Den hellige Peter av Moskva (d. 1326)

Minnedag: 21. desember

Den hellige Peter av Moskva (d. 1326)
Skytshelgen for Moskva

Den hellige Peter Fjodorovitsj (ru: Pjotr; Пётр Фёдорович) ble født en gang på 1200-tallet i Volhynia, en historisk region i det vestre Ukraina nord for Galicia. Hans foreldre Theodor (ru: Fjodor; Фëдор) og Eupraxia var svært fromme. Selv før hennes sønn var født avslørte Herren for Eupraxia hennes sønns forutbestemte salighet.

Tolv år gammel trådte unge Peter inn i et kloster. Han gjennomførte med suksess sin tids boklige studier og utførte med iver sine plikter i klosteret. Han viet mye tid til et grundig studium av Den hellige skrift, og han lærte også ikonografi. Ikonene som ble malt av Peter, ble delt ut til brødrene og til kristne som besøkte klosteret. På grunn av Peters dydige og aksetiske liv fikk klosterets hegumen (abbed) ham viet til hieromunk (prestemunk). Etter flere års asketisk liv i klosteret forlot hieromunk Peter det med hegumenens velsignelse på søken etter et ensomt sted.

Han bygde en celle ved elven Rata og begynte et asketisk liv i taushet. Senere ble det på dette stedet grunnlagt et kloster ved navn Novodvorsk. En kirke viet til Frelseren ble bygd for munkene som kom til ham. Peter ble valgt til hegumen og veiledet sine åndelige barn, og han ble aldri sint på en skyldig munk. I stedet instruerte han brødrene gjennom ord og eksempel. Den rettskafne hegumenen og asketen ble kjent langt utenfor klosterets omegn. Fyrst Jurij av Galicia besøkte ofte klosteret for å motta åndelig instruksjon fra den hellige asketen.

Den russiske kirkens overhode var metropolitt Maximos av Kiev (1283-1305), som da hadde sete i Vladimir på grunn av tatarene. Under en av sine reiser på kryss og tvers i Russland besøkte han klosteret, hvor han instruerte og oppbygde munkene. Etter å ha mottatt Maximos' velsignelse, ga Peter ham et ikon av Guds Mors innsovning som han hadde malt. Maximos ba resten av sitt liv foran ikonet om frelse for det Russland som var betrodd ham.

Ikon fra 1400-tallet av metropolitt Peter av Moskva

Da metroplitt Maximos døde i 1305, ble metropolittsetet Vladimir stående vakant i tre år (1305-08), En abbed ved navn Gerontius, som aspirerte til å bli primat av Russland, dro til Konstantinopel med metropolittens messeklær, erkebispestav og ikonet Peter hadde malt. Storfyrsten av Vladimir og Tver, den hellige Mikael av Tver (1271-1318), sendte med ham en petisjon til patriarken av Konstantinopel med anmodning om at han skulle utnevne Gerontius til metropolitt for Russland.

Men kong Boleslas Jurij II av Galicia (1308-40) sendte en motvillig hegumen Peter til patriarken av Konstantinopel med en petisjon om at han ble konsekrert til metropolitt. Guds Mor viste seg for Gerontius under en storm på Svartehavet og sa: «Du arbeider forgjeves, for du vil aldri bli biskop. Den som malte dette ikonet, hegumen Peter av Rata, skal opphøyes til Kievs trone».

Guds Mors ord gikk i oppfyllelse. Patriark Athanasius av Konstantinopel (1289-93; 1303-09) opphøyde Peter til metropolitt for Russland og ga ham de hierarkale messeklær, stav og ikon som var brakt av Gerontius. Etter sin retur til Russland i 1308, kom Peter til Kiev året etter, og derfra fortsatte han til Vladimir. Hans utnevnelse førte til et langvarig fiendskap mellom ham og Mikael av Tver, noe som til slutt førte til at Peter i 1325 måtte be om beskyttelse fra storfyrsten av Moskva.

Overhierarken ble testet av mange prøvelser i de første årene han ledet det russiske erkebispedømmet. Landet led under tatarenes (mongolenes) åk og var i kaos, og Peter ble ofte tvunget til å bytte residenssted. I denne perioden var hans arbeid og bekymring for å styrke troen og moralen i riket spesielt viktig. På sine reiser gjennom bispedømmet instruerte han ustanselig folket og presteskapet om å bevare den kristne fromhet. Han brakte også kranglevorne fyrster til fred og enhet. I 1312 reiste Peter til tatarenes hovedstad, Den gylne horde, hvor han mottok et dekret fra khan Uzbeg (Ozbeg, Öz-Beg) (1313-41), som garanterte rettighetene til det russiske presteskapet.

