Den hellige Sabas av Mar Saba (439-532)

Minnedag: 5. desember

Den hellige Sabas (Sabbas) ble født i år 439 i Mutalaska i Kappadokia, ikke langt fra Caesarea (i dag Kayseri i Tyrkia). Hans far var offiser i hæren, og da han ble beordret til Alexandria, tok han sin hustru med seg og overlot Sabas og oppsynet med eiendommen til sin svoger. Men denne onkelens hustru drev barnet så hardt at han åtte år gammel rømte til en annen onkel, farens bror Gregor. Men han krevde imidlertid også å få administrere eiendommen, nå når han hadde ansvaret for gutten, og resultatet var rettssaker og fiendskap mellom onklene. Den stille og fredsommelige Sabas ble oppbrakt over denne striden og rømte igjen rundt 456, denne gang til et kloster nær Mutalaska.

Siden ble onklene forsonet, og de ønsket at Sabas skulle gifte seg, men Sabas foretrakk å være i klosteret. Da han hadde vært der i ti år, dro han til Jerusalem for å lære av eksemplet til eneboerne i Det hellige Land. Han tilbrakte vinteren i et kloster ledet av den hellige abbed Elpidius, men hans trang til taushet og ensomhet gjorde at han ikke trivdes der. Da foretrakk han heller et liv som ble praktisert av den berømte hellige asketen Euthymios den Store, som bodde i en hule i villmarken mellom Jeriko og Jerusalem. Den hellige mannen nektet å oppgi sin totale ensomhet, selv om et kloster ble bygd for ham.

Sabas ba om å få slutte seg til den håndfull disipler som Euthymios tillot å bo rundt ham, men asketen syntes at han var for ung for et liv i total ensomhet. Han ba ham komme tilbake når han var tretti og anbefalte ham til sitt kloster rundt fem km unna, som sto under oppsyn av den hellige Theoktistos (Theoctistus). Der ble Sabas kjent som en hardt arbeidende munk. Han hjalp sine brødre med det tyngste arbeidet, hogde all veden og hentet vann til huset.

Da Sabas var 30 år gammel, fikk han tillatelse av Euthymios til å tilbringe fem av ukens dager med bønn og manuelt arbeid i en avsides hule, mens helgene måtte tilbringes i klosteret. Sabas ble Euthymios' yndlingsdisippel, men han fikk ikke vie seg til bare bønn. Han forlot klosteret på søndag kveld mens han bar på bunter av palmegrener, og kom tilbake lørdag morgen med femti kurver som han hadde laget, ti hver dag.

Ved en anledning ble han sendt sammen med en ledsager på en forretningsreise til Alexandria. Der møtte Sabas sine foreldre, som tryglet ham om å oppgi det monastiske liv og ta opp farens yrke. Da han nektet, ba de ham om i det minste å motta penger, men han ville bare ta imot tre gullstykker, som han ga til sin abbed da han vendte tilbake.

Etter Euthymios' død i 473 trakk Sabas seg lenger inn i ørkenen mot Jeriko, og her i villmarken tilbrakte han fire år i total isolasjon fra andre mennesker. Der levde han av ville urter og vann fra bekken Kedron inntil lokalbefolkningen begynte å bringe ham små gaver av brød, ost og dadler. Deretter valgte han seg en ny bolig i en hule i Kedrondalen. Snart kom mange til ham og ønsket å tjene Gud under hans veiledning. Han var først uvillig til dette, men rundt år 478 (483?) grunnla han en lavra eller en halveremittisk kommunitet i den ville kløften mellom Jerusalem og Dødehavet på et sted som Jomfru Maria hadde vist ham i en åpenbaring. En lavra består av celler eller små hytter rundt en kirke.

Klosteret Mar Saba (Den store Lavra)

Lavraen, som senere skulle kalles Den store Lavra, vokste og blomstret, og antallet disipler var snart oppe i 150. Men Sabas hadde ingen prester i sin kommunitet, for han mente at ingen religiøs mann kunne trakte etter en slik rang uten innbilskhet. Dette provoserte noen av munkene til å klage til patriark Sallust av Jerusalem. Biskopen fant de andre av deres klagemål grunnløse, men var enig i at mangelen på en prest var en ulempe i kommuniteten. Derfor tvang han Sabas til bli presteviet av ham personlig i 491. Abbeden var da 53 år gammel.

Ryktet om hans hellighet førte menn fra fjerne land til hans lavra. Blant munkene var egyptere og armenere, og for dem ble det gjort spesielle arrangementer slik at de kunne feire officiet på sitt eget språk (men eukaristien måtte feires i fellesskap og på gresk). Etter Sabas' fars død kom hans mor til Palestina og tjente Gud under hans veiledning. For pengene hun hadde med seg bygde han to hospitaler, et for fremmede og et for syke, i tillegg et hospital i Jeriko og til sammen seks andre klostre i nærheten.

I 493 gjorde patriarken av Jerusalem Sabas til arkimandritt over alle munkene i Palestina som levde i separate celler (eremitter, anakoreter), og den hellige Theodosios av Betlehem over alle dem som levde i fellesskap (cenobitter).

Etter eksempel av Euthymios forlot Sabas sine disipler minst en gang i året, og fasten tilbrakte han alltid alene. Dette klaget noen av munkene hans over. Da de ikke fikk noen sympati fra patriarken, forlot rundt seksti av dem lavraen og slo seg ned i et forfallent forlatt kloster i Thecua, der de grunnla «Den nye Lavra». Da Sabas hørte at det gikk dårlig for dem, ga han dem forsyninger og reparerte kirken deres (vigslet 507). Selv hadde han blitt fordrevet fra sitt eget kloster av klikkdannelsen der, men returnerte etter ordre fra den hellige Elias av Jerusalem, Sallusts etterfølger i Jerusalem.

