Den hellige Hugo av Grenoble (1052-1132)

Minnedag: 1. april

Skytshelgen for Grenoble; mot hodesmerter

Den hellige Hugo ble født i 1052 (1053?) i Châteuneuf-au-Isère ved Valence i Dauphiné i Sørøst-Frankrike. Han kom fra en fornem familie og var sønn i andre ekteskap av en soldat ved navn Odilo, en ridder av uklanderlig ry som senere ble karteusermunk. Hugos mor lærte sine sønner betydningen av bønn og almisser og gjorde hva hun kunne for bagatellisere appellen til et liv viet til å vinne militær heder.

Hugo fikk sin utdannelse ved katedralskolen i Valence, og deretter ved tidens ledende sentra for lærdom. Deretter ble han kannik ved kapitlet i Valence som 25-åring, selv om han bare var legmann, noe som ikke var uvanlig på den tiden. Han fremhevet seg tidlig ved sin fromme iver, sine kunnskaper og sitt rene vesen, og han blir beskrevet som vakker, men svært sjenert. Hans ydmykhet var så stor at han forsøkte å skjule sin dyktighet og lærdom. Da den pavelige legaten biskop Hugo av Die var på visitasjonsreise i Sør-Frankrike, ble han imidlertid så imponert av Hugo at han utnevnte ham til sin sekretær og tok ham med seg som sin ledsager. I 1080 dro de til synoden i Avignon.

Synodefedrene påtalte forfallet i bispedømmet Grenoble, som var preget av simoni og åger, innblanding fra legfolk og klerikal ukyskhet. Biskopen var nettopp død, og det ble diskusjon om hans etterfølger. Da Hugos navn ble brakt på bane, motsatte han seg det, da han ikke følte seg oppgaven voksen og dessuten fortsatt var legmann. Men da presteskapet i Grenoble enstemmig ba om å få Hugo som biskop, påla legaten ham å motta embetet, ga ham selv alle vielser til og med prestevielsen og tok ham med til Roma der han ble bispeviet av den hellige pave Gregor VII i 1080, 27 år gammel. Han konsulterte paven om spesielle fristelser han hadde til blasfemi, og ble forsikret av Gregor at disse ikke gjorde ham uskikket til å bli biskop, siden Gud brukte dem for å rense ham og gi ham en sterkere karakter. Disse fristelsene skulle fortsette å plage Hugo helt til han døde. Det finnes visse indikasjoner på at de var snakk om intellektuelle fristelser om trosspørsmål som til og med kan ha innbefattet tvil om Guds eksistens, men bevisene er diskutable. Hugo ble en ivrig tilhenger av Gregors reformideer.

Det religiøse forfall og uorden som preget hans bispedømme, var enda verre enn han hadde forestilt seg. Simoni og åger var vanlig blant presteskapet, kravet om sølibat ble stort sett ignorert, folket var uvitende om sin religion og kirkens eiendommer var tatt av legmenn. Dette plaget den unge kirkefyrsten dypt. Han kjempet iherdig for den gregorianske reform, og gjennom faste, nattlig bønn, pisking og all slags askese håpet han på Guds nåde. Han måtte tåle mange angrep og vanskeligheter, særlig fra adelen, som hadde bemektiget seg det meste av kirkegodset, noe biskopen slo strengt ned på.

Etter to års hardt arbeid var biskopens resultater åpenbare for alle, bortsett fra for ham selv. Han så bare sine feil og skyldte på sin egen udyktighet. Dypt nedslått over sin manglende fremgang forlot han til og med bispedømmet og ble borte i ett år. Motløs iførte han seg benediktinerdrakten og trakk seg tilbake som novise i det cluniacensiske klosteret Chaise-Dieu ved Le Puy i Midt-Frankrike. Men pave Gregor, som trengte hans hjelp, befalte ham å ta opp embetet igjen. Lydig dro Hugo tilbake til Grenoble og fortsatte sitt arbeid. I sine ti siste år ba han også flere ganger Roma om å bli løst fra sitt embete, men hver gang fikk han avslag av pavene Gregor VII, Gelasius II, Callistus II, Honorius II, Innocent II og andre på grunn av sin enestående dyktighet. Ved en anledning, da han skyldte på sin alder og sykdom som grunner for å få trekke seg tilbake, svarte pave Honorius II at den sykes autoritet og eksempel ville gjøre mer godt for bispedømmet enn den mer energiske aktiviteten til en friskere mann.

Fra nå av førte hans innsats til større resultater, og folk fikk igjen troen på sin biskop og fulgte ham. Hugo var en aktiv og ubøyelig forsvarer av sine egne rettigheter som biskop og Kirkens rettigheter overhodet, og han sto fast på pavedømmets verdslige krav mot politisk innblanding. Han tok alltid pavens side i konfliktene mellom pave og keiser, og han gikk mot kongen av Frankrike da han kastet sine øyne på deler av Kirkestaten, og sin egen erkebiskop da han prøvde å ta over en del av Hugos bispedømme. Han talte fryktløst på konsiler til forsvar for pavedømmet og sine egne rettigheter som biskop, enten hans motstandere var keiser Henrik V eller lokale adelsmenn og biskoper.

