De 205 salige martyrene fra Japan ( -1617-32)

Minnedag: 10. september

Den salige Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere

For historien om kristendommen i Japan fra 1548 til 1597, se den hellige Paul Miki og hans 25 ledsagere.

Etter henrettelsen av de 26 martyrene i Nagasaki i 1597 ble de resterende misjonærene satt på et skip og fraktet ut av riket, bortsett fra 28 prester som ble igjen i skjul. Det ble ikke gjennomført ytterligere fiendtlige aksjoner etter henrettelsene. Militærdiktatoren Toyotomi Hideyoshi (1536-98), bedre kjent som Taikosama, døde i 1598 og misjonsarbeidet fortsatte uhindret. Jesuittene vendte tilbake like etter, og selv om de bare var 100, omvendte de 40.000 i 1599 og 30.000 i 1600 og bygde 50 kirker. Fransiskanerne ble heller ikke avskrekket av det første kollektive martyriet, og gjenopptok arbeidet i landet i 1598. De kristne levde nå i fred og årene mellom 1598 og 1612 var år med stor vekst for Kirken, og det i en slik grad at de har blitt kalt «den gylne tid» for kristendommen i det gamle Japan.

Mellom 1597 og 1614 var det isolerte tilfeller av martyrium, i alt rundt 70. Regjeringstiden til shogunen Tokugawa Iyeyasu, som i kristne annaler er bedre kjent som Daifu Sama, og hans etterfølgere, sønnen Hidetada og sønnesønnen Iyemitsu, ble mer katastrofal. I 1612 begynte noen få provinsguvernører å treffe tiltak mot de kristne, men i 1614 ble forfølgelsene mye mer omfattende da Iyeyasu utstedte et dekret som foreskrev forvisning av alle misjonærer, ødeleggelse eller stengning av alle kirker, konfiskering av kirkelig eiendom og forbud mot den kristne tro. Denne forfølgelsen skulle vare et halvt århundre med noen korte intervaller med fred. I årene etter 1614 var det henholdsvis 55, 25, 35, 62, 88, 15 og 20 martyrier.

Etter dekretet i 1614 reiste mange av jesuittmisjonærene til Manila på Filippinene eller Macao i Kina, men rundt 20 tok en stor personlig risiko ved å bli igjen for å gjøre tjeneste for de japanske kristne. Det ble sagt at de jesuittiske misjonærene opptrådte med stor takt, og at de kunne ha klart å konvertere flertallet av japanere hvis det ikke hadde vært for rivaliseringen fra misjonærene fra andre ordner. Disse var kastiljanske misjonærer, og derfor oppsto det frykt for at Spania skulle spre sine erobringer fra Filippinene til Japan. I tillegg var det visse fransiskanere og dominikanere som hadde mer nidkjærhet enn klokskap, og dette førte til forfølgelser.

De to første saligkårede martyrene i denne gruppen var de to salige prestene Peter av Himmelopptakelsen (av Cuerva) OFM og Johannes Baptist Machado SJ, som ble halshogd i Kori nær Nagasaki den 22. mai 1617. Året 1622 var spesielt ille, og i det japanske martyrologiet står det oppført 128 martyrer med navn, dåpsnavn og stedet for henrettelsen. De fire ordenene dominikanere, fransiskanere, augustinere og jesuitter hadde også tidligere hatt sine martyrer, men den 10. september - den store martyriumsdagen - 1622 ble 16 ordensfolk (8 jesuitter, 5 dominikanere og 3 fransiskanere) og 6 legfolk brent til døde etter å ha sett 30 av de troende bli halshogd. Fra desember 1622 til slutten av september 1624 var det 285 martyrer.

Etter 1627 ble de kristnes martyrier mer og mer grusomme, det året døde 123, og i årene som fulgte henholdsvis 65, 79 og 198. De siste martyrene som ble saligkåret i denne gruppen, døde i 1632, men forfølgelsene fortsatte ubønnhørlig i ti år til, så lenge det fantes misjonærer, og i disse årene døde mange, blant dem rundt 40 jesuitter. De siste vi hører om, er 5 jesuitter og 3 legfolk som ble torturert til døde fra 25 til 31. mars 1643. Tusenvis av japanske kristne, fra spedbarn til oldinger, døde for sin tros skyld etter fryktelig mishandling. Forfølgernes vrede ble rettet mot alle prester, legbrødre, kateketer, tertiarer og medlemmer av Rosenkransbrorskapet, og de gjorde fryktelige forsøk på å utslette alle spor etter den forhatte religionen i landet.

