Den salige Johannes Ruysbroeck (1293-1381)

Minnedag: 2. desember

Den salige Johannes Ruysbroeck (1293-1381)

Den salige Johannes Ruysbroeck (nl: Jan van Ruysbroeck; lat: Ioannes Rusbruochius) [Ruusbroec, Rusbrochius] ble født i 1293 i Ruysbroeck nær Brussel i Brabant i det nåværende Belgia. Det var den gangen en liten landsby og Johannes kom fra beskjedne kår. Ingenting er kjent om hans far, og om moren vet vi bare om hennes godhet og hennes kjærlighet til sønnen.

Den viktigste personen i Johannes' barndom var ikke noen av foreldrene, men hans onkel Johannes Hinckaert, som var sekulær kannik ved kollegiatskirken Sainte-Gudule (St. Gudula) i Brussel. (En kollegiatskirke er en kirke som har kapittel uten å være domkirke). Fra han var elleve år bodde Johannes hos sin onkel og gikk på skole i Brussel. Noen år senere kom hans mor og sluttet seg til dem. Hun ble beginer (béguine) og levde i et béguinage. Beginene var kommuniteter av legkvinner som avla tidsbegrensede løfter.

Kort etter morens død ble den 24-årige Johannes presteviet i 1317. Han ble selv utnevnt til kannik ved Sainte-Gudule. En tid senere ble hans onkel Johannes dypt imponert over en preken han hørte i Sainte-Gudule. Han ga bort alt han ikke trengte og bestemte seg for å leve et liv i kontemplasjon så langt det var forenelig med sine kirkelige plikter. Han fikk følge av en yngre kannik, Franco van Coudenberg, og av Johannes.

De neste 26 årene levde de tre mennene et liv i ekstrem askese, tilbaketrukkethet og kontemplasjon. I denne tiden bekjempet Johannes aktivt kjetteriene og den falske mystisismen til «Brødrene av den frie ånd», og han skrev flere pamfletter hvor han angrep deres lære. Men de følte seg kalt til å vie seg fullstedig til Gud i kontemplasjon, og dette var umulig i byen. Mange av prestene der var forsimplet og verdslige, Johannes hadde fått fiender på grunn av sin kamp mot kjetteriet og Franco hadde vært i konflikt med hertug Johannes III av Brabant.

Med hertugens tillatelse forlot de tre prestene våren 1343 Brussel og trakk seg tilbake til den avsidesliggende eneboerhytten Groenendaal («Den grønne dalen») ved Waterloo sør for Brussel for å leve som eremitter. Hertugen av Brabant ga dem stedet på den betingelse at de ba for hans elskede avdøde hustru. Der bygde de et større kapell og etablerte seg. Men livet var ikke fredelig der heller. De tre tilhørte ingen orden, så de hadde ikke noen beskyttelse mot kritikken fra munker i nærheten og fra kapitlet i Sainte-Gudule. Det var også vanskelig å forholde seg til hertugens jakt og følge, som ofte krevde gjestfrihet fra dem. Men i 1349, da to kanniker til hadde sluttet seg til dem, opprettet Johannes en kommunitet av kontemplative augustinske regelbundne kanniker eller augustinerkorherrer (Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini – CRSA; konføderasjon fra 1959).

De avla sine løfter til biskopen av Cambrai. Året etter døde kannik Hinckaert. Franco van Coudenberg ble prost for klosteret, mens Johannes ble den første prioren i kommuniteten. Dette var et godt partnerskap, for Franco hadde de administrative evnene til å bygge opp livet i klosteret, mens Johannes hadde en dyp spiritualitet. Han var rolig, tålmodig, lydig og glad i manuelt arbeid, men var temmelig klossete og kanskje en bedre underordnet enn leder.

Johannes pleide å tilbringe timer i skogen som omga klosteret, hvor ingen menneskelig forstyrrelse kom mellom hans øre og Guds stemme. Han gjorde notater på voksede plater og skrev dem ut detaljert og arrangerte dem i sin celle. Han skrev på den lokale Brabant-dialekten av flamsk slik at hans verker både kunne leses av prester og legfolk, og mens noen av skriftene ble oversatt til latin mens han selv levde, synes de å ha sirkulert langsomt. Det var ikke før hundre år senere at hans komplette arbeid ble oversatt av karteusermunken Laurentius Surius og utgitt i Köln.

