Den ærverdige Cesare Baronius (1538-1607)

Den ærverdige Cesare Baronius (1538-1607)

Den ærverdige Cesare Baronius ble født den 30. august 1538 i Sora i Sabina i kongeriket Napoli, rundt ti mil øst for Roma. Han stammet fra den napolitanske grenen av en familie som en gang hadde vært mektig, hvis navn, De Barono, ble forandret av Cesare selv til den romerske formen Baronius. Hans foreldre var beskjedne mennesker og kunne ikke utstyre sin eneste sønn med nedarvet formue og makt.

Men han hadde andre kvaliteter: en dypt religiøs ånd, en nestekjærlighet blandet med smertefull selviskhet, en fast vilje temmet i ydmyk lydighet, og en iver og kraft skrupuløst viet til sannhetens sak. Disse kvalitetene gjorde ham til en likemann i hellighet og lærdhet blant mange hellige og lærde samtidige. Han arvet de mest energiske trekkene i sin karakter fra sin far Camillo, en verdslig og ambisiøs mann, hvis sterke vilje og målbevissthet en dag skulle støte sammen med de samme kvalitetene i hans like bestemte sønn. Innflytelsen fra hans fromme og nestekjærlige mor, Portia Phaebonia, hvis hengivenhet til Cesares religiøse interesser var intensifiert av det hun betraktet som hans mirakuløse redning fra døden som spedbarn, skyldte han sine påfallende ømme kvaliteter og barnlige enkelhet i troen. Sistnevnte var skyld i hans livaktige forståelse av Guds veiledning, ofte uttrykt i visjoner og drømmer.

Cesare fikk sin første utdannelse av sine intelligente foreldre og i skolene i nærliggende Veroli. Hans intense kjærlighet til studier og intellektuelle modenhet oppmuntret hans far til å sende ham som attenåring til den juridiske skolen i Napoli. Men etter få måneder der preget av forvirring på grunn av den fransk-spanske krig om herredømme i Italia, tvang ham til å flytte til Roma, hvor han i 1557 ble elev av Cesare Costa, en mester i sivil- og kirkerett.

Han hadde vært i Roma bare en kort tid da han traff en mann som hadde potensiale til å influere hans skjebne og bestemme i minste detalj hans karriere og stillinger. Det var den hellige Filip Neri, en prest som var bemerkelsesverdig for sin hellighet og sin ånd av fromhet og nestekjærlighet som hadde inspirert en liten gruppe prester og legmenn som han hadde samlet i en kommunitet for nestekjærlig arbeid ved kirken San Girolamo della Carità.

Betydningen av dette møtet kan ikke overvurderes: verden kunne uansett ha hatt en Baronius, men historiens Baronius er Filip Neris verk. Han var imponert over den seriøse jusstudenten men en slik transparent uskyld i livet, og i han fant han en lydhør disippel og tok ham opp i sin lille gruppe. Dette hindret ikke Baronius i å fortsette studiene som han hadde kommet til Roma for, men i alt annet var hans selvunderkastelse til Filips veiledning spontan og fullstendig.

Men den var ikke uten sine ofre. Som et tegn på forsakelse brente han et bind av egne italienske dikt, et område hvor han hadde vist stor dyktighet. Samme skjebne led senere hans doktordiplom. I tre år ønsket han i sin nidkjærhet å bli kapusiner, men Filip holdt ham tilbake. Enda mer plagsom var hans fars bitre motstand, som betraktet sønnens virksomhet som dumhet og frustrasjon av hans faderlige ambisjoner. Han fryktet også at hans familie ville dø ut, for håpet om dens strålende gjenopprettelse lå utelukkende på Cesare. Far og sønn sto like fast. Camillo kuttet sin lille økonomiske understøttelse, og Cesare ble tvunget til å leve på gjestfriheten til en av Filips venner. I seks år levde Cesare et halvreligiøst liv i kommuniteten i San Girolamo, grunnstammen til Oratorianernes kongregasjon. Fra Filip fikk han veiledning i studiene og åndelig veiledning, og på hans bud ga han all sin fritid til nestekjærlig arbeid blant de fattige og syke.

I 1558 ga Filip ham den viktige oppgaven å forkynne på de konferansene som ofte ble gitt i ukens løp i kirken San Girolamo. I 1564 organiserte Filip sine ledsagere i selskapet Oratorianerne (Institutum [nå Confoederatio] Oratorii Sancti Philippi Nerii – CO). Det skjedde da han ble rektor for kirken San Giovanni og fem av hans disipler ble presteviet og innsatt der og fulgte den åndelige veiledningen han etablerte. Dette instituttet for sekularprester ble i 1575 opphøyd til kongregasjon av pave Gregor XIII (1572-85). Cesare var en av dem som ble presteviet i 1564, og han bestemte seg for å slutte seg til Filips lille gruppe, men hans lengsel etter det religiøse liv var så intens at han allerede hadde avlagt løfter om fattigdom, kyskhet, ydmykhet og lydighet til Filip som superior.

