Den hellige Josef av Volotsk (~1439-1515)

Minnedag: 9. september

Skytshelgen for næringslivet (2009)

Den hellige Josef (Joseph; ru: Iosif; Иосиф) ble født som Johannes Grigorevitsj Sanin (ru: Ivan; Иван Григорьевич Санин) den 14. november 1439 eller 1440 i landsbyen Jazvisjtsje (Jazvisjtsje-Pokrovskoje) ikke langt fra byen Volokolamsk i Moskva oblast i Russland. Han kom fra en adelsfamilie av landeiere av litauisk opprinnelse, og hans far Grigor eide landsbyen Jazvisjtsje i fyrstedømmet Volokolamsk. Hans mor het Marina. Da Ivan var syv år gammel, ble han sendt til det lokale klosteret Korsets Opphøyelse (Kresto-Vozdvizhensk) for å få utdannelse av den fromme og opplyste starets (eldste) Arsenius. Ivan hadde en enestående hukommelse, så han lærte snart å lese og skrive og ble lektor og kantor i klosterkirken. I et år studerte han Psalteret og det neste hele Den hellige skrift. Han utviklet seg til en ung mann med en imponerende personlighet og intellektuell kapasitet. Klosteret Korsets Opphøyelse ble senere nedlagt og gjort om til en sognekirke.

Da Ivan var tyve år gammel i 1459, valgte han å gå i kloster, så han forlot barndomshjemmet og dro ut i villmarken til klosteret Tver Savvin, til den velkjente og strenge starets Barsanufios (Varsonofij). Men klosterregelen der virket ikke tilstrekkelig streng for den unge asketen, så med starets Barsanufios' velsignelse dro han av gårde til Borovsk og den hellige munken Pafnutios av Borovsk (1394-1477), som hadde vært novise hos den hellige eldste Niketas (Nikita) (ca 1360-ca 1450) i klosteret Vysotsk, som igjen var en disippel av den hellige Athanasius av Vysotsk den Eldre (d. ca 1401), en av den hellige Sergius av Radonezjs (ca 1314-92) fremste disipler.

Pafnutios hadde i 1444 grunnlagt klosteret Jomfrufødselen i Borovsk (nå klosteret Pafnutios av Borovsk eller Pafnutjev-Borovskij), hvor han selv var hegumen (abbed). Det guddommelige forsyn brakte i 1459 den tyveårige Ivan til dette klosteret, hvor han fant hegumenen i ferd med å felle trær i skogen. Etter å ha testet den unge mannen, ga Pafnutios ham den 13. februar 1460 tonsuren som munk med navnet Josef. Han skrev senere om sin lærer at han kunne være snill og overbærende, men også streng og rasende mot syndere som ikke angret. Hans åndelige barn hadde både stor aktelse for ham og fryktet ham, og når de gikk til skriftemål, var de overveldet av frykt.

Snart etter avla Josefs far Grigor, som var blitt lammet, klosterløftene i det samme klosteret med klosternavnet Joannicius, og Josef fikk hegumenens tillatelse til å ta seg av faren til han døde. Josefs mor Marina ble nonne i kvinneklosteret i Volokolamsk med klosternavnet Maria. Alle barna bortsett fra én fulgte foreldrenes eksempel. Blant Josefs slektninger var det fjorten munker og fire nonner. Josefs bror Vassian ble erkebiskop av Rostov (d. 1515), hans andre bror Akakij ble biskop av Tver, mens hans to nevøer Dosifej og Vassian Toporkov ble ikonmalere og malte senere steinkirken Dormisjonen (Marias innsovning) i klosteret St. Josef av Volotsk i Volokolamsk sammen med den berømte ikonmaleren Dionisij (1440-1508).

Ikon av den hellige Josef av Volotsk

Den unge munken levde de neste sytten årene ut sin strenge lydighet i kjøkkenet bakeriet og sykestuen. Pafnutios formet sin disippel i det åndelige liv, og han avslørte store åndelige talenter i liturgisk lesning og sang. Han var også talentfull innen musikk og hadde en perfekt stemmekontroll. Mot slutten av sitt liv vigslet hegumen Pafnutios Josef til prest. Pafnutios døde den 1. mai 1477, 83 år gammel, og hans disippel Josef overtok som hegumen i Borovsk i tråd med den avdøde grunnleggerens ønske.