Listen over martyrene vi kjenner med navn, dåpsnavn og henrettelsessted, har 1648 navn. Hvis vi legger til de gruppene vi hører om fra misjonærene, eller senere fra hollandske reisende mellom 1649 og 1660, kommer totalantallet opp i 3.125, og dette inkluderer ikke kristne som ble forvist, som fikk sin eiendom konfiskert eller som døde i fattigdom. Hvis man ikke teller med medlemmer av tredjeordener og kongregasjoner, hadde jesuittene i henhold til sitt martyrologium 55 martyrer, fransiskanerne 36, dominikanerne 38 og augustinerne 20. Etter 1632 ble det umulig å finne pålitelige data eller informasjoner som kunne føre til kanonisk saligkåring.

Etter de store forfølgelsene kunne misjonærene først vende tilbake til Japan rundt 1860, og en kirke i Nagasaki ble åpnet av franske misjonærer fra det parisiske misjonsselskap, Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Til deres forbløffelse ble de en dag i 1865 oppsøkt av en japansk mann som var kristen og stilte prestene tre spørsmål: om de æret Maria, Guds Mor, om de var ugifte og om de fulgte paven i Roma. Da svarene viste seg tilfredsstillende, kunne en hel menighet av 20.000 «skjulte kristne» i Kiushu med stor glede begynne å praktisere sin tro åpent. De hadde ikke turt å ha noe nedskrevet, så troen ble overgitt muntlig fra generasjon til generasjon. Den kirken hvor de «skjulte kristne» først kom frem, er i dag en kopi, siden originalen ble ødelagt av den amerikanske atombomben i 1945. De kristne fikk ikke religionsfrihet etter japansk lov før i 1873.

Gruppen «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632», ble saligkåret den 7. juli 1867 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av den salige pave Pius IX (1846-78). Gruppen besto av 153 japanske, 7 koreanske, 27 spanske, 8 portugisiske, 6 italienske, 2 meksikanske og 2 nederlandske martyrer. Av de 205 var 34 jesuitter, 59 dominikanere av første- og tredjeordenen, og 58 var medlemmer av Rosenkransbrorskapet. De enkelte martyrene har også sine egne minnedager på sine ulike dødsdager, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd.

De 205 martyrene er:

