Den hellige Bernardin av Siena (1380-1444)

Minnedag: 20. mai

Skytshelgen for Siena og Massa Maríttima; for ullvevere; for reklamebransjen (1956); mot heshet, bryst- og lungesykdommer, mot blødninger

Den hellige Bernardin degli Albizzeschi (it: Bernardino) ble født den 8. september 1380 i Massa Maríttima i republikken Siena ved Carrara i regionen Toscana i Midt-Italia. Hans foreldre var Albertollo degli Albizzeschi og Raniera degli Avveduti. Faren tilhørte en adelig slekt fra Siena og var guvernør for Massa Maríttima. Som seksåring mistet Bernardin i 1386 sine foreldre og ble oppdratt hos en tante på morssiden og hennes datter.

Tante Bartolomea var dominikanertertiar og kusine Tobia var fransiskanertertiar, og de ga gutten en religiøs oppdragelse og var så glad i ham som om han var deres egen sønn. Da han var elleve eller tolv år gammel, plasserte hans onkler ham på universitetet i Siena. Han var en vakker og elskverdig unggutt, og ved flere anledninger prøvde eldre menn å forføre ham, men han avviste heftig deres fremstøt. Han studerte først grammatikk, retorikk og Dante og deretter fra 1396 til 1399 sivil- og kirkerett.

Da han var sytten år gammel, sluttet han seg i 1397 til et brorskap viet Jomfru Maria for frivillig pleie av syke. I 1400 rammet pesten Siena, og daglig døde det tolv til tyve personer i det berømte sykehuset Santa Maria della Scala. Verre var det at størstedelen av sykepleierne der også døde. Da overtok Bernardin ledelsen av La Scala-hospitalet sammen med tolv unge venner fra brorskapet. Han pleide de pestsyke dag og natt i fire måneder, og selv om flere av hans medhjelpere døde, ble han ikke selv syk. Men etter at epidemien var over og han vendte hjem, var han så utslitt at han ble et lett offer for en feber og svevde lenge mellom liv og død. Da bestemte han seg for å gå inn i fransiskanerordenen, men først tok han seg av sin sengeliggende og blinde nittiårige tante Bartolomea inntil hun døde.

Etter å ha fullført sine studier ved universitetet i Siena delte han ut sin arv og alt han eide til de fattige, og den 8. september 1402 ble han ikledd drakten som fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i klosteret San Francesco i Siena. Men dette klosteret var for lett tilgjengelig for hans mange venner og slektninger, så med sine overordnedes tillatelse trakk han seg tilbake til klosteret Colombaio utenfor byen. Dette klosteret var tilknyttet den bevegelsen blant fransiskanerne som søkte å gjenetablere en strengere observans av sin regel. Her avla han sine løfter den 8. september 1403, og på dagen ett år senere ble han presteviet, på festen for Marias fødsel og sin egen 24-årsdag.

I 1405 ble Bernardin utnevnt til predikant i sin orden og vendte tilbake til Siena. Etter en stund dro han sammen med en ledsager til den lille eneboerhytten Sant'Onofrio i Capriola i Fiesole ved Firenze. Der ble han værende i tolv år, og der fullførte han sine studier i asketisk og mystisk teologi. Han studerte også skriftene til Kirkens store kirkelærere og fransiskanske forfattere som den hellige Frans av Assisi selv og den hellige Bonaventura. Fra Frans tilegnet han seg en livslang hengivenhet til fattigdom, mens av Bonaventura ble han overbevist om viktigheten av studier i brødrenes liv. Hans lille, men imponerende celle kan fortsatt ses i Fiesole. Dit vendte han ofte tilbake etter sine lange prekenreiser.

Etter tilskyndelse fra sine overordnede begynte Bernardin mot slutten av 1417 sin tjeneste som vandrepredikant. Han begynte i Milano, hvor han holdt sin første preken den 8. september 1417. I mange år reiste han og forkynte over hele Italia, bortsett fra kongeriket Napoli, alltid til fots, i kirker og i det fri, til store forsamlinger og ofte i tre eller fire timer og ofte flere prekener hver dag. Da han startet sin karriere, var hans stemme svak, men med konstant øvelse og praksis ble den uvanlig resonansrik. Dette tilskrev han selv Jomfru Maria, og han er selv tradisjonelt anropt ved heshet og brystsykdommer, som han også led av. Noen av hans utendørs prekestoler er fortsatt bevart.