Kort etter bestemte han seg for å innføre en streng cenobittisk klosterregel (regel for felles liv) etter forbilde av huleklosteret (Petsjersk Lavra) i Kiev (nå Kyjiv i Ukraina), Sergius av Radonezjs Treenighetskloster (Troize-Sergijevo) og den hellige Kyrillos' kloster Kirillo-Belozerskij ved Beloozero (fra 1777 Belozersk). Men Josefs strenge disiplin var for mye for munkene, og misfornøyde avviste flertallet av dem hans nye regime. Bare syv fromme munker var av samme oppfatning som hegumenen. Josef bestemte seg da for å besøke cenobittiske klostre i Russland for å undersøke hvordan klosterlivet best kunne ordnes. Sammen med starets (eldste) Gerasim dro han til klosteret Kirillo-Belozerskij, som presenterte seg som et mønster på streng askese etter prinsippene av en cenobittisk ustav (klosterregel). Det han så av livet i disse klostrene, styrket Josefs synspunkter.

Han vente tilbake til klosteret etter ønske fra storfyrst Ivan III Vasiljevitsj (1462-1505), også kalt Ivan den Store, storfyrste av Moskva og den første som tok den mer pretensiøse tittelen «storfyrste av Hele Russland». Med sine 43 år på tronen er han den lengst regjerende russiske lederen noensinne. Men Josefs asketiske reformer ble også møtt med misbilligelse av storfyrst Ivan, som hadde utstyrt klosteret luksuriøst, og hans sønner brukte klosteret som et springbrett til lukrative bispeembeter. Brødrenes motstand mot å endre deres tidligere ustav som eremitter var også like sterk. Det endte med at Josef valgte å forlate klosteret sammen med de syv likesinnede munkene. De prøvde deretter flere andre klostre, men Josef ble skuffet over den avslappede moralen i dem og bestemte seg for å grunnlegge sitt eget kloster.

Han dro i 1479 sammen med fire andre munker til sine hjemlige trakter i fyrstedømmet Volokolamsk, til en skog som han hadde kjent siden barndommen. I Volokolamsk var fyrsten på den tiden Boris Vasiljevitsj, den fromme broren til storfyrst Ivan III. Han hadde hørt om det fromme livet til den store asketen Josef, så han tok med glede mot ham og tillot ham å slå seg ned i utkanten av sitt fyrstedømme, på det stedet hvor elvene Struga og Sestra flyter sammen, sytten kilometer nordøst for byen Volokolamsk (Volok Lamskij). Da de valgte stedet for det nye klosteret, fikk de forbløffede munkene et tegn: En plutselig storm blåste opp og begynte å felle trærne på stedet som om den ville rydde plass for det nye klosteret.

Klosteret Josef Volotsk

På nøyaktig dette stedet reiste Josef og hans munker i juni 1479 et kors og begynte byggingen av en trekirke til ære for Guds Mors Innsovning (Uspenie). Den ble vigslet den 15. august 1479, festdagen for denne høytiden som i vesten kalles Marias opptakelse i himmelen. Denne datoen regnes som grunnleggelsen av Dormisjonsklosteret, som senere fikk navn etter grunnleggeren. Han var etter dette kjent som Josef av Volotsk (Josef Volotskij eller Josef av Volokolamsk). Klosteret er kjent som St. Josef av Volotsk eller Klosteret Josef Volokolamsk (Iosifo-Volokolamskij).

Klosteret ble bygd ganske raskt, og mye av byggearbeidet tok grunnleggeren selv på seg. «Han hadde evner på alle felt: Han felte trær, bar tømmerstokker, hogg og sagde». Om dagen strevde han sammen med alle andre med å bygge klosteret, og nettene tilbrakte han i bønn i sin celle, mens han alltid husket: «Det den late ønsker, fører til døden, for han vil ikke arbeide med sine hender» (Ordspr 21,25). Ryktene om den nye asketen begynte å gå, og dette tiltrakk disipler til ham.

