske verdensforbund innbyr til dette eksepsjonelle møtet. Det er et fremsteg i kirkens arbeid. I en tid med store globale utfordringer har vi et felles oppdrag å forkynne evangeliet i ord og handling, sier erkebiskop Antje Jackelén fra Svenska Kyrkan.

Møtet i Lund springer ut av en flere tiår lang dialogprosess. En milepæl i denne prosessen er dokumentet «Fra konflikt til fellesskap» fra 2013. Der uttrykker lutheranere og katolikker sorg og anger over den smerte man har tilført hverandre, men også takknemlighet over de teologiske innsikter som begge parter har bidratt med. Samtidig betones det felles ansvar for å forkynne den kristne tro, ikke minst gjennom arbeidet for rettferdighet og fred.

Det er i denne ånd at ledere fra Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbund møtes i Lund i høst for sammen å for første gang markere reformasjonen. Under møtet skal det holdes et symposium og en gudstjeneste med liturgi særskilt laget for denne anledning.

- Jeg er glad for at dette viktige økumeniske møtet finner sted nettopp i Lund. En gang var Lund et katolsk sentrum i Nord-Europa, og akkurat nå er den økumeniske situasjonen i vår del av verden unik og interessant. Jeg håper at dette møtet får oss til å se fremover, slik at vi sammen kan vitne om Jesus Kristus og hans evangelium i vårt sekulariserte miljø, sier biskop Anders Arborelius av Stockholm.

Les mer ...

Minnetale over Lars Roar Langslet

Møtet i Det Norske Akademi for språk og literatur 1. februar ble innledet med at Nils Heyerdahl holdt denne minnetalen:

Vårt medlem Lars Roar Langslet døde 18. januar. Det norske samfunn, Det Norske Akademi og hver enkelt av oss, hans venner og kolleger, har lidd et stort tap.

Helt fra sine unge år var han en samlende, pregende og veivisende person, et midtpunkt i en vid krets, ikke bare av likesinnede, men av mennesker med forskjellig politisk og ideologiske ståsted. Han var med å gjennomtenke og redefinere konservatismens og den liberale rettsstats verdigrunnlag. Han var med å utforme et partis politikk og sette den ut i livet. Han var en kunnskapsrik, stilsikker forfatter og en høyt respektert rikspolitiker. Han satt ved Kongens bord som kulturminister. Han endret den norske medieverden. Sporene etter ham er mange. Les mer ...

Fakta og følelser – Feilaktig oppslag i Aftenposten

Aftenposten hadde den 14. januar en lengre artikkel om bispedømmets interne forhold, basert på anonyme kilder. Det påstås at ansatte som er kritiske til ledelsens håndtering av medlemsregistreringssaken blir utsatt for represalier i form av degradering og skriftlige advarsler. Dette stemmer ikke. Les mer…

Historisk møte mellom paven og patriark Kirill

Underveis til Mexico den 12. februar vil pave Frans mellomlande på Cuba for å møte overhodet for Den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill I. Det dreier seg om et historisk gjennombrudd i forholdet mellom de to kirkene. Aldri før har overhodene for kirkene møtt hverandre. Den russisk-ortodokse kirken er den største av de ortodokse kirkene. Tilsammen har de ortodokse kirkene circa 300 millioner medlemmer. De ortodokse kirkene skal ha et konsil på Kreta om fire måneder. Les mer ...

Rapport fra renoveringen av St. Torfinn kirke

Sommeren 2014 ba Oslo katolske bispedømme St. Torfinn menighet om å utarbeide en plan for renovering av kirketaket som hadde betydelige sopp og råteskader. Etter hvert utviklet dette seg til en arbeidsbeskrivelse og utarbeidelse av et tilbudsgrunnlag hvor også enkelte andre elementer ble tatt med. Kirkebygget er oppført etter tegninger av arkitekt Gunnar Bjerke, og det var viktig å ta hensyn til at kirken i 2011 av Hamar kommune ble regulert som bevaringsverdig. Kirken skulle etter renoveringen fremstå slik den var ved ferdigstillelsen i 1939. Les mer ...

Velkommen til sommerleir med NEK 

Etter fjorårets vellykkede sommerleir på Mariaholm, inviterer Norges Eldre Katolikker (NEK) til ny leir for alle over 55 år!

Tid og sted: Mariaholm 21.– 24. juli 

Leirprest: fr. Arne Fjeld OP.
Pris: kr. 1950 (ta med dynetrekk, laken, putevar og håndklær, kan leies for kr. 65)
Påmelding: Innen 1. juli til Nikoline Myklevik, tlf. 992 60 730; nikoline.myklevik@hotmail.com
 

Les mer ...

Søk St. Paul gymnas innen 1. mars 

St. Paul gymnas  – Katolsk gymnas i Bergen for deg som vil lære mer!