Han helbredet en kvinne med blodstyrtning, derfor er han også skytshelgen mot blødninger. Det han forkynte, var behovet for bot og frivillig fattigdom. Han var ivrig motstander av åger og fordømte partistridighetene i de italienske byene som et særlig onde i tiden. Han forkynte med apostolisk frihet og refset åpent hertug Visconti av Milano. Han fordømte også gambling, trolldom og overtro. På den andre siden bekymret han seg ikke mye over jødeforfølgelser og heksetro, som også var kjennetegnende for hans tid.

Bernardin huskes best fordi han la så stor vekt på å ære Jesu navn, og på slutten av sine prekener holdt han alltid opp en tavle med det hellige monogrammet IHS – de tre første bokstaver i Jesu navn på gresk (IHΣ). På latin ble det tydet til Konstantins motto In Hoc Signo (vinces), men oftest som Iesus Homonium Salvator, «Jesus, menneskenes frelser». Monogrammet og et kors var omringet av solstråler.

Monogrammet var designet av Bernardin selv, og hvert element ga han en mening: Solen er en klar referanse til Kristus, de tolv solstrålene er apostlene, den blå bakgrunnen er himmelen, gullfargen er kjærlighet. Bernardin forlenget den venstre sidestolpen i H-en og gjorde den til et kors; i noen versjoner står korset på tverrstolpen i H-en. Symbolet er gjerne omgitt av en tekst på latin fra Paulus' brev til filipperne: In nomine Iesu omne genu flectat, caelestium et terrestrium et infernorum, «Hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden (Fil 2,10).

I alle byene han forkynte, strømmet botferdige syndere til skriftestolene, og syndige og forfengelige ting ble brent på store bål. Det fortelles at en mann i Bologna som levde av å lage spillkort, ble ruinert da Bernardin så sterkt fordømte gambling. Men den samme mannen kom seg ovenpå igjen ved å lage tavler med IHS-monogrammet! Mange av disse kan ses i italienske kirker og museer i dag. I 1956 ble Bernardin utnevnt til skytshelgen for reklamebransjen av pave Pius XII (1939-56) for sin evne til å klargjøre den katolske tro for publikum ved hjelp av enkelt språk og talende symboler.

Hans prekener var livlige og emosjonelle. Som andre tiggermunker i senmiddelalderen gjorde han fullt bruk av et bredt repertoar av anekdoter, parodiering, skuespill, klovneri og fordømmelser. Han beveget sine tilhørerskarer til både latter og tårer. Over hele Italia forårsaket han utallige konversjoner, tilbakegivelse av stjålet eller frasvindlet eiendom og gjenskaping av moral. Han ble også banebrytende når det gjaldt ekte reformer. For å hjelpe de fattige grunnla han en offentlig kredittinstitusjon som ble kalt «Monte di Pietà», som bare forlangte beskjedne rentesatser og dermed beskyttet folket fra de ågerrentene som den gang var vanlig. På hans foranledning oppsto velgjørende stiftelser, sykehus og barnehjem. I Perugia kan man fortsatt se en prekestol på domkirkens venstre sidefasade hvor Bernardin i 1425 holdt en av sine mest berømte prekener fra.

Vincenzo Foppa: San Bernardino da Siena

Noe av Bernardins undervisning ble kritisert av universitetet i Bologna, men den åtte år lange striden som fulgte, falt ut til hans fordel. Da han sto for pave Martin V (1417-31) i Roma, anklaget for kjetteri, ble han først mottatt kjølig, og paven forbød ham å preke eller stille ut sine tavler før hans sak var undersøkt. Bernardin adlød og overleverte sine skrifter for en kommisjon. Den 8. juni 1427 fant rettssaken sted i Peterskirken i nærvær av paven. Den hellige Johannes av Capistrano var Bernardins forsvarer. Paven erkjente straks hans uskyld og anbefalte hans lære, og han ba ham også om å preke i Roma. Han tilbød ham også å bli biskop av Siena, og senere fikk han også tilbud om bispedømmene Ferrara (1431) og Urbino (1435). Men Bernardin avslo hver gang, for, som han sa, «hele Italia er mitt bispedømme». Det ble rettet nye anklager mot ham om overtro og falsk lære i 1431 og 1438, men de ble også avvist på bakgrunn av hans ortodoksi, ærlige intensjoner og hellige liv.