Antallet munker økte snart til hundre, og Josef strevde etter å være et godt eksempel for sine munker i alt. Han forkynte måtehold og åndelig edruelighet i alt, og ytre sett kunne han ikke skjelnes fra de andre. Alle bar enkle og sjuskete klær og hadde bastsko på beina, og de holdt ut varme og kulde med like stor ro. Josef selv gikk foran med et asketisk eksempel, i det minste nevnes hans «sjusket sammentråklete kapper» i hans biografi. Maten i klosteret var også svært enkel. Deler av munkenes måltid i refektoriet ble ved allmenn tilslutning gitt til de fattige.

Josef var alltid den første som kom til kirken, han leste og sang i koret ved siden av de andre, han ga sine instruksjoner og var den siste til å forlate kirken. Om natten gikk hegumenen rundt i klosteret og passet på freden og den nøkterne bønnens ånd blant de brødrene som var betrodd ham av Gud. Latter eller tomt prat var ikke velkomment, og hvis han hørte en frivol samtale, banket han på døren og trakk seg beskjedent tilbake. Munkenes celler var aldri låst siden brødrene ikke hadde lov til å ha noe annet der enn religiøse bøker og ikoner. De eide alt i fellesskap: klær, sko, mat og andre ting. Uten abbedens velsignelse kunne ikke en av brødrene ta med noe på sin celle, ikke en gang en bok eller et ikon.

Josef viet stor oppmerksomhet til den indre organiseringen av munkenes liv. Han skrev en ustav (regel) eller et monastisk charter for klosteret med omfattende sitater fra Den hellige Skrift og kirkefedrenes skrifter, et charter han selv kalte et «åndelig sertifikat». Ifølge Josefs charter var en munks viktigste dyd en absolutt lydighet til sin abbed, og munkene skulle vie all sin tid til enten bønn eller fysisk arbeid. Alle aspektene ved munkenes liv var regulert og kontrollert. Kjernen i regelen var total begjærløshet, oppgivelse av egen vilje og konstant hardt arbeid. Josefs reform ble karakterisert av streng disiplin, faste, lydighet og en omstendelig liturgi, i tillegg til lærdom og aktivt nestekjærlig arbeid. Klosteret var aktivt engasjert i å kopiere liturgiske bøker og kirkefedrenes verker, slik at boksamlingen i Volokolamsk ble til et av de fineste russiske klosterbibliotekene.

Klosteret utviklet seg gradvis. I årene 1484 og 1485 ble den opprinnelige Dormisjonskatedralen av tre erstattet av en ny av stein, og sommeren 1485 ble den malt av ikonmaleren Dionisij og hans sønner Vladimir og Theodosios sammen med Josefs nevøer og disipler, munkene Dosifej og Vassian Toporkov. I 1504 ble det bygd en oppvarmet refektoriebygning viet til Den hellige Epifani, senere ble det bygd et klokketårn med en katedral for Guds Mor Hodegetria (en bestemt type Maria-ikon) under det.

Abbed Josef trente opp en hel skole av berømte munker, som senere forsatte å utvikle hans ideer. Blant hans disipler og tilhengere var metropolittene av Moskva og Hele Russland Daniel (d. 1539) og Makarios (d. 1563), erkebiskop Bassian av Rostov (d. 1515) (Josefs bror), biskopene Simeon av Suzdal (d. 1515), Dosifej av Krutitsk (d. 1544), Sabas av Krutitsk kalt «den svartsmuskete», Akakios av Tver (Josefs bror), Bassian av Kolometsk og mange andre. Munker fra klosteret Iosifo-Volokolamsk innehadde i særlig grad de viktigste erkebispestolene i den russiske kirken: de to første erkebiskopene av Kazan, de hellige Gurias (Gurij) (d. 1563) og Herman (Germanus) (d. 1567), og den hellige biskop Barsanufios (Varsonofij) av Tver (d. 1576).