 1.   Alfonso Navarrete, prest OP (1571-1617), spansk
 2.   Peter av Himmelopptakelsen (ab Assumptione) (av Cuerva), prest OFM ( -1617), spansk
 3.   Johannes Baptist Machado [Maciado], prest SJ (ca 1580-1617), portugisisk
 4.   Ferdinand Ayala (av St. Josef), prest OSA (1575-1617), spansk
 5.   Leo Tanaka [Tanaca], kateket [SJ] ( -1617), japansk
 6.   Kasper Ficogiró [Fisogiro] ( -1617), japansk
 7.   Andreas Sushinda [Yachinda, Tshochinda] ( -1617), japansk
 8.   Johannes av St. Martha, prest OFM (1578-1618), spansk
 9.   Johannes av St. Dominikus, prest OP ( -1618/19), japansk (?)
 10.   Leonard Kimura, legbror SJ (1575-1619), japansk
 11.   Dominikus Jorjes ( -1619), portugisisk
 12.   Andreas Tokuan [Tocuan] ( -1619), japansk
 13.   Johannes Shoun [Xoum] ( -1619), japansk
 14.   Kosmas Takeya [Takuea, Takea, Taquea] ( -1619), koreansk
 15.   Thomas Kotenda [Cotenda] ( -1619), japansk
 16.   Antonius Kimura (1595-1619), japansk
 17.   Mikael Takeshita [Takexita, Tachescita] (ca 1594-1619), japansk
 18.   Leo Nakanishi [Nacanixi, Nacanisci] ( -1619), japansk
 19.   Bartolomeus Sheki [Xeki] ( -1619), japansk
 20.   Johannes Ivananga [Ivanango] ( -1619), japansk
 21.   Mattias Nakano [Nacano, Nagata] ( -1619), japansk
 22.   Romanus Matevoka [Matevoca] ( -1619), japansk
 23.   Mattias Kosaka [Cosaca, Cozaga] ( -1619), japansk
 24.   Johannes Motajana [Montajana] ( -1619), japansk
 25.   Alexius Nakamura [Nacamura] ( -1619), japansk
 26.   Ambrosius Fernández, legbror SJ (1551-1620), portugisisk
 27.   Mattias av Arima, kateket [SJ] ( -1620), japansk
 28.   Simon Kiota, kateket [SJ] ( -1620), japansk
 29.   Magdalena Kiota ( -1620), japansk (Simons hustru)
 30.   Thomas Ghengoro [Guengoro] ( -1620), japansk
 31.   Maria Ghengoro [Guengoro] ( -1620), japansk (Thomas' hustru)
 32.   Jakob Ghengoro [Guengoro] (1618-1620), japansk (Thomas' og Marias sønn)
 33.   Augustin Ota, legbror SJ (ca 1572-1622), japansk [prest Index99]
 34.   Ludvig Flores [Frarijn], prest OP (1570-1622), nederlandsk
 35.   Peter Zuñiga, prest OSA (1585-1622), spansk
 36.   Joakim Firayama [Firaiama-Diz] ( -1622), japansk
 37.   Leo Sukeiemon [Sucheiemon] ( -1622), japansk
 38.   Johannes Foyamon [Foiamon] ( -1622), japansk
 39.   Mikael Diaz ( -1622), spansk
 40.   Markus Shineiemon [Xineiemon] ( -1622), japansk
 41.   Thomas Koyanangi [Coianagh, Coyananghi] ( -1622), japansk
 42.   Antonius Yamanda [Dshmananda] ( -1622), japansk
 43.   Jakob Denshi [Densci, Denxi] ( -1622), japansk
 44.   Laurentius Rokuyemon [Rocuiemon, Rocouyemon] ( -1622), japansk
 45.   Paulus Sanchiki [Sancik] ( -1622), japansk
 46.   Johannes Yango [Yano] ( -1622), japansk
 47.   Bartolomeus Mofioie [Monfiore] ( -1622), japansk
 48.   Johannes Nangata ( -1622), japansk
 49.   Frans Morales [de Morales], prest OP ( -1622), spansk
 50.   Angelus Orsucci, prest OP (1573-1622), italiensk
 51.   Alfonso de Mena, prest OP ( -1622), spansk
 52.   Josef av St. Hyacint, prest OP ( -1622), spansk
 53.   Hyacint Orfanel, prest OP (1578-1622), spansk
 54.   Alexius Saburo, kateket og novise OP ( -1622), japansk
 55.   Dominikus av Den hellige Rosenkransen, kateket og novise OP ( -1622), japansk