De neste 25 årene av Cesare Baronius' liv skulle preges av skrivingen av hans Annales ecclesiastici, et verk som satte sitt preg på en epoke i historiografien og ga forfatteren tittelen en «kirkehistoriens Far» etter den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340), som skrev sin Kirkehistorie (Historia ecclesiastica).

Æren for verkets tilblivelse tilhører Filip Neri, noe Cesare bevitner med sønnlig hengivenhet i Annalene. Filip delte ivrig den uro og misnøye som var skapt i katolske kretser av utgivelsen av den svært anti-katolske «Kristenhetens historie» fra begynnelsen til år 1400, Historia Ecclesiae Christi, som ble publisert av en gruppe protestantiske skribenter som var kjent som «Centuriatorene fra Magdeburg». Verket kom i tretten bind fra 1559 til 1574, utgitt i Basel i Sveits.

Formålet med dette verket var å underlegge historien protestantismens sak ved å vise hvor langt Den katolske kirke hadde fraveket fra opprinnelig lære og praksis, i kontrast til de reformerte kirkene. Ideen til verket hadde Mathias Flach Francowiez (Flacius Illyricus) i 1552, og med bidrag fra flere lutherske lærde og samarbeid med evangeliske fyrster og andre velstående protestanter ble verket raskt fullført. Hvert av de tretten bindene tar for seg et århundre i den kristne æra, og derfor ble forfatterne kalt «Centuriatorer».

Selv om verket hadde stor fortjeneste av å være pioner på feltet moderne kirkehistorie og fremviste betydelig kritisk ånd, gjorde dets uhemmede partiske vektlegging av lutherske påstander og dets feilaktige fremstilling av katolisismen det predestinert til et tvilsomt ry. Det er av interesse bare som et sunket landemerke innen historisk litteratur og som stimulans for Baronius' geni.

Men utgivelsen av de første bindene, på en tid da dets polemiske verdi gjorde det akseptabelt for protestantene, ga reformatorene et formidabelt våpen i angrepene på Den katolske kirke. Det gjorde mye skade. Å gjennomføre et motangrep appellerte til katolske lærde, men ingenting adekvat ble fremskaffet, for historiefaget tilhørte fortsatt fremtiden. Dets grunnlegger var ennå bare 21 år gammel og kunne svært lite historie. Det var i den unge mannen Filip Neri oppdaget en mulig David som kunne møte filisterne fra Magdeburg.

Han ga straks Cesare beskjed om å vie sine konferanser i San Girolamo utelukkende til Kirkens historie. Baronius var misfornøyd, for historie hadde ikke noen tiltrekningskraft for ham. Hans ungdommelige nidkjærhet ville heller kaste seg inn i de strenge moralske konferansene som han hadde holdt med troverdighet året før. Men han adlød, og i løpet av tre år hadde han summarisk dekket området Kirkens historie i sine konferanser og utviklet en dyp interesse for historiske studier. Han holdt dette kurset to ganger før sin prestevielse, og han gjentok det fem ganger til i løpet av de neste 23 årene. Han benyttet hver serie til å perfeksjonere verket, og de tidlige historikerne og kirkefedrene ble hans fortrolige. I bibliotekene i Roma fant han gjennom flittige undersøkelser en mengde upubliserte dokumenter. Monumenter, mynter og inskripsjoner fortalte ham intetanende sine historier.

Det han gjorde i og rundt Roma, gjorde villige korrespondenter andre steder, og navnet Baronius kom til å bli kjent over hele Europa som et synonym for hittil ukjent historisk gjennomtrenging, forskerkraft og nidkjærhet for verifisering. Filips plan for å gi det innsamlede materialet en varig form må ha vært gjort kjent for Baronius før 1559, men til tross for arbeidets betydning ble han pålagt av sin mester å delta i alle øvelsene i det nå voksende Oratoriet. Ved kirken San Giovanni dei Fiorentini, hvor han tjente fra 1564 til 1575, tok han sin del i sognetjenesten og i husarbeidet. Baronius coquus perpetuus var den muntre inskripsjonen han lagde i oratorianernes kjøkken, hvor han ofte mottok fremstående gjester. Til de mange botsøvelsene som var pålagt av Filip, la han villig til sine egne, og dermed fremprovoserte han fordøyelsesproblemene som ofte plaget ham mens han levde og til slutt fremskyndet hans død.