Josefs arbeid og innflytelse var ikke begrenset til klosteret. Mange legfolk kom til ham for å be om råd, og med en dyp åndelig innsikt trengte han inn til de dypeste hemmelighetene i deres sjel og avslørte for dem Guds vilje. Alle som bodde i nærheten av klosteret, betraktet ham som sin åndelige far og beskytter. Fremtredende bojar-adelsmenn og fyrster valgte ham som gudfar for sine barn, de blottla sine sjeler for ham i skriftemål og ba om skriftlig veiledning for å kunne oppfylle hans direktiver. Han hjalp de fattigste, og hvis en landsbyboer trengte såkorn eller mistet kveget, ga Josef det som trengtes. Et år var det en hungersnød i regionen Volokolamsk, og da sørget Josef for mat til rundt 700 mennesker «barn ikke medregnet». Han grunnla en skole for forlatte barn og et asyl for syke og hjemløse.

Opprinnelig var Josef av Volotsk forbundet med «apanasjefyrstene» av Volokolamsk, som var brødre av storfyrst Ivan III. Josef støttet først rettighetene til de lokale kirkelige og verdslige føydalherrene for å motvirke autoriteten til storfyrsten. Men senere brøt han forbindelsene til opposisjonen og tok storfyrstens side. Opprinnelig var Josefs kloster under erkebiskopen av Novgorods jurisdiksjon, men etter en strid med den lokale fyrsten, Fjodor Borisovitsj av Volokolamsk, beseglet Josef sin allianse med storfyrsten ved å overføre kontrollen over sitt kloster til storfyrst Basilios III (1505-33), Ivan IIIs sønn, og metropolitten, Simon av Moskva (1495-1511). Basilios fortsatte sin fars politikk og annekterte de siste overlevende autonome provinsene: Pskov i 1510, Volokolamsk i 1513, Ryazan i 1521 og Novgorod-Severskij i 1522.

Dette førte til en disputt mellom Josef, storfyrsten og metropolitten på den ene siden og den hellige erkebiskop Serapion I av Novgorod (1506-09) på den andre, siden kirkeretten sa at et kloster ikke kunne fjernes fra en biskops autoritet uten hans tillatelse, og Serapion hadde helt klart ikke gitt noen slik tillatelse. Storfyrsten og metropolitten innkalte et kirkelig konsil, ledet av Josefs bror, biskopen av Rostov, som avsatte Serapion og satte ham i husarrest i Sergius av Radonezjs Treenighetskloster (Troize-Sergijevo-lavraen), hvor han døde i 1516. Med den fornyete støtten fra storfyrstens hoff utviklet Josefs kloster seg til et religiøst og kirkepolitisk sentrum. Det ble også et arnested for lærdom. Biblioteket der hadde i 1545 minst 755 håndskrifter og var dermed det største i Russland. På 1500-tallet kom nesten alle de russiske biskopene fra klosteret i Volokolamsk.

Josef var ikke mindre oppriktig i sin søking etter reform innen den russiske kirken enn en samtidig stor russisk helgen, den hellige Nilus av Sora (ca 1433-1508), men deres ideer og metoder var svært ulike. Josefs oppfatning av klostervesenets rolle i kirken gjorde det nødvendig at klostre eide en god del felles eiendom, for eksempel for sosialt arbeid, og han hadde også en langt mindre uavhengig holdning til den sivile makten enn Nilus.

De to møttes ansikt til ansikt på et kirkelig konsil (sobor) som ble holdt i Moskva i 1503. Der ble det gjort et forsøk på å avskaffe klostrenes landeiendomsrett, foreslått av de såkalte «ikke-besitterne» (nestjazjateli) ved de såkalte «Transvolga-eldste» ledet av Nilus av Sora og Bassian Patrikejev. Munker burde ikke eie landområder, sa Nilus, men skulle arbeide for det de trengte; selv deres kirker skulle være enkle og nakne, slik at de tilbedende ikke skulle distraheres fra Guds skjønnhet. Josef av Volotsk hadde skrevet en rekke brev til nestjazjateli hvor han prøvde å bevise det legale i monastisk landeiendomsrett og rettferdiggjøre en rik dekorasjon av kirker.