Det var Hugo som forårsaket ekskommunikasjonen av keiser Henrik V på synoden i Vienne i 1112. Dette ble han forfulgt for, siden Grenoble lå i keiserens område, og en periode ble han tvunget i eksil av keiseren og kirkens verdslige eiendommer i bispedømmet ble konfiskert. Men folket flokket seg bak sin biskop, og han kunne vende tilbake og klarte å gjenvinne sin posisjon og avgjøre lokale disputter til sin fordel. I nødstider viste han sin barmhjertighet med de sultende, og han besøkte de fattiges usle boliger. Den ellers så stille mannen engasjerte seg med strenghet og glødende veltalenhet når det handlet om rettferdighet og Kirkens anseelse. Inkludert i hans oppgaver som biskop var å se etter den sivile administrasjonen i Grenoble. Blant hans byggeaktiviteter var grunnleggelsen av tre sykehus i Grenoble, anleggelsen av et markedstorg og byggingen av veier og en steinbro over Isère, i tillegg til at han restaurerte domkirken og Laurentiuskirken.

Hugo var en veltalende og effektiv predikant, og hans reformarbeid var langt mer suksessrikt enn han noensinne ville innrømme. Han etablerte hus over hele bispedømmet for reformerte prester, og han grunnla også hus for regelbundne kanniker. Folket ble også beveget til en strengere religiøs observans. Han var forut for sin tid ved å være talsmann for regelmessig skriftemål for legfolk, og var selv berømt som skriftefar. Hans egen sjenerøse almisser inspirerte de rike til å gi til de fattige og å støtte bispedømmets behov.

Hugo er trolig mest kjent for den støtte han ga den hellige Bruno, grunnleggeren av Karteuserordenen. De to hadde først møttes da Hugo studerte i Reims, hvor Bruno var en berømt lærer. Da Bruno senere ga opp sin verdslige karriere og søkte etter et sted som var tilstrekkelig avsidesliggende for seg selv og sine disipler, vendte han seg til slutt til Hugo og ba om å få slå seg ned i hans bispedømme. I 1084 ga Hugo dem den ville Chartreuse-dalen ved Grenoble, som han selv til tider hadde brukt som retrettsted. Han hadde i en drøm sett Bruno komme med seks ledsagere. I 1085 konsekrerte han kapellet Bruno hadde bygd.

Helt til sin død støttet Hugo karteuserne rundhåndet og av all sin kraft. Hans egen far ble karteuser etter å ha vært gift to ganger, og i en alder av 100 år døde han i sin sønns armer etter å ha mottatt vandringsbrødet av ham. Hugo besøkte ofte munkene og levde med i deres klosterrytme med bønn og bot. Han hadde en egen celle i klosteret og kunne selv ha tenkt seg å slutte seg til ordenen, men hans plikter tillot ikke det. Ved minst en anledning måtte Bruno sende ham bort med påminning om hans plikter hos sin flokk. Hugos eget nære forhold til karteuserne førte til at biskopene alltid var forventet å veilede og verne om deres hus i sine bispedømmer, i motsetning til andre monastiske ordener.

Hugo var biskop av Grenoble i 52 år, et av de lengste episkopater gjennom alle tider. På slutten av sitt lange episkopat støttet han pave Innocent II sammen med de hellige Bernhard av Clairvaux og Norbert av Magdeburg mot motpaven Anakletus. Nå var bispedømmet Grenoble kommet på fote igjen både moralsk og økonomisk.

Hugos siste år var preget av en langvarig og smertefull sykdom med sterk hodepine og ødelagt fordøyelse på grunn av hans lange faster og våkenetter, men han klaget aldri og ville ikke snakke om sine lidelser. De siste ukene av sitt liv ser han ut til å ha glemt alt unntatt Salmenes bok og Fadervår, som han resiterte uavbrutt. Han døde i Grenoble den 1. april 1132, ikke lenge før sin 80-årsdag, omgitt av karteusermunker, som skattet hans minne og fremmet hans kult. Allerede den 22. april 1134 ble han helligkåret av pave Innocent II på konsilet i Pisa. Hans relikvier ble æret i Maria-katedralen i Grenoble helt til 1500-tallet. Da falt de i hendene på hugenottene, som brente dem offentlig. Hans biografi ble skrevet av hans venn, karteuseren Gigues på oppdrag av pave Innocent II. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

Hugo av Grenoble blir fremstilt som biskop i karteuserdrakt, selv om han aldri trådte inn i ordenen. Han blir også fremstilt med sju stjerner, som står for Bruno og hans seks ledsagere som startet ordenen. Ofte blir han også fremstilt med tre blomster i hånden, med en lanterne eller sammen med Bruno. Zurbarán ga ham en prominent plass i sine malerier av de tidligste karteuserne i museet i Sevilla. Han er skytshelgen mot hodesmerter, noe han selv led av på grunn av overdreven faste. Det er en overraskende mangel på mirakler i fortellingene om Hugo - i Gigues' tidlige og svært pålitelige biografi nevnes bare ett. Dette kan være grunnen til at Hugo stort sett er neglisjert av senere kunstnere.

Hugos minnedag er 1. april. Samme dag minnes hans nevø, den hellige Hugo av Bonnevaux, noe som har ført til en viss sammenblanding av de to.

av Webmaster publisert 30.03.2000, sist endret 20.01.2019 - 12:59