Den hellige Gennadios av Novgorod (d. 1505)

Minnedag: 4. desember

Den hellige Gennadios av Novgorod (d. 1505)

Den hellige Gennadios (lat: Gennadius; ru: Gennadij; Геннадий) ble født en gang på 1400-tallet i Russland. Han kom fra den aristokratiske bojarfamilien Gonzov fra Moskva, og ifølge samtidige var han «verdig, intelligent, dydig og lærd i den hellige skrift». Han ble munk i klosteret Valaamo (Gamle Valaamo), som var grunnlagt på slutten av 1300-tallet på klippeøya Valaam, den største øya i innsjøen Ladoga i det nordvestlige Russland. I årene 1812-1940 var sjøen grense mellom Finland og Russland, og klosteret ble evakuert under Vinterkrigen i 1939-40, da 150 munker slo seg ned i Heinävesi i Finland. Denne kommuniteten eksisterer fortsatt som Nye Valamo. I 1989 ble klostervirksomheten i Valaamo gjenopptatt.

Gennadios' åndelige veileder i Valaamo var den hellige Sabbatius av Solovetsk (d. 1435), som senere grunnla det berømte klosteret på øya Solovetsk i Kvitsjøen, hvor senere så mange tusen martyrer ga sitt liv til Guds ære i Sovjet-perioden.

Fra 1472 var Gennadios arkimandritt for klosteret Tsjudov i Moskva. Klosteret Tsjudov, mer formelt kjent som «Alexius' erkeengelen Mikaels kloster», ble grunnlagt i Kreml i Moskva i 1358 av den hellige metropolitt Alexius av Moskva (ca 1296-1378) og viet til erkeengelen Mikaels mirakel (ru: tsjudo) i Colossae. Klosteret ble stengt i 1918 og revet i 1929.

Gennadios var nidkjær etter å feire den guddommelige liturgi i henhold til Typikon, og han og erkebiskop Bassian av Rostov, og senere hans etterfølger Joasaf, reiste seg fryktløst til forsvar for den gamle regelen under en disputt om å bevege seg «som solen» (det vil si fra øst til vest) ved konsekrasjonen av Dormisjonskatedralen i Moskva i årene 1479-81. I 1483 begynte Gennadios byggingen av en steinkirke i Tsjudovklosteret til ære for grunnleggeren Alexius.

Etter at den hellige erkebiskop Theofilos av Novgorod (1470-80; d. 1482/84?) i 1480 ble sendt av storfyrst Ivan III Vasiljevitsj (1462-1505) til fengsel i klosteret Tsjudov i Moskva, satt hans etterfølger Sergius (1483-84; d. 1504) på bispestolen i mindre enn et år før han ble kalt tilbake og sperret inne i Tsjudov, åpenbart på grunn av en mental sykdom. Gennadios ble utnevnt til ny erkebiskop av Novgorod («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by. Den 12. desember 1484 ble Gennadios konsekrert i Moskva. Han var den første prelaten av Novgorod som ikke var valgt ved loddtrekning siden 1359.

Gennadios kom til Novgorod i januar 1485 med samme oppgave som forgjengeren Sergius hadde hatt, nemlig å bringe den nylig erobrede kirken i Novgorod mer på linje med den kirkelige linje i Moskva. Byen var lagt under direkte kontroll fra Moskva først i 1478, og den siste erkebiskopen som var valgt lokalt, Theofilos, var blitt fjernet i 1480. Selv etter at Gennadios flyttet til Novgorod, æret han fortsatt metropolitt Alexius' minne og fortsatte å engasjere seg i byggingen av den nye kirken i Moskva, og han donerte til og med sølv for fullføringen av byggverket. Han møtte kritikk fra det lokale presteskapet for sin feiring av flere moskovittiske helgener, men han svarte på denne kritikken ved å inkludere flere lokale helgener i sin feiring. I sitt nye bispedømme fikk han hevet sitt presteskap etter tatarinvasjonene ved å gjenutgi helgenbøkene som var blitt ødelagt i det meste av Russland, og ved å organisere teologiske skoler for sine prester. Den fjerde Novgorod-krøniken nevner at Gennadios også hjalp til med å betale for en tredjedel av ombyggingen av murene til den nåværende festningen Detinets i Novgorod mellom 1484 og 1490.