 56.   Thomas av Den hellige Rosenkransen, kateket OP ( -1622), japansk
 57.   Richard av St. Anna, prest OFM (1585-1622), nederlandsk
 58.   Peter av Avila, prest OFM (1562-1622), spansk
 59.   Vincent av St. Josef, prest OFM (1596-1622), spansk
 60.   Leo Satsuma [Satzuma], kateket TOF ( -1622), japansk
 61.   Lucia de Freitas TOF ( -1622), japansk
 62.   Karl Spinola, prest SJ (1564-1622), italiensk
 63.   Sebastian Kimura, prest SJ (1565-1622), japansk
 64.   Antonius Kyuni [Kiumi, Kiun], skolastiker SJ (ca 1572-1622), japansk
 65.   Peter Sampò, skolastiker SJ (ca 1580-1622), japansk
 66.   Mikael Shumpo [Xumpò], skolastiker SJ (1589-1622), japansk
 67.   Gonzalo Fusai, skolastiker SJ (ca 1580-1622), japansk
 68.   Thomas Akafuji [Acafosci, Acafoxi, Akahoshi], skolastiker SJ (ca 1565-1622), japansk
 69.   Ludvig Kawara [Cavara], skolastiker SJ (1583-1622), japansk
 70.   Johannes Kingoku [Kingocu, Chugoku], skolastiker SJ (ca 1573-1622), japansk
 71.   Antonius av Korea (Coreanus), kateket ( -1622), koreansk
 72.   Antonius Sanga, kateket [SJ] ( -1622), japansk
 73.   Magdalena Sanga ( -1622), japansk (Antonius' hustru)
 74.   Maria av Korea ( -1622), koreansk (Antonius av Koreas hustru)
 75.   Johannes av Korea (1610-1622), koreansk (sønn av Antonius og Maria)
 76.   Peter av Korea (1619-1622), koreansk (sønn av Antonius og Maria)
 77.   Paulus Nangasci [Nangaxi] ( -1622), japansk
 78.   Tekla Nangasci [Nangaxi] ( -1622), japansk (Paulus' hustru)
 79.   Peter Nangasci [Nangaxi] (1615-1622), japansk (sønn av Paulus og Tekla)
 80.   Paulus Tanaka [Tanaca] ( -1622), japansk
 81.   Maria Tanaka [Tanaca] ( -1622), japansk (Paulus' hustru)
 82.   Apollonia av Nagasaki, enke ( -1622), japansk
 83.   Dominikus Shamada [Xamada] ( -1622), japansk
 84.   Klara Shamada [Xamada] ( -1622), japansk (Dominikus' hustru)
 85.   Maria Tokuan [Tocuan] ( -1622), japansk (enke etter Andreas Tokuan [nr 11])
 86.   Agnes Takeya [Takuea, Takea, Taquea] ( -1622), japansk (enke etter Kosmas Takeya [Nr 14])
 87.   Dominikus Nakano [Nacano, Nagata] ( -1622), japansk (sønn av Mattias Nakano [Nr 21])
 88.   Bartolomeus Shikiemon [Xikiemon] ( -1622), japansk
 89.   Damian Yamitshi [Yamiki] ( -1622), japansk
 90.   Mikael Yamitshi [Yamiki] (1617-1622), japansk (Damians sønn)
 91.   Thomas Shikuiro [Xikiro, Xiquiro] (1552-1622), japansk
 92.   Rufus Iscimola ( -1622), japansk
 93.   Maria Shoun [Xoum] ( -1622), japansk (enke etter Johannes Shoun [nr 13])
 94.   Klemens Vom ( -1622), japansk
 95.   Antonius Vom ( -1622), japansk (Klemens' sønn)
 96.   Dominika Ongata ( -1622), japansk
 97.   Katarina av Nagasaki, enke ( -1622), japansk
 98.   Maria Tanaura ( -1622), japansk
 99.   Isabel Fernández ( -1622), spansk (enke etter Dominikus Jorjes [nr 11])
 100.   Ignatius Jorjes (1618-1622), portugisisk (sønn av Dominikus Jorjes og Isabella Fernández)
 101.   Kasper Kotenda [Cotenda] TOSD ( -1622), japansk
 102.   Frans Takeya [Takuea, Takea, Taquea] ( -1622), japansk (sønn av Kosmas og Agnes Takeya [nr14/86])
 103.   Peter Shikiemon [Xikiemon], ( -1622), japansk (sønn av Bartolomeus Shikiemon [nr 88])
