Den salige Robert av Arbrissel (~1047-1116)

Minnedag: 24. februar

Statue av Robert d'Arbrissel (muligens fra 1800-t), i dag i kirken i Arbrissel Den salige Robert ble født rundt 1047 i Arbrissel (nå Arbressec) nær Rhétiers i bispedømmet Rennes i Bretagne i Nordvest-Frankrike. Han kom fra en relativt fattig familie, men hans foreldre var svært fromme, og faren ble sogneprest av Arbrissel og moren nonne. Etter skolegangen i Bretagne levde han et liv som clericus vagans («omflakkende kleriker») inntil han etter farens død overtok hans embete som sogneprest.

I 1076 støttet Robert Sylvester de la Guerche (1076-93), som hadde fått embetet som biskop av Rennes i Bretagne «på simonistisk vis». Men da biskopen ble avsatt av paven i 1078, måtte Robert flykte til Paris, hvor han begynte å studere, kanskje under Anselm av Laon. I Paris opplevde Robert sin «første omvendelse». Han ble seg sitt nikolaittiske opphav bevisst (nikolaittisme var en betegnelse som ble brukt i middelalderen på geistliges ekteskap eller konkubinat), og angret sin simonistiske praksis (kjøp og salg av embeter og vielser). Han tok doktorgraden i teologi, og senere viste han betydelige teologiske kunnskaper. Han ble presteviet, men vi kjenner ikke tidspunkt og sted. Han ble kansler for universitetet i Paris.

Sylvester de la Guerche ble gjeninnsatt som biskop av Rennes, og i 1089 ble Robert hentet tilbake dit som erkeprest (generalvikar) av biskopen, som ville reformere sitt bispedømme og inviterte Robert til å hjelpe ham med det. Robert satte seg fore å utrydde simoni, leginvestitur, prestekonkubinat og irregulære ekteskap og å bilegge slektsfeider. I sitt embete utøvde han omfattende sekulær makt og fant at upopulære avgjørelser ble delegert til ham. Han ble dermed ikke noen populær mann.

Da biskopen døde i 1093, satt Robert alene igjen med en mengde fiender og ingen familie til å beskytte seg. Han ble tvunget til å forlate sitt fødeland, åpenbart fordi hans reformiver hadde blitt for mye for mange. En tid tilbrakte han deretter med å undervise i Anjou, hvor han praktiserte botsøvelser som han skulle fortsette med resten av livet.

I 1095 hadde Robert en ny omvendelsesopplevelse, og han ble eremitt i Craon-skogen sørvest for Laval. Han ble en del av en vidt utbredt reformbevegelse for det monastiske liv som ga seg utslag i nye kongregasjoner. Blant hans disipler i Craon-skogen var andre asketiske skikkelser som den hellige Bernhard av Tiron, som grunnla klosteret som den benediktinske tironske kongregasjon utgikk fra, og den salige Vitalis av Savigny, som grunnla klosteret Savigny. Dette klosteret utviklet også sin egen kongregasjon, som senere gikk opp i cistercienserne. Robert foretok flere reiser til England.

Roberts fromhet, veltalenhet og sterke personlighet tiltrakk seg mange disipler, og han hadde en helt spesiell tiltrekningskraft på kvinner. De fleste «omvendte» sendte han tilbake til verden for å forkynne, men noen ble hos ham, spesielt bønder som hadde mistet sin jord og prester uten inntekter. For dem grunnla han i 1096 klosteret La Roé for regelbundne kanniker, og han ble selv den første abbeden. Kvinnene betrodde han til sin disippel Salomon.

I februar 1096, da den salige pave Urban II (1088-99) reiste hjem fra konsilet i Clermont, stanset han i Angers. Dit kalte han Robert, stadfestet ham som superior i La Roé og utnevnte ham til «predikant» (seminiverbus). Det finnes imidlertid ikke noe bevis for at Robert hjalp pave Urban med å preke korstog, for hans tema var å gi avkall på verden og spesielt fattigdom. Han levde selv i ytterste fattigdom og ville at hans tilhengere skulle være kjent som «Kristi fattige», mens det idealet han satte opp, var «i nakenhet å følge Kristus naken på korset» (nudum Christum nudus sequi). Robert vandret omkring som predikant i selskap med kvinner av tvilsomt rykte, og han tiltrakk seg enorme menneskemengder.

Kannikene i La Roé protesterte snart mot antallet og ulikheten på de postulantene Robert sendte dit, så en gang mellom 1097 og 1100 trakk han seg formelt som abbed med tillatelse fra biskopen av Angers. Han dro deretter rundt som vandrerpredikant. Men hans gamle lærer Marbod, som på simonistisk vis var blitt biskop av Rennes i 1096, prøvde å få slutt på Roberts omflakkende tilværelse. Han ble i november 1100 innkalt til konsilet i Poitiers, som for øvrig gikk inn for ekskommunikasjonen av kong Filip I av Frankrike (1060-1108) på grunn av forbindelsen med Bertrada, datter av Simon de Montford. Hun hadde forlatt sin mann, Fulk av Anjou, og slått seg sammen med kong Filip. Robert, som var ansvarlig for mange prominente personers omvendelse, fikk henne fra dette, og hun ble til slutt nonne i hans kloster i Fontevraud.