• Åpent for søkere fra hele landet
• Dyktige lærere
• Vi tar deg med til Europa
• Ypperlig læringsmiljø i moderne lokaler
• Katolsk – vi ser hele mennesket
• I Bergen sentrum, internatmuligheter
• Vennegaranti*

Søk St. Paul gymnas på vigo.no innen 1. mars
Les mer om skolen på www.stpaulgymnas.no
*Venner som kommer inn på St. Paul gymnas kan få gå i samme klasse såfremt det ikke hemmer læringsmiljøet og man har gitt beskjed om dette i elevkontrakten. 

Preken i requiemmessen for Lars Roar Langslet

Siden Lars Roar Langslet døde den 18. januar, har jeg lest en rekke minneord om ham. Alle gir de uttrykk for takknemlighet for hans vennskap, for kollegialitet og menneskelige støtte. Vi presenteres for politikeren Langslet, for idehistorikeren og historikeren, for forfatteren, riksmålsmannen og kulturpersonligheten og ikke minst for vennen Lars Roar – for å nevne noen av de aspekter av hans liv og gjerning som omtales ved hans bortgang.

Lars Roars liv som trofast katolikk berøres også av enkelte, men jeg har behov for å si noe mer om dette. Han var alt det som han nå blir husket for, men helt siden han i unge år kom til en bevisst tro, har han gitt Gud hva Guds er, i et bevisst liv som kristen og ved en stor innsats for Kirken. Skulle vi overse dette, kan vi neppe forstå ham eller huske ham for den han var.  Les mer ...

Hjelpemidler til forvandling

Av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO

"Jeg vil… føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte." (Hos 2,14) Disse ord fra profeten Hosea er en god beskrivelse av fastetiden for oss både som enkeltpersoner og som kirke. Akkurat som Jesus etter dåpen ble ført av Ånden ut i ørkenen, blir vi ledet inn i denne liturgiske årstiden som ligner en ørkentid.

Ørkenen er et sted for å møte Gud og oss selv. Vi lytter til hans ord. Vi ser på våre liv. Hvordan lever vi opp til det han sier og kaller oss til? Er det ting vi må endre? Kaller Gud oss til noe nytt?

Asken som vi blir merket med på askeonsdag, er et tradisjonelt tegn på anger i Bibelen (Dan 9,3; Jona 3,6). Den minner oss også om hva vi egentlig er. Ja, vi er støv og vi skal vende tilbake til støv. Men dette støv er også leire i hendene på Pottemakeren (Jes 64,7; Jer 18,6). Fastetiden kan hjelpe oss til å bli mer smidige, til å la oss bli formet av Skaperens hender til et verdig kar. For i disse kar holder vi en skatt –Herrens liv som vi får i dåpen. Les mer ...


Korsets tegn

Å gjøre korstegnet er en meget gammel praksis som går tilbake til apostlenes tid. Dåpskandidatene fikk tegnet et kors på seg som uttrykk for at de fra da tilhørte Kristus.

Å gjøre korstegnet er å gjengi sitt forhold til Kristus, og vi katolikker gjør det ofte i ulike sammenhenger Les mer ...

Lev fastetiden med Salmene

Refleksjonene i denne andaktsboken for fastetiden og påskens hellige triduum er basert på dagens responsoriumsalme, slik de er angitt i Den katolske kirkes lektionarium – et foreskrevet sett av lesninger for hver dag gjennom hele kirkeåret.

I sitt forord skriver sr. Anne Elizabeth:

"Da jeg først begynte å tenke på dette bindet, ventet jeg å finne at de fleste responsoriesalmene retter søkelyset mot menneskelig syndighet og anger, og at de såkalte botssalmene ville opptre oftest. Det er et faktum at menneskelig syndighet nevnes, og la oss innrømme at den er en virkelighet i vårt eget liv. Imidlertid kom det som en overraskelse på meg at det altoverveiende fokus i skriftlesningene for fasten ikke er menneskelig synd, men Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til mennesket, uansett hvor meget det har syndet. Det er denne kjærligheten salmene peker på, og det er denne kjærligheten salmene innbyr oss til å ønske velkommen og motta i vårt liv." Les mer ...

 

Velkommen til militærvalfart 2016

Den katolske kirke arrangerer militærvalfart fra Oslo til Lourdes 16 – 26. mai 2016. Dette er en unik mulighet for katolske (og andre) soldater til å reise på pilegrimsreise til Lourdes sammen med tusener av andre soldater fra mange land, og også med en god del fra Norge. Forsvaret har egne permisjonsregler. Pris for vernepliktige: Kr 3.500,00. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til msgr. Torbjørn Olseneller p. Tao Bjørn Quoc Nguyen som vil lede valfarten fra Norge. Les mer ... 

 

P. Fredrik Hansen til Wien

Den 16. desember 2015 ble p. Fredrik Hansen utnevnt til sekretær ved Den Hellige Stols permanente misjon ved de internasjonale organisasjonene i Wien, Østerrike. Misjonen representerer pavestolen ved FN-kontorene i Wien, det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), og organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE).

P. Hansen (36) ble presteviet for Oslo katolske bispedømme i 2007 og er den eneste nordmann i det pavelige diplomati. Før Wien var han stasjonert i Honduras. Les mer ...