Metropolitt Peter med scener fra hans liv, ikon fra 1400-tallet av Dionysios den vise (ca 1440-1502)

Peters allianse med Moskva hjalp ham til å sette gjennom sin egen autoritet og bidro til fyrstedømmet Moskvas vekst. I 1325 flyttet metropolitt Peter etter anmodning fra storfyrst Johannes Kalita (1328-40), metropolittsetet fra Vladimir til Moskva. Denne begivenheten hadde stor betydning for hele det russiske landet. Peter forutsa profetisk en befrielse fra tatarenes åk og at Moskva ville bli den fremste byen i Russland. Flyttingen av metropolittsetet dit styrket Moskvas politiske betydning og etablerte byen som den åndelige hovedstaden for et fragmentert Russland. Til tross for flyttingen forble metropolittens offisielle tittel «av Kiev og Hele Russland» helt til det autokefale valget av den hellige Jonas i 1448.

Etter Peters flytting til Moskva og med hans velsignelse ble grunnsteinen for katedralen Guds Mors Dormisjon (innsovning) i Kreml i Moskva lagt i august 1326. Ifølge tradisjonen legges grunnleggelsen av steinkirker normalt til våren. Flere andre steinkirker ble også bygd i Kreml av fyrst Ivan Kalita av Moskva (1325-40). Grunnleggelsen av klosteret Vysokopetrovsk i Moskva tilskrives Peter.

Det er bevart tre brev fra Peter. Det første var til prester med en formaning om å utføre sin pastorale tjeneste verdig og å betjene sine åndelige barn med nidkjærhet. Det konkluderte med en utlegning om kirkerettens bestemmelser om prester som var blitt enkemenn, ment for å beskytte dem mot bebreidelser og fristelser. Han rådet dem til å slå seg ned i et kloster og at deres barn begynte på klosterskolen for oppdragelse og undervisning. I det andre brevet anbefalte han prester å være sanne hyrder og ikke leiesvenner samt å være opptatt av å styrke seg med kristne og pastorale dyder. I det tredje brevet formaner Peter igjen prester vedrørende deres pastorale forpliktelser, og han anbefaler legfolk å følge Kristi bud.

Peter skrev også noen bevarte prekener og krediteres malingen av det undergjørende ikonet av Guds Mor som kalles Guds Mor av St. Peter av Moskva og som minnes den 24. august. Peter var fremtredende i forbindelsene mellom stat og kirke, så det var god grunner for at selv hans samtidige sammenlignet ham med de hellige Basilios den Store (ca 330-379), Gregor av Nazianz (329-ca 390) og Johannes Krysostomos (ca 347-407). Peters fremste fortjeneste var i kampen for en forent russisk stat og velsignelsen av Moskva som foreneren av det russiske landet.

Peter døde den 21. desember 1326. Han ble gravlagt i en steinkrypt i Dormisjonskatedralen som han selv hadde gjort klar. Det skjedde mange mirakler på hans forbønn. Mange helbredelser skjedde til og med i hemmelighet, noe som vitner om hans dype ydmykhet selv etter hans død. Kulten for denne første hierarken av Moskva ble stadfestet og spredt over hele Russland. Under hans etterfølger, den hellige Theognost (1328-53), som overtok etter to års vakanse, ble Peter i 1339 tatt opp blant helgenene. Fyrster kysset korset på helgenens grav som et tegn på deres troskap til storfyrsten av Moskva.

Synaxis for de hellige hierarker av Moskva. Copyright © St. Isaac of Syria Skete (Boscobel, Wisconsin)

Som en spesielt æret beskytter av Moskva ble Peter påkalt for å bevitne utarbeidelsen av regjeringstraktater. Folket i Novgorod hadde en gang rett til å utnevne sin egen biskop i katedralen St. Sofia. Etter at de ble annektert av Moskva under Ivan III, sverget de en ed at de heretter bare ville konsekrere sine erkebiskoper ved graven til Peter Undergjøreren. Og det var ved hans grav at de første hierarkene av Russland ble utnevnt og valgt. De russiske krønikene nevner ham ofte, og ingen viktige statsanliggender ble igangsatt uten bønner ved Peters grav.

Peters fremste minnedag er dødsdagen 21. desember. Den første overføringen av hans relikvier skjedde den 1. juli 1472 og en festdag ble etablert. Den andre overføringen av hans relikvier var etter konsekrasjonen av Dormisjonskatedralen, ombygd den 24. august 1479, og minnedagen den 1. juli ble erstattet av en ny den 24. august.

Senere ble 5. oktober etablert som en minnedag for de hellige hierarker av Moskva og hele Russland. Tideligere fantes det også en festdag den 4. august for «Peters relikviers åpenbaring». Anledningen var at Peter åpenbarte seg for tsar Ivan den Grusommes (1533-84) hustru, tsarina Anastasia (1547-60) og ville ikke tillate at noen åpnet hans grav. Han ga ordre om at graven skulle forsegles og en festdag etableres.

av Webmaster publisert 10.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:51