På konsilet ba man Robert inntrengende om å slå seg ned på et fast sted sammen med sine tilhengere. Biskop Peter II av Poitiers ga ham et landområde med ugjennomtrengelig kratt i Loire-dalen på grensen mellom Poitou og Anjou ved navn Fons Evraldi. Der grunnla Robert i begynnelsen av 1101 det som skulle utvikle seg til det berømte dobbeltklosteret i Fontevraud (tidligere skrevet Fontevrault) for de mange postulantene som ikke fikk plass i La Roé. Dette ble en av de største religiøse grunnleggelsene i Frankrike inntil det ble oppløst på Den franske revolusjons tid. Hans disipler var av alle aldre og fra alle samfunnslag, inkludert selv spedalske og omvendte prostituerte.

Klosteret besto av to sammenknyttede kommuniteter for menn og kvinner. Deres liv var svært asketisk og abbedissen var øverste superior, og munkene var i praksis nonnenes kapellaner. Organiseringen var etter linjene utarbeidet av den hellige Hilda av Whitby og andre steder i tidligere århundrer. På 1000-tallet svarte dette på en økende utvikling og intensivering av det åndelige liv blant kvinner. Nonnene i Fontevraud levde et kontemplativt liv i henhold til Benedikts regel. Deres materielle behov ble sørget for av arbeidet til legbrødre, mens en kommunitet av munker som levde etter den hellige Augustins regel feiret liturgien og administrerte sakramentene for dem.

Robert ga avkall på abbedtittelen, men ledet i begynnelsen klosteret med tittelen magister. Han gikk omkring barføtt og med klær av grovt stoff. Men etter rundt to år gjenopptok han livet som omvandrende predikant, og han overlot ledelsen av klosteret til den adelige Hersendis (Hersende) med Petronilla de Craon, enke etter baron de Chemille og Roberts beskytter, som hennes økonom. Den 18. oktober 1115 utnevnte han Petronilla til den første abbedissen.

Robert hadde sett et behov og sørget for en måte å møte det på, men ikke overraskende førte dobbeltklosteret til rykter, uttrykt i bevarte brev fra biskop Marbod av Rennes og abbed Godfred av Verdun, som klosteret stemplet som falske, men som nå aksepteres som autentiske. Det var heller Robert enn Petronilla som var målet for angrepene. Han ble skyldt for å huse prostituerte og kvinner som fødte barn utenfor ekteskap og av enda mer rystende forbrytelser. De mest klandrende anklagene kom fra Godfred av Vendôme, som imidlertid senere trakk dem tilbake. Mange munker forlot klosteret og gikk inn i andre klostre.

Til tross for dette støttet ulike paver grunnleggelsen, som snart spredte seg til andre hus og ble en egen orden, Fontevraud-ordenen, med over tusen nonner og nesten like munker. Robert deltok på konsilet i Nantes i 1110. Etter en stormfull og vanskelig karriere trakk Robert seg tilbake til Fontevraud. Han innkalte et kapittel for å etablere en permanent organisasjon for sine munker i 1116. Robert satte sin klosterorden under beskyttelse av Vår Frue av Golgata (Notre-Dame du Calvaire). Ved hans død talte ordenen rundt femti hus.

Deretter levde han som enkel munk til han ble alvorlig syk den 18. februar 1116 (1117?), og han døde den 25. februar i prioratet Orsan i Berri, 70 år gammel. Han hadde ønsket å bli gravlagt blant sine munker på kirkegården, men abbedisse Petronilla lot ham i stedet den 7. mars gravlegge i koret i klosterkirken, hvor utelukkende nonnene, og ikke brødrene og legfolket hadde tilgang. Hans relikvier ble senere overført til et av ordenens hus, restaurert i 1806 etter Den franske revolusjon, i Chemillé i bispedømmet Angers.

Robert kalles vanligvis salig, men han er aldri formelt saligkåret, til tross for at prosessen startet på 1600-tallet og 1800-tallet. Han er imidlertid inkludert som salig i det nye Martyrologium Romanum (2001). Hans minnedag er 24. februar. Hans første biografi ble skrevet av hans nære venn erkebiskop Baldric (Baudri) av Dol i Bretagne (d. 1130) etter anmodning av Petronilla (d. 1149), og den andre av Andreas, en munk fra Fontevraud og en disippel av Robert. Han fremstilles vanligvis som benediktinerabbed mens han har en visjon av den korsfestede Kristus, Jomfru Maria og Johannes evangelisten.

av Webmaster publisert 22.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52