 104.   Thomas Zumárraga, prest OP (1575-1622), spansk
 105.   Mancius av St. Thomas OP ( -1622), japansk
 106.   Dominikus av Fiunga OP ( -1622), japansk
 107.   Apollinaris Franco, prest OFMObs ( -1622), spansk
 108.   Frans av St. Bonaventura OFM ( -1622), japansk
 109.   Peter-Paulus av St. Klara OFM ( -1622), japansk
 110.   Camillus Constanzo [Constanzi], prest SJ (1572-1622), italiensk
 111.   Ludvig Yakici [Chakichi] ( -1622), japansk
 112.   Lucia Yakici [Chakichi] ( -1622), japansk (Ludvigs hustru)
 113.   Andreas Yakici [Chakichi] (1614-1622), japansk (sønn av Ludvig og Lucia)
 114.   Frans Yakici [Chakichi] (1618- 1622), japansk (sønn av Ludvig og Lucia)
 115.   Peter Paulus Navarro, prest SJ (1560-1622), italiensk
 116.   Dionysius Fujishima [Fugishima, Fugiscima, Fugixima], legbror SJ (ca 1584-1622), japansk
 117.   Peter Onizuchi [Onizuko, Onizuka], legbror SJ (ca 1604-1622), japansk
 118.   Klemens Kingemon [Kiugenon, Yuemon] ( -1622), japansk
 119.   Frans Gálvez, prest OFMObs (1567-1623), spansk
 120.   Hieronymus de Angelis, prest SJ (ca 1567-1622), italiensk
 121.   Simon Yempo [Iempò], legbror SJ (1580-1622), japansk
 122.   Jakob Carvalho, prest SJ (1578-1624), portugisisk
 123.   Mikael Carvalho, prest SJ (ca 1579-1624), portugisisk
 124.   Peter Vásquez, prest OP ( -1624), spansk
 125.   Ludvig Sotelo, prest OFM ( -1624), spansk
 126.   Ludvig Sasanda, prest OFM ( -1624), spansk
 127.   Ludvig Baba OFM ( -1624), japansk
 128.   Caius av Korea, skolastiker SJ (1572-1624), koreansk
 129.   Frans Pacheco, prest SJ (1566-1626), portugisisk
 130.   Johannes Baptist Zola, prest SJ (1575-1626), italiensk
 131.   Baltasar de Torres, prest SJ (1563-1626), spansk
 132.   Kasper Sadamatsu [Sadamazu, Sandamatzu], legbror SJ (ca 1565-1626), japansk
 133.   Peter Rinshei [Rinscei, Rinxei], legbror SJ (ca 1588-1626), japansk
 134.   Paulus Shinsuki [Scinsuche, Xinsuki, Kinsuke], legbror SJ (ca 1581-1626), japansk
 135.   Johannes Kinsako [Kinsaco, Kisaku], legbror SJ (ca 1605-1626), japansk
 136.   Mikael Tozò, legbror SJ (ca 1588-1626), japansk
 137.   Vincent Kaun [Caun], legbror SJ (ca 1579-1626), koreansk
 138.   Mancius Araki ( -1626), japansk
 139.   Mattias Araki ( -1626), japansk
 140.   Peter Araki Kobioje [Cobioje, Coboio] ( -1626), japansk
 141.   Susanna Kobioje [Cobioje, Coboio] ( -1626), japansk (Peters hustru)
 142.   Johannes Tanaka [Tanaca] ( -1626), japansk
 143.   Katarina Tanaka [Tanaca] ( -1626), japansk (Johannes' hustru)
 144.   Johannes Naisen ( -1626), japansk
 145.   Monika Naisen ( -1626), japansk (Johannes' hustru)
 146.   Ludvig Naisen ( -1626), japansk (sønn av Johannes og Monika)
 147.   Ludvig Bertrán, prest OP ( -1627), spansk
 148.   Mancius av Det hellige Kors OP ( -1627), japansk
 149.   Peter av St. Maria [av Guds hellige Mor] OP ( -1627), japansk
 150.   Frans Kurobioye [Curobioye] TOSD ( -1627), japansk
 151.   Caius Sheymon [Xeymon, Jiyemon] TOSD ( -1627), japansk
 152.   Magdalena Kjiota [Kiota] TOSD ( -1627), japansk
 153.   Fransiska Bizzocca TOSD ( -1627), japansk
 154.   Frans av St. Maria, prest OFM ( -1627), spansk