Johannes' verker er vanskelige å klassifisere. De fleste av hans større verker er udaterte, og det har vært en betydelig debatt blant forskere om når spesielle verker ble skrevet. Han ga ikke bøkene sine noen tittel, så titler som «Boken om elskerne av Guds rike», «Boken om den sprudlende steinen» og «De syv gradene av kjærlighetens stige» er bare oversettelser av titler som opprinnelig ble brukt av tidlige kommentatorer på Brabant-flamsk eller latin.

Johannes var den fremste flamske mystikeren og en av de fremste og mest berømte forfattere av kristen mystikk, alt skrevet på flamsk. Allerede som kannik i Brussel hadde han begynt å skrive mystiske verker, og han utøvde en stor innflytelse på sin samtid, blant annet med «Boken om det åndelige tabernakel» og hovedverket «Det åndelige ekteskaps pryd» (Die Chierheit der gheesteleker brulocht). Han fikk tilnavnene «Doctor divinus»og «den andre Dionysius».

Johannes Ruysbroecks skrifter uttrykker en himmelstrebende tro, ofte i en poetisk form. I likhet med andre mystikere fra samme periode, som Richard Rolle eller Thomas à Kempis, går han i inspirasjon fra vanlig prosa til rytmisk tonefall og noen ganger til rim eller bokstavrim. Likevel skriver han enkelt og ofte på en hverdagslig måte om de store kristne sannheter. Han skriver direkte ut av sin egen erfaring som kontemplativ, uten konsesjoner til akademisk formulering eller litterær presentasjon.

Hans skrifter om Guds absolutte natur, i hvem han så forsonet antitesene evighet og tid, å være og å bli, av konstant bevegelse og fullstendig ro, og om Den hellige Treenighet, var svært forskjellig fra teologien hos de skolerte på 1300-tallet, men de har et klart slektskap med arbeidene til andre mystikere fra samme tid, Richard Rolle, Dame Julian av Norwich og Mester Eckhart.

På grunn av at han ikke brydde seg om akademiske formuleringer, og kanskje fordi han skrev på sin egen dialekt, har noen kommentatorer spekulert i at Johannes var analfabet eller at han ikke kunne latin. Men det finnes beviser i hans skrifter på at han var en kompetent filosof og teolog, godt kjent både med verkene til de samtidige skolastikerne og til dem fra tidligere generasjoner.

Johannes' ry spredte seg, og han fikk besøkende fra hele Europa. Groenendaal ble en skole i hellighet, og hans Devotio moderna skulle øve dyp innflytelse på «Brødrene av det felles liv» og deres grunnlegger Gerard Groote, og gjennom ham nådde innflytelsen De regelbundne kannikene av Windesheim, fremtredende blant dem var Thomas à Kempis og Dionysius Karteuseren. Det er signifikant at Windesheim ikke ble karteusisk eller cisterciensisk, men augustinsk. Senere sluttet Groenendaal-kongregasjonen seg til Windesheim.

I de siste årene av sitt liv var ikke Johannes i stand til å forlate den cellen han delte med prost Franco, som var enda eldre enn ham selv. Han var fysisk svak og nesten blind, men hans åndelige visjon var fortsatt klar. En natt drømte han at hans mor kom til ham og sa at Gud ville kalle ham til seg før advent. Neste dag ba han om å bli brakt til den vanlige sykestuen, hvor han med høy feber forberedte seg på døden med hengivenhet og en urokkelig ånd.

Han døde den 2. desember 1381 i Groenendaal og ble gravlagt der. Snart etter hans død ga de troende ham tilnavnet «den vidunderlige». En gang i året, på den andre søndagen etter pinse, pleide kapitlet i Sainte-Gudule å gå i prosesjon til Groenendaal til ære for Johannes Ruysbroeck. Da klosteret ble nedlagt av Josef II i 1783, ble hans relikvier brakt til Sainte-Gudule i Brussel, bare for å gå tapt i Den franske revolusjon.

Det ble gjort mange forsøk på å få ham saligkåret. Dette kunne ha godt fortere hvis han hadde levd mer i sentrum av den katolske tradisjon og hvis han hadde skrevet på latin i stedet for på sitt morsmål flamsk. Han ble saligkåret først den 9. desember 1908 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er dødsdagen 2. desember.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52