Josef og hans støttespillere, som ble kalt «besitterne» eller «josefianerne» (iosifljane) etter Josef, fikk et flertall på konsilet til å støtte deres syn, og klostrene beholdt sine landeiendommer. Kontroversen gikk dypere enn slike spørsmål som kirkelig eiendom, og konsilets endelige resolusjon til fordel for «josefianerne», var svært viktig for fremtiden til den russiske kirken. Nilus hadde mange disipler, men disse «ikke-besitterne» var dømt til å tape straks han var død. Som et resultat ble klostrene, i tillegg til å være sentre for utdannelse og bokproduksjon, store landeiere som var i stand til å fø lokalbefolkningen i magre år, å støtte de fattige, vanføre og syke samt å hjelpe pilegrimer og de aller fattigste.

«Ikke-besitterne» ligner på andre bevegelser i kristenheten, for eksempel de fransiskanske spiritualene, i det at de mente at Kirkens eiendom av land og dens store velstand generelt hadde korrumpert den. Ikke-besitterne mente også at Kirken ikke skulle omvende med tvang eller forfølge heretikere eller hedninger, men skulle tålmodig arbeide for å omvende dem til den sanne tro. Josef av Volotsk mente på sin side at staten hadde rett til å straffe kjettere, men også jøder.

Josefs motstandere var separatister som gikk mot Moskvas sentralmakt og prøvde å bruke Nilus' synspunkter for egne politiske formål. Men både Josefs og Nilus' retninger innen det russiske klostervesenet eksisterte legitimt side om side og kompletterte hverandre. Det er også klart fra Josefs ustav (regel) at et av dens grunnprinsipper var en fullstendig ikke-begjærlighet og forsakelse av selve konseptet «ditt og mitt». Det er også et faktum at de to «hovedmotstanderne» Josef og Nilus begge ble helligkåret av den russiske kirken.

I litteraturen fremstilles gjerne Josef og Nilus som to motpoler innen russisk spiritualitet rundt år 1500 som representanter for henholdsvis ytre aksjon og indre kontemplasjon, men dette er misvisende. Bønn som åndelig arbeid og fysisk arbeid er to sider av det samme kristne kall: en levende fortsettelse av Guds kreative aktivitet i verden som omfatter både den åndelige og den materielle sfæren. På denne måten er Josef og Nilus åndelige brødre, ulike i kontinuasjonen av tradisjonen fra kirkefedrene og arvinger til Sergius av Radonezjs rettesnor. Josef verdsatte Nilus' åndelige erfaringer høyt og sendte sine egne disipler til ham for å studere erfaringen med indre bønn.

Besitter-partiets triumf gikk hånd i hånd med Josefs arbeid for å trygge stillingen til Russlands storfyrster, som nå i stadig større grad begynte å bli kalt tsarer som arvinger til tittelen som universelle keisere av Bysants. Josef av Volotsk var tilhenger av en sterk regjering sentralisert i Moskva, og han gjentok formuleringen fra en tidlig bysantinsk kirkelig forfatter ved navn Agapetus at tsaren var «en mann av vesen, men hans makt er av Gud» og at han var Guds stedfortreder på jorden. Josef kalles derfor en fremtredende caesaropapistisk ideolog i den russisk-ortodokse kirke. Men siden tsarens hovedoppgave ifølge Josef var å sørge for den kristne Kirkens vel, var han legitim bare så lenge han fulgte Kirkens regler og moralske forpliktelser.

Josef var en av opphavsmennene til tanken om den russiske kirken som mottaker og bærer av den gamle økumeniske fromhet: «Russernes land har nå i fromhet overgått alle». Josefs ideer fikk enorm historisk betydning, og de skulle bli videre utviklet av hans studenter og tilhengere. Fra dem utgikk læren om Moskva som Det tredje Roma, og den lærde Filotej fra klosteret Spaso-Eleazarov i Pskov erklærte: «For det første og andre Roma er falt, mens det tredje står, og et fjerde skal det aldri bli».