Gennadios' periode som erkebiskop av Novgorod falt sammen med en vanskelig periode i den russiske kirken, da et kjetteri spredte seg i Russland, de såkalte «judaiseerne» (zjidovstvujusjtsjije etter det russiske ordet for jøde, zjid), løselig oversatt som «de som følger jødiske tradisjoner». Sekten oppsto i Novgorod og Moskva i andre halvdel av 1400-tallet og kalles også «sekten til Zakharija jøden» etter en jøde ved navn Zakarias, som kom til Novgorod fra Litauen i 1471. Hans tilhengere ble kalt «de som tenker som jøder», selv om de fleste av tilhengerne hadde vært vanlige ortodokse russere og lavere presteskap, og de hadde aldri bekjent seg til jødedommen. Sekten avviste Treenigheten og Jesu guddommelige status, klostervesenet, kirkelig hierarki, seremonier og sjelens udødelighet, og noen av dem gikk også inn for ikonoklasme (billedødeleggelse). De fremmet også ideen om enkeltindividenes selvbestemmelse i spørsmål om tro og frelse.

Sektens predikanter kom til Novgorod forkledd som handelsmenn, og de vant økende popularitet i byen. De første rapportene om kjetteriet nådde Gennadios i 1487. Fire medlemmer av et hemmelig selskap røpet det ugudelige kjetteriet overfor noen ortodokse mens de var beruset. Så snart dette ble kjent for Gennadios, startet den nidkjære erkehyrden en granskning, og til sin store sorg ble han overbevist om at sekten ikke bare var en fare for den lokale fromheten i Novgorod, men også i hovedstaden Moskva, hvor judaiseernes ledere hadde reist i 1480 etter invitasjon fra selveste storfyrst Ivan III Vasiljevitsj (1462-1505), også kalt Ivan den Store, som hadde latt seg lokke av dem.

I september 1487 sendte Gennadios til metropolitt Gerontios av Moskva (1473-89) alt materiale fra sin granskning sammen med en liste over de apostatene han hadde oppdaget samt deres skrifter. Kampen mot judaiseerne ble hovedfokuset for Gennadios' pastorale aktiviteter. Fra det tidspunktet han avdekket kjetteriet i Novgorod rundt 1487, skrev han en rekke brev til andre kirkelige ledere og oppfordret dem til å innkalle kirkelige konsiler med det mål «ikke å debattere med dem, men å brenne dem». Disse konsilene ble holdt i 1488, 1490, 1494 og 1504, og de forbød kjetterske bøker og tillot dem å bli brent. Kampen mot sekten ble ledet av Gennadios og den hellige Josef av Volotsk (ca 1439-1515).

I Moskva hadde storfyrst Ivan III fått to av de mest prominente judaiseerne utnevnt til erkeprester ved katedralene Uspenskij (Marias innsovning) og Arkhangelskij i Kreml, og han tilkalte til og med erkeheretikeren Zakharija til Moskva. Alle storfyrstens nærmeste ble ført vill av kjetterier, inkludert diakonen som ledet regjeringen, Fedor Kuritsyn, og hans bror Ivan Volk Kuritsyn ble en av heretikernes hovedmenn. Selv storfyrstens svigerdatter, Jelena Stefanovna, som var gift med tronarvingen Ivan den Unge (1458-90), aksepterte judaiseerne, og på cathedra (bispestolen) til de store hellige hierarkene Peter (1308-26), Alexius (1354-78) og Jonas (1448-61) ble den heretiske metroplitten Zosima (1490-94) installert etter ordre fra storfyrst Ivan III.

Storfyrstens tilsynelatende merkelige oppførsel kunne forklares med det faktum at han hadde stor sympati med heretikernes ide om sekularisering og kampen mot føydal oppdeling. Men til tross for den heretiske bevegelsens voksende popularitet i Novgorod og Moskva var storfyrsten klar over at læren ugjenkallelig kunne infiltrere de brede lag av folket og frata ham kirkelig støtte i utenrikspolitikken. Faktisk kunne en avvisning av Treenigheten og Kristi guddommelighet ødelegge kristendommen, mens sektens motstand mot presteskapet og de verdslige myndighetene ville undergrave hele samfunnet. Dette fikk Ivan III til å gi avkall på sine ideer om sekularisering og allierte seg med Kirken mot sekten.