I 1433 fulgte Bernardin den tyske kong Sigismund (1410-37; keiser fra 1433) til Roma i anledning keiserkroningen. Snart etter trakk han seg tilbake til Capriola for å skrive en serie prekener. Bernardin er kalt «folkets predikant», og hans nedskrevne og bevarte prekener er like friske og livlige i dag. Hans fornøyelige bilder av slike familiære ting som en ungkars hjem, kvinnemoter, menns kravstorhet og «from» overtro har fortsatt en brodd i seg. Det er sagt om ham at han innvarslet «en av disse sjeldne perioder i historien hvor Kristi lov gjorde synlige fremskritt i samfunnet».

Fra 1430 skrev han sine teologiske verker. Noe av dem er bevart i hans egen håndskrift, de fleste på latin, men noen på italiensk. Hans teologiske traktater dekker kristendommens viktigste doktrinære og moralske sannheter så vel som hovedtrekkene i asketisk og mystisk teologi. Han skrev også avhandlinger om Jomfru Maria, som legger vekt på hennes rolle i formidlingen av nåden.

Han gjenopptok prekenvirksomheten i 1436, men ble tvunget til å avbryte den i 1437, da han ble generalvikar for observantgrenen av fransiskanerordenen. Hans tiltrekningskraft både som predikant og helgen var så stor at antallet av disse «observantene» økte sterkt, blant annet var det mange ureformerte fransiskanere, «konventualer», som uten friksjoner gikk over til observantene. Da Bernardin ble født, hadde det vært 130 observanter, mens i hans tid som generalvikar økte de fra 300 til 4000.

Reformen gikk bort fra eremittidealet og fremholdt som ideal et bilde av predikanter og lærere som arbeidet aktivt for hele Kirken. De opprinnelige observantene, «spiritualene», hadde skydd lærdom like mye som rikdom, men Bernardin etablerte skoler for teologi og kirkerett i Perugia og Monteripido, da han erkjente at uvitenhet var like farlig for tiggermunkene som rikdom. Han skrev trolig statuttene for ordenen i 1440, men han lyktes bare delvis med å forsone fransiskanernes to grener, som senere skulle bli «observantene» (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) og «konventualene» (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv).

Bernardin kan ikke kalles Observantenes grunnlegger, for de kan spores tilbake til midten av 1300-tallet. Men han ble for dem det samme som den hellige Bernhard av Clairvaux var for cistercienserne. I tillegg til alle dem han tok opp i ordenen grunnla eller reformerte han personlig mer enn 300 klostre. Han sendte misjonærer til ulike deler av Østen, og han deltok på konsilet i Firenze i 1439, hvor han var talsmann for en union med grekerne.

Men Bernardin lengtet tilbake til sitt apostoliske arbeid, som han betraktet som sitt eneste kall. I 1442 fikk han pavens tillatelse til å trekke seg tilbake fra embetet som generalvikar for å ta opp igjen sin favorittbeskjeftigelse som predikant. Selv om pave Eugenius IV (1431-47) den 26. mai 1443 utstedte en bulle som ga Bernardin i oppdrag å preke avlat for korstoget mot tyrkerne, finnes det ingen tegn på at han gjorde det.

Men hans helse var ødelagt, og i stedet for å gå til fots, reiste han nå rundt på et esel gjennom Romagna, Ferrara og Lombardia. I 1444 dro han ut på sin siste forkynnelsesreise. Han begynte i sin fødeby Massa Maríttima, hvor han prekte en serie av femti prekener på femti dager, idet han visste at det var hans siste besøk. Selv om han åpenbart var døende, bega han seg i vei mot Napoli, for han var fast bestemt på at det ikke skulle være noen del av Italia som ikke hadde hørt hans stemme. Han prekte på veien, men hans helse brøt helt sammen i L'Aquila i Abruzzi. Der døde han etter eget ønske liggende på bakken (som Frans av Assisi) på Kristi Himmelfartsdag, den 20. mai 1444, i konventualenes kloster. Hans dødsmaske finnes i museet i L'Aquila.