Josef av Volotsk er også kjent for å ha vært en sterk motstander av det kjetteriet som spredte seg i Russland på den tiden, de såkalte «judaiseerne» (zjidovstvujusjtsjije etter det russiske ordet for jøde, zjid), løselig oversatt som «de som følger jødiske tradisjoner», kalles også «sekten til Zakharija jøden». Sekten oppsto i Novgorod og Moskva i andre halvdel av 1400-tallet. Josef betraktet denne Zakarias, en jøde som kom til Novgorod fra Litauen i 1471, som kjetteriets opphavsmann, og han kalte tilhengerne «de som tenker som jøder», selv om de fleste av tilhengerne hadde vært vanlige ortodokse russere og lavere presteskap, og de hadde aldri bekjent seg til jødedommen.

Sekten avviste Treenigheten og Jesu guddommelige status, klostervesenet, kirkelig hierarki, seremonier og sjelens udødelighet, og noen av dem gikk også inn for ikonoklasme (billedødeleggelse). De fremmet også ideen om enkeltindividenes selvbestemmelse i spørsmål om tro og frelse. Dessuten spredte forventningene seg om at verden ville gå under i 1492, som tradisjonelt var 7000 år etter verdens skapelse. Sekten vant økende popularitet i Novgorod, og selv storfyrst Ivan III lot seg lokke av dem og inviterte dem i 1480 til Moskva.

Han fikk to av de mest prominente judaiseerne utnevnt til erkeprester ved katedralene Uspenskij (Marias innsovning) og Arkhangelskij i Kreml, og han tilkalte til og med erkeheretikeren Zakharija (som Josef kalte ham) til Moskva. Alle storfyrstens nærmeste ble ført vill av kjetterier, inkludert diakonen som ledet regjeringen, Fedor Kuritsyn, og hans bror Ivan Volk Kuritsyn ble en av heretikernes hovedmenn. Selv storfyrstens svigerdatter, Jelena Stefanovna, som var gift med tronarvingen Ivan den Unge (1458-90), aksepterte judaiseerne, og på cathedra (bispestolen) til de store hellige hierarkene Peter (1308-26), Alexius (1354-78) og Jonas (1448-61) ble den heretiske metroplitten Zosima (1490-94) installert etter ordre fra storfyrst Ivan III.

Storfyrst Ivan IIIs tilsynelatende merkelige oppførsel kunne forklares med det faktum at han hadde stor sympati med heretikernes ide om sekularisering og kampen mot føydal oppdeling. Men til tross for den heretiske bevegelsens voksende popularitet i Novgorod og Moskva var storfyrsten klar over at læren ugjenkallelig kunne infiltrere de brede lag av folket og frata ham kirkelig støtte i utenrikspolitikken. Faktisk kunne en avvisning av Treenigheten og Kristi guddommelighet ødelegge kristendommen, mens sektens motstand mot presteskapet og de verdslige myndighetene ville undergrave hele samfunnet. Dette fikk Ivan III til å gi avkall på sine ideer om sekularisering og allierte seg med Kirken mot sekten.

Kampen mot sekten ble ledet av Josef og den hellige erkebiskop Gennadios av Novgorod (1484-1504; d. 1505). Fra det tidspunktet Gennadios avdekket kjetteriet i Novgorod rundt 1487, skrev han en rekke brev til andre kirkelige ledere og oppfordret dem til å innkalle kirkelige konsiler med det mål «ikke å debattere med dem, men å brenne dem». Disse konsilene ble holdt i 1488, 1490, 1494 og 1504, og de forbød kjetterske bøker og tillot dem å bli brent. I 1491 ble Zakharija jøden henrettet i Novgorod etter ordre fra Ivan III. Med Gennadios' godkjennelse ble noen av heretikerne henrettet, som arkimandritt Kassian av Iuriev-klosteret (som hadde tillatt mange av heretikerne 'å gjemme seg der), Nekras Rukavov (som fikk revet ut tungen før han ble brent på bålet), munken Zakhar fra Pskov og andre.