Til tross for alle hindrene gjorde hans legendariske arbeidskapasitet og evne til å klare seg med fire eller fem timers søvn at han gjorde en forbløffende fremgang i sin forskning. Etter den kanoniske grunnleggelsen av Oratoriet den 15. juli 1575 tok han opp sin residens i Santa Maria in Vallicella, det definitive hjemmet til den nye kongregasjonen, og førte det samme travle livet der. Tidlig på 1580-tallet modnet planene for utgivelsen av den nye kirkehistorien, og i 1584, et kvart århundre etter at han begynte forberedelsene, var arbeidet godt i gang.

Men da ble hans tålmodighet satt på nye prøver. Pave Gregor XIII (1572-85) betrodde ham revisjonen av det romerske martyrologiet. Arbeidet var nødvendig på grunn av forvirringen i festdager som var skapt av den gregorianske kalenderreformen i 1582, og dessuten var det en anledning til å rette de mange kopistfeilene som hadde akkumulert seg i martyrologiet. Baronius ga to år til den brede forskningen og dype kritikken som arbeidet krevde. Hans kommentarer og korreksjoner ble publisert i 1586, og i en andre utgave korrigerte han flere feil som han ergret seg over å ha oversett i den første (Martyrologium Romanum, cum Notationibus Caesaris Baronii, Roma 1589).

Vanskelighetene som møtte Baronius i publikasjonen av Annalene var mange og irriterende. Han forberedte sitt manuskript uten assistanse og skrev egenhendig hver eneste side. Hans brødre blant oratorianerne i Roma kunne ikke gi ham noen assistanse. Brødrene i Napoli, som hjalp ham med å revidere sin kopi, var knapt kompetente og nærmest utmattende i sin treghet og ukritiske dømmekraft. Han leste korrekturen selv. Hans trykkere, som var i sin kunsts barndom, var verken raske eller nøyaktige.

Men våren 1588 ble det første bindet utgitt og ble overalt hyllet for sin forbausende mengde informasjon, sin strålende lærdom og sin betimelige renvasking av pavelige krav. Centuriatorene var overgått. De høyeste kirkelige og sivile myndigheter ga sine komplimenter til forfatteren, men enda mer tilfredsstillende var det fenomenale salget av bøkene og det umiddelbare kravet om en oversettelse til de viktigste europeiske språkene.

Det var Baronius' intensjon å utgi et bind i året, men det andre var ikke ferdig før tidlig i 1590. De neste fire bindene kom årlig, det syvende sent i 1596, og de andre fem med stadig lengre intervaller til 1607, da han fullførte det tolvte bindet like før sin død. Han hadde forutsett i en visjon at dette ville bli slutten på hans verk. Det brakte historien frem til 1198, det året pave Innocent III (1198-1216) kom på Peters stol.

Baronius studentliv i de tyve årene utgivelsen pågikk ble enda mer forstyrret enn før. Hans voksende ry var tyngende for hans ydmykhet. Tre påfølgende paver ville utnevne ham til biskop. I 1593 ble han superior for oratorianerne etter den aldrende Filip, og etter grunnleggerens død i 1596 ble han gjenvalgt for enda en treårsperiode. I 1595 utnevnte pave Klemens VIII (1592-1605), som han var skriftefar for, ham til apostolisk protonotar, og den 5. juni 1596 kreerte paven ham til kardinal. Baronius angret bittert på at han ble fjernet fra oratoriet for å residere i Vatikanet, eller til og med borte fra Roma når pavehoffet var fraværende fra byen, en tilstand som var dobbelt nedslående fordi den hindret aktivt arbeid på Annalene. I 1597 ga pave Klemens den høyest mulige tributt til hans lærdom ved å utnevne ham til Vatikanets bibliotekar. Dette embetet, sammen med ansvaret for Vatikanets nylig grunnlagte trykkpresse og hans plikter i kongregasjonene, ga ham enda mindre tid til Annalene.

Han hadde også vanskeligheter av et annet slag. Hans iver for Kirkens friheter hadde tidlig ført til misnøye fra kong Filip II av Spania, som fordi han var den sterkeste katolske monarken i Europa, ønsket å utøve utilbørlig press på pavedømmet. Han påkalte enda større misnøye fra Filip ved å støtte saken til hans fiende, den ekskommuniserte Henrik IV av Frankrike, hvis absolusjon Baronius varmt anbefalte. Annalene ble forsømt av den spanske Inkvisisjonen. Senere, da han publiserte sin avhandling om det sicilianske monarkiet og beviste pavedømmets bedre begrunnede krav på overhøyhet fremfor de spanske, fremprovoserte han bittert fiendskap fra både Filip II og Filip III. Han fant imidlertid trøst i tanken på at Spanias fiendskap ville hindre den voksende muligheten for at han ville bli valgt til pave. Håpet ble satt på alvorlige prøver i de to konklavene i 1605. Baronius var flertallet av kardinalenes valg, og til tross for spansk opposisjon kunne han ha blitt valgt hadde han ikke brukt sitt diplomati til å sørge for sitt eget nederlag. 37 stemmer av de nødvendige 40 i det første konklavet og et voldelig forsøk på sikre hans «tilbedelse» i det andre viser den høye aktelsen han nøt.