På denne tiden støttet keiser Anastasios I (491-518) Eutykios' monofysittiske kjetteri, og forviste mange ortodokse biskoper. I 511 sendte patriark Elias Sabas sammen med andre abbeder for å prøve å stoppe denne forfølgelsen. Sabas var da 70 år gammel. Da delegasjonen kom frem, fikk abbedene adgang til palasset – alle unntatt Sabas. Offiseren ved porten trodde han var en tigger og viste ham bort. Han trakk seg tilbake uten å si noe. Da keiseren hadde lest patriarkens brev med en sterk anbefaling av Sabas, spurte han hvor abbeden var. Han ble da funnet i et hjørne hvor han fremsa sine bønner.

Sabas ble vinteren over i Konstantinopel, og besøkte ofte keiseren for å argumentere mot det monofysittiske kjetteriet. Men keiser Anastasius fikk fordrevet patriark Elias fra Jerusalem og satte en Johannes i hans sted. Sabas og andre munker skyndte seg da til Jerusalem og fikk overtalt inntrengeren til i det minste ikke å forkaste konsilet i Kalkedon (451). Det sies at Sabas var sammen med den forviste patriark Elias da han døde i Aïla (Eilat) ved Rødehavet, og i årene som fulgte dro han til Caesarea, Skytopolis og andre steder, hvor han forkynte den sanne tro og brakte mange til ortodoksi og rett liv.

Etter ønske fra patriark Peter av Jerusalem reiste Sabas i sitt 91. år på nytt til Konstantinopel, i forbindelse med vanskelighetene etter det samaritanske opprøret og keiserens blodige nedsabling av det. Keiser Justinian mottok Sabas med ærbødighet og tilbød rike gaver til hans klostre. Sabas svarte at de ikke trengte slike gaver, så lenge munkene trofast fikk tjene Gud, men han ba om en reduksjon av skattene for folket i Palestina på grunn av det de hadde fått lide på grunn av samaritanerne, samt tillatelse til å bygge et hospital i Jerusalem for pilegrimer og et fort for å beskytte eremitter og munker mot røvere, samt at keiseren ville godkjenne flere strenge tiltak for å slå ned samaritanerne. Alt dette ble innvilget. Vinteren 531/32 vant Sabas den åtteårige Kyrillos av Skytopolis for det monastiske liv. Rund 555 skrev Kyrillos Sabas' biografi.

Rett etter at Sabas hadde vendt tilbake til sin lavra, ble han syk, og han følte at hans siste time nærmet seg. Han utnevnte sin etterfølger og ga ham sine instruksjoner, og deretter lå han fire dager i stillhet og ensomhet, slik at han kunne konsentrere seg om Gud alene. Om kvelden den 5. desember 532 døde han, 94 år gammel. Han ble bisatt i sitt kloster, og gravkapellet eksisterer ennå.

Ved Sabas' død omfattet hans kloster allerede over 500 munker, og det fikk senere navnet Mar (= St) Saba etter ham. Ved stadige tilbygg vokste klosteret i tidens løp til et mektig byggverk. Det ble flere ganger lagt øde, men alltid kom det nye munker til stedet for å tjene og forherlige Gud. Hver dag ved morgengry, middag og før solnedgang bega de seg til gravkapellet for å be. Tross århundrelang fravær av relikviene beholdt de denne tradisjonen.

Sabas' relikvier hvilte i klosteret til munkene av frykt for muslimske erobrere overførte dem til Konstantinopel. Da korsfarerne erobret byen, ble Sabas' relikvier brakt til Venezia, hvor de befant seg til 1965. Som en følge av den forsonlige tonen etter Annet Vatikankonsil og etter ønske av pave Paul VI (1963-78), ga patriarken av Venezia, kardinal Urbani, den 24. oktober 1965 relikviene tilbake til Mar Saba, som fortsatt eksisterer; et av de tre eller fire eldste bebodde klostre i verden. I dag tilhører det den ortodokse kirke, som ærer Sabas som en av de største klosterfedrene. Man kan håpe at den hellige, som i sin levetid så ivrig arbeidet for Kirkens enhet, også i dag kan spille en viktig rolle i arbeidet med igjen å forene de atskilte brødre.

Kirken San Saba i Roma hevder også å ha relikvier av helgenen. Hans kult bredte seg i Europa, fremfor alt i Italia: Roma, Napoli og Montecassino. Sabas blir fremstilt som eneboer med løver, med et eple i hånden. Andre attributter er engel, krone, djevel. Sabas' biografi ble skrevet av Kyrillos av Skytopolis, en pertentlig skribent, som hadde møtt Sabas som gutt og blitt sterkt imponert av ham. En liturgi som er tilskrevet Sabas, Typikon, som via Bysants ble utbredt i hele den ortodokse kirke, er kanskje virkelig redigert av ham. Hans klosterregel er i sin nå kjente form en omarbeidelse fra korstogstiden.

Sabas var en fremtredende skikkelse blant de tidlige munkene og hans eksempel og lære hadde en viktig innflytelse på utviklingen av østlig munkevesen. Hans minnedag er 5. desember, og den har vært feiret i hele Kirken av både østlig og vestlig tradisjon, men ved den latinske Kirkens kalenderrevisjon i 1969 ble hans minnedag strøket i den universelle kalenderen og henvist til lokale og spesielle kalendere. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 23.04.2019 - 12:01