Pave Frans' miljø­encyklika på norsk

Pave Frans' mye omtalte klima-encyklika Laudato Si, foreligger nå i norsk utgave på St. Olav forlag. I dokumentet oppfordrer paven et samlet verdenssamfunn til å inngå forpliktende avtaler som setter bærekraft, fordeling og rettferdighet i sentrum. 

I det 180 sider lange økologiske manifestet bygger Frans videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål, blant annet Benedikt XVI, som fikk tilnavnet «Den grønne pave» etter å ha gjort Vatikanet om til verdens første klimanøytrale stat gjennom bruk av solcellepaneler.

BLA I BOKEN | KJØP den i St. Olav bokhandel eller din lokale bokhandel.

Les mer

 

Pave Frans' brev i anledning Barm­hjertig­hetens år

Pave Frans har proklamert et ekstraordinært jubelår, i barmhjertighetens tegn. Barmhjertighetsåret varer fra 8. desember 2015, høytiden for Marias uplettede unnfangelse, til 20. november 2016, Kristi Kongefest. I et brev til biskop Rino Fisichella, president for rådet for nyevangelisering, forklarer paven sine hensikter med jubelåret. Les mer …

 

Bønn for barmhjertighetens år

Herre Jesus Kristus,

du har lært oss å være barmhjertige
som vår himmelske Far
og fortalt oss at den som ser deg, ser ham.
Vis oss ditt ansikt, og vi skal bli frelst.
Ditt kjærlighetsfylte blikk befridde Sakkeus og Matteus fra pengenes slaveri;
det befridde kvinnen grepet i ekteskapsbrudd og Maria Magdalena fra å søke lykken kun i en skapning;
det fikk Peter til å gråte etter å ha fornektet deg, og ga den angrende røver løfte om paradis.
Gi at vi alle får høre ordene du sa til den samaritanske kvinnen, som om de ble rettet til hver enkelt av oss:
«Om du hadde kjent Guds gave!»

Du er den usynlige Faderens synlige ansikt,
ansiktet til den Gud som åpenbarer sin allmakt fremfor alt når han skåner og viser miskunn.
Du er Kirkens oppstandne og forherligede Herre.
Gi henne å være ditt synlige ansikt i verden.
Du har villet at også dine tjenere
skulle være kledd i svakhet,
for å kunne kjenne medlidenhet med dem som lever i uvitenhet og villfarelse.
Gi at enhver som nærmer seg en av dem, føler seg ventet, elsket og tilgitt av Gud.

Send ut din Ånd og hellige oss alle med hans salving,
slik at dette Barmhjertighetens jubelår blir et nådens år fra Herren,
og din Kirke med fornyet iver bringer gledesbud til de fattige,
forkynner frihet for de fangne og undertrykte
og gir de blinde synet tilbake.

Om dette ber vi deg på forbønn av Maria, Barmhjertighetens Mor,
du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd fra evighet til evighet.

Amen                                                                                    

Pave Frans

Paven åpnet barmhjertighetens år

På festen for Marias uplettede unnfangelse, åpnet pave Frans høytidelig det ekstraordinære jubelåret, som skal stå i barmhjertighetens tegn. Paven åpnet den hellige dør i Peterskirken. En av de første som gikk igjennom døren, var pave emeritus Benedikt XVI. 

Segl 2015 – om døden og håpetSEGL 2015

2015-utgaven av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn foreligger nå! Denne gang er hovedtema døden og håpet. Vi markerer også at det er 500 år siden den hellige Teresa av Avilas fødsel, samt presenterer en inngående drøfting av den betydning kirkekritikk bør ha i et sunt og robust kirkelig fellesskap.

Blant årets skribenter finner du Gunnar Danbolt, Tordis Ørjasæter, Olav Egil Aune, Håkon Bleken, Henrik von Achen, Erling Rimehaug og Anne Bente Hadland.

Dette er årets julegave!

BLA I BOKEN  |  kr 298  |  Kjøp i ST. OLAV BOKHANDEL eller din lokale bokhandel!


Arbeids­miljøet i OKB diskutert i Finansrådet

Finansrådet i OKB har på sitt møte 19. januar 2016 vurdert beskyldningene om dårlig personal­ledelse i bispe­dømmet på bakgrunn av en lengre artikkel i Aftenposten 14. januar. Verne­ombud Paul Marić var tilstede på møtet og svarte på spørsmål om situasjonen. Han gjorde det klart at hans sitater var tatt ut av sin sammen­heng og fremstod som mye mer dramatiske enn de var ment å være. Les mer...

Jubelår

Pave Frans har proklamert et ekstraordinært jubelår, i barmhjertighetens tegn. Barmhjertighetsåret varer fra 8. desember 2015, høytiden for Marias uplettede unnfangelse, til 20. november 2016, Kristi Kongefest. Les mer på Vatikanets jubelårsside

av Webmaster publisert 28.11.2015, sist endret 10.02.2016 - 15:01