Gennadios' kritikere sier at han lånte metodene til Den spanske inkvisisjonen og beundret måten den spanske kongen hadde tatt seg av heterodoksi i sitt kongerike. Han fikk flere heretikere brent på bålet med støtte fra storfyrsten og metropolitten av Moskva. I 1491 ble Zakharija jøden henrettet i Novgorod etter ordre fra Ivan III. Med Gennadios' godkjennelse ble andre av heretikerne henrettet, som arkimandritt Kassian av Iuriev-klosteret (som hadde tillatt mange av heretikerne å gjemme seg der), Nekras Rukavov (som fikk revet ut tungen før han ble brent på bålet), munken Zakhar fra Pskov og andre. I 1494 ble heretikeren Zosima avsatt fra metropolittstolen i Moskva.

På slutten av 1400-tallet ble noen av heretikerne fortsatt beskyttet av Jelena Stefanovna og hennes sønn, tsarevitsj Dmitrij (sønnesønn av Ivan III). Men i 1502 ble Dmitrij fratatt kronprinstittelen, som ble overført til Ivan IIIs yngre sønn Vasilij III. Først mot slutten av sitt liv ble storfyrst Ivan III forsonet med Josef av Volotsk og beklaget sin tidligere svakhet overfor judaiseerne. Enda før Ivan III døde den 27. oktober 1505, ble Jelena og Dmitrij arrestert og fengslet, noe som gjorde heretikerne sårbare mot angrep fra myndighetene. I 1504 ble diakon Ivan Volk Kuritsyn, Dmitrij Konoplev og Ivan Maksimov brent på bålet. Andre sekterister ble sendt i eksil, fengslet eller ekskommunisert. Fedor Kuritsyns navn ble siste gang nevnt i 1500. Hans liv ble trolig spart av Ivan III på grunn av Josefs åpenbare overdrivelser i anklagene mot ham. Jelena døde i fengselet den 18. januar 1605, og hennes sønn Dmitrij døde fire år senere.

Gennadios' verker innen Bibelstudier bidro til de ortodokses seier. I sin ugudelige dyktighet brukte heretikerne tekster som var fra Det gamle testamente, men som var forskjellige fra de tekstene som ble akseptert av de ortodokse. Erkebiskop Gennadios tok da på seg en enorm oppgave, nemlig å bringe de korrekte Bibeltekstene sammen i en enkelt kodeks. Frem til da hadde bibelske bøker i Russland etter eksempel fra Bysants blitt kopiert ikke i sin helhet, men i separate deler – Pentateuk (de fem første bøkene), Oktateuk (de åtte første bøkene), Kongebøkene, Ordspråkene, Salmenes bok, Profetene, Evangeliene, Brevene og andre instruktive bøker.

Spesielt bøkene fra Det gamle testamente ble ofte rammet av både ufrivillige og villede feil. Gennadios skrev om dette med sorg i et brev til erkebiskop Joasaf: «Den judaiserende heretiske tradisjonen holder seg til Davids salmer eller profetier som de har endret». Gennadios samlet rundt seg lærde og hardt arbeidende bibelforskere og samlet alle Bibelens skrifter i en enkelt kodeks, og han ga sin velsignelse til at de hellige bøkene som ikke ble funnet i manuskripter av den tradisjonelle slaviske Bibelen, skulle oversettes på nytt fra latin. I 1499 ble den første komplette Bibelen på slavisk utgitt i Russland, og den ble kalt «Gennadios-bibelen» etter ham. Den inngikk som en integrert del i rekken av slaviske Bibeloversettelser, fra de hellige Kyrillos' og Methodios' oversettelse via Gennadios-bibelen av 1499, som ble reprodusert i den første trykte Bibelen (Ostrog, 1581). Kirken har opprettholdt en slavisk Bibeltradisjon gjennom den såkalte Elisabethanske bibel (1751) og alle etterfølgende trykte utgaver.

Denne gruppen av kirkelige lærde under erkebiskop Gennadios' ledelse tok ved siden av arbeidet med Bibelen også på seg en stor litterær oppgave, nemlig kompilasjonen av «Den fjerde Novgorod-krøniken». Utallige håndskrevne bøker ble oversatt, korrigert og transkribert, noe som brakte krøniken frem til år 1496.

Dositheos, som var hegumen for klosteret på øya Solovetsk og var i Novgorod på grunn av noen klosterspørsmål, arbeidet i flere år sammen med Gennadios med å samle et bibliotek for klosteret på Solovetsk. Det var på anmodning av Gennadios at Dositheos skrev biografiene om de hellige Sabbatius (d. 1435) og Zosimus av Solovetsk (d. 1478). De fleste av bøkene som ble transkribert med erkebiskopen av Novgorods velsignelse (mer enn tyve), ble bevart i samlingen av manuskripter fra Solovetsk.