Våren 1607 vendte Baronius tilbake til Oratoriet, for en visjon hadde advart ham om at hans 69. år ville bli hans siste, og han hadde fullført det siste bindet av Annalene. Alvorlig syk ble han snart flyttet til Frascati, men da han innså at slutten var nær, vendte han tilbake til Roma, hvor han døde den 30. juni 1607. Hans grav er til venstre for høyalteret i kirken Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova).

Kardinal Baronius etterlot seg et ry for dyp hellighet som gjorde at pave Benedikt XIV (1740-58) den 12. januar 1745 erklærte ham Venerabilis, «Ærverdig». De restaureringsarbeidene han gjorde i sin titularkirke Ss Nereo ed Achilleo og i San Gregorio på Celio-høyden viser fortsatt hans nidkjærhet for verdig gudstjenestefeiring. Men Annalene utgjør det mest iøynefallende og varige monumentet over hans geni og hengivenhet til Kirken. I fire århundrer har de vært til inspirasjon for historiestudenter og et utømmelig lager for forskning.

Ikke noe enkelt arbeid har behandlet så fullstendig den epoken som behandles, Ingen andre steder er det samlet så mange viktige dokumenter. Uhildete forskere anerkjenner i dem grunnsteinen for sann historisk vitenskap, og i deres forfatter kvalitetene til en mønsterhistoriker: utrettelig flittighet i forskning, lidenskap for verifisering, nøyaktighet i bedømmelse og usvikelig lojalitet til sannheten. Selv i de bitre kontroversene som de første bindene skapte, anerkjente Baronius' sterkeste kritikere hans grundighet og ærlighet.

Men dette innebærer ikke at verket var feilfritt eller endelig. Selv om han var en mester, var han en pioner, Han var begavet med en kritisk ånd som var, for å si det forsiktig, mye ivrigere enn hans samtidige, og hans utøvelse av den var følsom og nøye. Likevel fremmet han en kritisk ånd som ubønnførlig ville føre den historiske vitenskapen mye lenger enn det som hadde vært tilgjengelig for ham selv. Med denne visjonen har hans etterfølgere vært i stand til å underlegge Annalene ikke lite korrektiv kritikk. Hans sparsomme kjenneskap til gresk og hebraisk begrenset hans ressurser til å behandle orientalske spørsmål.

Til tross for sin omhygge siterte han mange dokumenter som autentiske som en mer opplyst kritikk har avvist som apokryfe. Hans mest alvorlige defekter var episoder mot selve den nøyaktigheten han talte for i å fremstille historien i den strengt annalistiske formen. Forsøket på å tilskrive hvert påfølgende år sine egne hendelser, involverte ham i mange kronologiske feil. Baronius selv innså muligheten for dette og gjorde mange forandringer i sin andre utgave (Mainz 1601-05), og senere var det av hans allierte, og ikke ved hans fiender, at de grundigste forsøkene på kronologiske endringer ble gjort, et poeng som synes tapt for dem som refererer til fransiskaneren Antoine Pagis «tilbakevisning» av Baronius' feil. Men trenger bare å vise til forskjellen i meninger i kronologiske spørsmål blant hovedeksponentene for historisk vitenskap i dag for å finne lindring for felene til vitenskapens grunnlegger.

Til tross for alt som kan sies til Baronius' forsvar er det likevel sant at dagens verdi av verket må måles i lyset av disse defektene, og studentene vil trolig foretrekke å referere til de kritiske utgavene av Annalene, alltid med tanke på at Baronis feiltakelser har liten virkning på verdien av den dyrebare arven hans geni har overlevert til senere historikere.

Til de originale tolv bindene av annalene har det blitt tillagt fortsettelser i Baronius' stil. Det mest verdifulle er de som er skrevet av tre oratorianere, først Odericus Raynaldus, som med materiale samlet av Baronius fortsatte historien til 1565 (Roma 1646-77, 9 bind), Giacomo Laderchi, som fortsatte det til 1571 (Roma, 1728-37, 3 bind) og den katolske historikeren August Theiner til 1583 (Roma, 1856/57, 3 bind). Mindre betydelige er fortsettelsene til den polske dominikaneren Bzovius, 1198 til 1571 (Köln 1621-30, 9 bind) og den franske biskop Sponde, 1198-1647 (Paris 1659).

av Webmaster publisert 16.12.2006, sist endret 04.10.2013 - 13:58