 155.   Bartolomeus Laurel OFM ( -1627), meksikansk
 156.   Antonius av St. Frans OFM ( -1627), japansk
 157.   Kasper Vaz TOF ( -1627), japansk
 158.   Maria Vaz TOF (Kaspers hustru) ( -1627), japansk
 159.   Thomas Vò [Wo, Yinyemon] TOF ( -1627), japansk
 160.   Fransiska Kufioye [Cufioye, Cufioie] TOF ( -1627), japansk
 161.   Lukas Kiemon [Kiyemon] TOF ( -1627), japansk
 162.   Mikael Kirayemon [Kiraiemon, Kizaiemon] TOF ( -1627), japansk
 163.   Ludvig Matzuo [Someyon] TOF ( -1627), japansk
 164.   Martin Gómez (de Facato) TOF ( -1627), japansk
 165.   Thomas Tshugi [Tzuji, Tzughi, Tzugi, Tsuji], prest SJ (ca 1570-1627), japansk
 166.   Ludvig Maki ( -1627), japansk
 167.   Johannes Maki (Ludvigs adoptivsønn), ( -1627), japansk
 168.   Dominikus Castellet, prest OP (1592-1628), spansk
 169.   Thomas av St. Hyacint, kateket OP ( -1628), japansk
 170.   Antonius av St. Dominikus, kateket OP (1608-1628), japansk
 171.   Antonius av St. Bonaventura (av Tuy), prest OFM (1588-1628), spansk
 172.   Dominikus av Nagasaki OFM ( -1628), japansk
 173.   Johannes Tomaki, TOSD ( -1628), japansk
 174.   Dominikus Tomaki (1612-1628), japansk
 175.   Mikael Tomaki (1613-1628), japansk
 176.   Thomas Tomaki (1618-1628), japansk
 177.   Paulus Tomaki (1621-1628), japansk
 178.   Johannes Imamura [Inamura] TOSD ( -1628), japansk
 179.   Paulus Aybara TOSD ( -1628), japansk
 180.   Romanus Aybara TOSD (Paulus' far), ( -1628), japansk
 181.   Leo Kombiogi [Combioge] TOSD ( -1628), japansk
 182.   Jakob Fayashida [Faiascida, Fayaxida] TOSD ( -1628), japansk
 183.   Matteus Anjin Alvarez TOSD ( -1628), japansk
 184.   Mikael Yamanda [Jamada] TOSD ( -1628), japansk
 185.   Laurentius Yamanda [Jamada] ( -1628), japansk (Mikaels sønn)
 186.   Ludvig Nifaki [Nifaci] TOSD ( -1628), japansk
 187.   Frans Nifaki [Nifaci] (1623-1628), japansk (Ludvigs sønn)
 188.   Dominikus Nifaki [Nifaci] (1626-1628), japansk (Ludvigs sønn)
 189.   Louise av Omura TOSD ( -1628), japansk
 190.   Mikael Fimonoya (Fimonaya) TOSD ( -1628), japansk
 191.   Paulus Fimonoya (Fimonaya) TOSD (Mikaels sønn) ( -1628), japansk
 192.   Dominikus Shibioge [Xobioie, Xibioje] ( -1628), japansk
 193.   Mikael Nakashima [Nacascima, Nakaxima], legbror SJ (ca 1583-1628), japansk
 194.   Johannes Kokumbuko [Cochumbuco, Shozaburo] kateket TOSA ( -1630), japansk
 195.   Mancius Shisisoiemon [Seizayemon, Xizizoiemon] TOSA ( -1630), japansk
 196.   Mikael Kinoshi [Kinoxi, Chinosci] Kiuku Tayemon TOSA ( -1630), japansk
 197.   Laurentius Shizu [Scizo, Xizo] Hakizo TOSA ( -1630), japansk
 198.   Peter Terai Kufioye [Cufioje, Kufioji] TOSA ( -1630), japansk
 199.   Thomas Terai Kufioye [Cufioje, Kufioji], TOSA ( -1630), japansk
 200.   Bartolomeus Guttiérrez, prest OESA (1538-1632), meksikansk
 201.   Vincent Carvalho, prest OESA ( -1632), portugisisk
 202.   Frans av Jesús Ortega, prest OESA ( -1632), spansk
 203.   Antonius Ishida [Iscida, Ixida], prest SJ (1570-1632), japansk
 204.   Hieronymus de Torres (av Korset), prest TOF ( -1632), japansk
 205.   Gabriel av St. Magdalena OFM ( -1632), spansk
av Webmaster publisert 19.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49