Den hellige Prudentius av Troyes ( -861)

Minnedag: 6. april

Den hellige Prudentius ble født i Spania og het opprinnelig Galindo, og det er trolig at hans familie var av en viss sosial betydning. I sin ungdom flyktet han for sarasenerne (middelalderens navn på muslimene) til Gallia - det nåværende Frankrike. Der fikk han en god utdannelse ved Palatinerskolen og forandret sitt navn til Prudentius. Deretter ble han kapellan ved hoffet til Ludvig den Fromme (778-840), Karl den Stores tredje sønn, som ble konge av Aquitania i 781 og deretter medkeiser i 813.

Prudentius ble ca 843 valgt til biskop av Troyes sørøst for Paris. Han forteller i en av sine prekener at han var travelt opptatt med å høre skriftemål og gi de siste sakramentene i tillegg til å utføre sine egentlige biskoppelige plikter. Han var en av de lærdeste kirkeledere i den galliske kirken på 800-tallet, og fikk ry som forfatter.

Han skrev en rekke betydelige verker, blant annet et tillegg til historien om vestfrankerne, Annales Bertiani, som dekket årene 835 til 861. Den er en verdifull kilde for historien til det frankiske imperiet. Men hans viktigste skrifter var bibelske og teologiske. Han skrev Florilegium (en samling av utdrag) fra Bibelen for sitt presteskaps bruk, som inkluderte moralske og læremessige instruksjoner. En preken han skrev som en lovtale er bevart og forteller noe om hans egen karakter: Han var en mann av dyp tro, lærdom og apostolisk energi. Han var også litt av en rigorist, og dette kan delvis forklare det standpunkt han tok i en av datidens viktigste teologiske kontroverser.

For Prudentius spilte en fremtredende rolle i kontroversene om predestinasjonen mot Gottschalk og Scotus Erigena. Den mektige biskop Hinkmar av Reims (845-82) ga ham i oppdrag å dømme i saken mot munken Gottschalk av Fulda (d. 868), som Hinkmar hadde torturert, fengslet og ekskommunisert fordi han hadde forkynt at Gud bare ville frelse de utvalgte og hadde fordømt det meste av menneskeheten til helvete fra evighet av. Prudentius skrev da rundt 849 Epistola ad Hincmarum til Hinkmar, hvor han skrev at dommen var alt for streng og hevdet at Gottschalk hadde den hellige Augustin på sin side. Han forsvarte teorien om dobbel predestinasjon og at Kristus døde bare for dem som er frelst - en teori som satte i gang en omfattende disputt. Han synes å ha vært dem som mistenkte Hinkmar selv for å være kjetter i å tillatte menneskene alt for stor rolle i deres egen frelse.

Senere (851) skrev Prudentius en avhandling mot Johannes Scotus Erigena, som Hinkmar hadde sitert med godkjennelse. Avhandlingen er fortsatt bevart: De praedistinatione contra Johannem Scotem, et forsvar for sin egen teori. Der angrep han punkt for punkt Erigenas arbeid om predestinasjon og la for dagen et strengt augustinsk synspunkt.

I 853 ble det holdt en synode i Quiercy under Hinkmar som vedtok fire erklæringer som oppsummerte det mer ortodokse katolske synspunktet på dette svært vanskelige temaet. Prudentius synes først å ha akseptert disse, kanskje skremt av keiserens tilstedeværelse på synoden, men så i 856 ga han ut sine egne motforslag i Epistola tractoria ad Wenilonem, hvor han forsvarte sine tidligere synspunkter. Men da var han allerede gammel og syk, og ser ikke ut til å ha spilt noen ytterligere rolle i kontroversen. Det er vanskelig å avgjøre om hans synspunkter skulle betraktes som uortodokse, sett på bakgrunn av temaets kompleksitet og mangelen på teologisk sofistikasjon i skriftene til alle dem som var involvert.

Prudentius deltok på flere viktige konsiler og spilte en ledende rolle i forhandlingene der. Som en aktiv pastoral biskop var han interessert i reformen av klerikal disiplin og forbedre moralen til sitt folk, og han etablerte to klostre i sitt bispedømme.

Han døde den 6. april 861 i Troyes. Han ble aldri formelt kanonisert, og det ser ikke ut til å ha vært noen kult i Troyes før på 1200-tallet. Hans minnedag er 6. april, og han feires fortsatt i Troyes. Hans navn står i en rekke martyrologier, men han ble ikke tatt inn i Martyrologium Romanum, sannsynligvis på grunn av tvil om hans ortodoksi i lærespørsmål.

av Webmaster publisert 05.04.2000, sist endret 20.01.2019 - 13:02