Magistratene nektet å tillate at Bernardins legeme ble flyttet til Siena. Hans begravelse måtte utsettes en rekke ganger på grunn av de store menneskemengdene som ville besøke hans båre. Johannes av Capistrano, som hadde reist til L'Aquila for å besøke sin venns grav, var forbløffet over at begravelsen hadde blitt utsatt så lenge, og han var øyenvitne til et uforklarlig mirakel som han senere ofte nevnte i sine brev og prekener. På den 24. dagen etter Bernardins død så man en strøm av blod komme fra den midlertidig lukkede kisten. Blodet kom fra den dødes nese, og hans drakt og puten ble stenket av blod, som virket så normalt som om det hadde kommet fra en levende person. Folket samlet ærbødig opp blodet med tøystykker, som ble skåret opp og distribuert som relikvier.

På den 26. dagen etter Bernardins død ble han gravlagt i konventualenes kirke San Francesco, hvor hans legeme ble værende til 1471. Det ble snart meldt om mirakler ved hans grav, og han ble helligkåret allerede i 1450 av pave Nikolas V (1447-55). I 1457 begynte byggingen av observantenes basilika San Bernardino over hans grav i L'Aquila. Den 17. mai 1472 ble hans legeme overført til denne kirken av den hellige Jakob av Marche, en av hans mest trofaste disipler, som sammen med Bernardins medbror og elev Johannes av Capistrano fortsatte hans verk. Under denne translasjonen ble hans legeme funnet fullstendig intakt. Legemet ble lagt i et relikvar av krystall, som senere ble plassert i en sølvsarkofag, en gave fra kong Ludvig XI av Frankrike (1461-83). Hans praktfulle gravmæle ble laget av Silvestro dell'Aquila i 1505. Basilikaen ble fullstendig ødelagt av et jordskjelv i 1703, men ble gjenoppbygd. Bernardins relikvier hviler nå i en moderne sarkofag, for den gamle ble røvet av erobrerne i Napoleons hær i 1799.

Bernardins legeme har blitt undersøkt en rekke ganger siden, sist gang i august 1968. Da ble legemet funnet pakket inn i tobakkblader, og det ble oppdaget at det var brukt konserveringsmidler under tidligere åpninger av graven. Deler av kroppen holdes sammen på ulike måter, og kjemikalier var brukt for å bevare legemet. Relikvier finnes i Siena, Roma og Massa Maríttima.

Benvenuto di Giovanni: St. Bernardin av Siena, Pinacoteca Nazionale di Siena

Bernardins popularitet ble spredt i Europa med de reformerte fransiskanerne. Den hellige Ignatius av Loyola valgte senere Bernardins IHS som våpen for sin jesuittorden. Hans minnedag er 20. mai med en translasjonsdag den 17. mai, og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han kalles ofte «Italias apostel».

Festen for Jesu hellige navn ble innført for hele universalkirken av pave Innocent XIII (1721-24) på anmodning fra keiser Karl VI (1711-40). Dagen ble fastsatt Andre søndag etter Epifani. I 1913 forandret den hellige pave Pius X (1903-14) dette til den søndagen som faller mellom 2. og 5. januar, eller den 2. januar, dersom det ikke falt noen søndag mellom de to datoene. På denne datoen ble dagen feiret som fest frem til kalenderrevisjonen i 1969, da den falt helt bort, selv om også den etterkonsiliære messeboken inneholder en votivmesse for Jesu hellige Navn. Da den tredje reviderte utgaven av det romerske missale (Editio Typica tertia) ble utgitt i mars 2002, var imidlertid dagen kommet tilbake, nå som en valgfri minnedag den 3. januar.

Kunstnere i middelalderen og renessansen fremstiller Bernardin som en eldre fransiskaner, liten og avmagret, med dype, brennende øyne, mens han vanligvis holder en IHS-tavle. Noen ganger er tre mitraer plassert ved hans føtter, for å minne om de tre bispesetene som han avslo. På grunn av sin grove kutte er han skytshelgen for ullvevere.

av Webmaster publisert 19.12.2006, sist endret 27.01.2019 - 10:40