I 1494 ble heretikeren Zosima avsatt fra metropolittstolen. På slutten av 1400-tallet ble noen av heretikerne fortsatt beskyttet av Jelena Stefanovna og hennes sønn, tsarevitsj Dmitrij (sønnesønn av Ivan III). Men i 1502 ble Dmitrij fratatt kronprinstittelen, som ble overført til Ivan IIIs yngre sønn Basilios III. Først mot slutten av sitt liv ble storfyrst Ivan III forsonet med Josef av Volotsk og beklaget sin tidligere svakhet overfor judaiseerne. Enda før Ivan III døde den 27. oktober 1505, ble Jelena og Dmitrij arrestert og fengslet, noe som gjorde heretikerne sårbare mot angrep fra myndighetene. I 1504 ble diakon Ivan Volk Kuritsyn, Dmitrij Konoplev og Ivan Maksimov brent på bålet. Andre sekterister ble sendt i eksil, fengslet eller ekskommunisert. Fedor Kuritsyns navn ble siste gang nevnt i 1500. Hans liv ble trolig spart av Ivan III på grunn av Josefs åpenbare overdrivelser i anklagene mot ham. Jelena døde i fengselet den 18. januar 1605, og hennes sønn Dmitrij døde fire år senere.

I sitt hovedverk kalt «Opplyseren» (Prosvetitel) prøvde Josef å bevise den «nye lærens» uriktighet for å kunne forfølge heretikerne og overbevise folk om ikke å tro på oppriktigheten i deres anger. Han gikk inn for en omfattende jakt på heretikere og deres arrestasjon og henrettelse. Under konsilet (sobor) i 1504 krevde Josef at alle heretikere skulle henrettes. I sin opprinnelige form er boken samlet rundt konsilene i 1503 og 1504 og består av elleve seksjoner. Den endelige versjonen, som ble fullført etter hans død, består av seksten seksjoner. Et annet monument blant Josefs skrifter var «Roret» (Pedalion) eller Svodnaja Kormtsjaja, en samling av lover i den ortodokse kirke, påbegynt av Josef og fullført av den hellige metropolitt Makarios av Moskva og Hele Russland (ru: Makarij) (1542-63).

Mens årene gikk og Josefs kloster blomstret takket være hans harde arbeid, forberedte den aldrende grunnleggeren seg på det evige liv. Før han døde, mottok han de hellige sakramenter, deretter samlet han sine brødre og velsignet dem. Deretter døde Josef den 9. september 1515 i Volokolamsk, 76 år gammel. Talen i hans begravelse ble holdt av hans nevø og student, munken Dosifej Toporkov.

Josefs første biografi ble skrevet på 1540-tallet av en av hans disipler, biskop Sabas «den svartsmuskete» av Krutitsk, med velsignelse fra metropolitt Makarios av Moskva. Biografien gikk inn i «De store Menaion-lesningene» som ble samlet av Makarios. Menaion er navnet på de tolv bøkene, en for hver måned, som inneholder officiene for de ubevegelige festene i den bysantinske ritus. Biografien ble revidert av den russifiserte bulgarske forfatteren Lev Filologen med assistanse fra munken Zenobios av Otnja (ru: Zinovij) (d. 1568).

Josef ble i desember 1578 helligkåret lokalt i klosteret Iosifo-Volokolamsk i anledning hundreårsdagen for klosterets etablering den 15. august 1479. Den 1. juni 1591 ble han helligkåret av den russisk-ortodokse kirken nasjonalt under den hellige Job, siste metropolitt (1587-89) og første patriark av Moskva (1589-1605). Job var en student av den hellige Herman av Kazan (Germanus), som hadde mottatt sin tonsur i Volokolamsk, og han skrev en liturgi for ham som ble tatt inn i Menaion. En annen student av Herman og Barsanufios var Jobs andre etterfølger, patriark og martyr Hermogenes (1606-12), en åndelig leder for det russiske folk i kampen for frigjøring under de polske angrepene.

Josefs minnedag er dødsdagen 9. september samt 18. oktober i den julianske kalenderen. 13. februar nevnes også som minnedag. Etter hans helligkåring har hans lære blitt en del av den offisielle teologien i den russisk-ortodokse kirken. Den store finanskrisen i 2008/2009 traff Russland så hardt at næringslivet ba den russisk-ortodokse kirken om sin egen skytshelgen. I begynnelsen av desember 2009 kunngjorde kirkens nye overhode, patriark Kirill I (2009- ), at han hadde utnevnt den hellige Josef av Volotsk til skytshelgen for næringslivet.

av Webmaster publisert 22.01.2010, sist endret 26.04.2019 - 15:37