På slutten av 1400-tallet var mange russere opptatt av den kommende verdens undergang, som de trodde ville skje i 1492, som ifølge tradisjonen var 7000 år etter verdens skapelse. Derfor ble det i 1480 bestemt at man ikke skulle beregne datoen for påsken ut over år 1491. Dette ville ha fått fatale konsekvenser, ikke bare for utførelsen av religiøse ritualer, men også for bestemmelsen av tidspunktet for å plante og høste avlingen, noe som potensielt kunne ført til hungersnød. Så i september 1491 bestemte erkebisperådet i den russiske kirken på sitt møte i Moskva, hvor Gennadios deltok, at det også skulle settes opp en Paschalion for det åttende årtusen. Metropolitt Zosimus av Moskva satte den 27. november 1492 opp en katedral-paschalion for tyve år, og den 21. desember 1492 ba han biskop Filotheos av Perm og erkebiskop Gennadios av Novgorod om å sette opp hver sin Paschalion for rådets behandling og godkjennelse.

Gennadios kalkulerte sin Paschalion, som han i motsetning til metropolitten utvidet til sytti år. Den ble sendt rundt til bispedømmene, med rådets godkjennelse, som den godtatte Paschalion for de neste tyve år. Sammen med Paschalion var Gennadios' egen kommentar til den. I sin teologiske forklaring, som var basert på Guds ord og kirkefedrene, skrev han at det ikke er riktig å frykte for verdens undergang, men heller å vente Kristi komme hvert øyeblikk. For akkurat som Gud kan bestemme seg for å la verden gå under, kan han også bestemme seg for å forlenge tidens løp. Ingen vet når det vil skje, ikke englene i himmelen og ikke Sønnen, men bare Faderen (Matt 24,36). Han understreket at hans Paschalion ikke var en nyskapning, men basert på tidligere tradisjon, delvis på Paschalion for 1360-1492 under den hellige erkebiskop Basilios av Novgorod (d. 1352). I 1539, under erkebiskop Makarios av Novgorod, ble det samlet en Paschalion for det åttende årtusen, basert på prinsippene i Gennadios' Paschalion.

En bønn til Guds Mor som Gennadios skrev i 1497, viser også hans dype åndelige liv og fromme inspirasjon. I tillegg til hans brev til metropolittene Zosimas og Simon, til erkebiskop Joasaf, til biskopene Nifon og Prokhoros og et brev til konsilet i 1490, skrev erkebiskop Gennadios også en «liten kirkelig regel» og «Tradisjon for munker», som lever i henhold den monastiske regel for livet i en skete. En skete er et eremittkloster for erfarne munker som ønsker å leve i taushet. Der bor brødrene separat, men samles til liturgier i kirken – en slags mellomting mellom et cenobittisk kloster og eneboerceller.

Erkebiskop Gennadios deltok på konsilet i Moskva i 1503, men han ble også kritisert og endog bakvasket. I 1504 ble han anklaget for simoni (kjøp og salg av embeter), så den 26. juni 1504 trakk han seg fra sitt embete og dro tilbake til Moskva, hvor han trakk seg tilbake til klosteret Tsjudov. Der døde han fredelig halvannet år senere, den 4. desember 1505. Han ble gravlagt i kirken Erkeengelen Mikaels mirakel i Colossae, på et sted som var spesielt høyt æret av ham, i nærheten av der hvor relikviene av metropolitt Alexius av Moskva hvilte.

Gennadios feires som helgen i den russisk-ortodokse kirke med minnedag på dødsdagen 4. desember (17. desember etter den gregorianske kalenderen). I tillegg feires han den 10. februar, som er en synaxis (fellesfest) for de hierarkene av Novgorod som ble gravlagt i eller senere overført til katedralen St. Sofia (gr: Hagia Sofia, Αγία Σοφία = «Hellige Visdom») i Novgorod, muligens den eldste bygningen i Russland som fortsatt er i bruk. En synaxis for hierarkene fra Novgorod feires også den 4. oktober og på tredje søndag etter pinse.

Festen den 10. februar er egentlig en fest for de hierarkene som ble gravlagt i eller overført til katedralen St. Sofia i Novgorod. Men dette gjelder ikke Gennadios, og derfor er hans navn i noen kilder ikke inkludert i denne fellesfesten.

I 1929 ble Tsjudovklosteret revet av de kommunistiske myndighetene, og Gennadios' relikvier gikk tapt, i likhet med de jordiske restene av mer enn hundre andre mennesker som var gravlagt i Kreml.

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55