Den hellige Simeon den nye teologen (949-1022)

Minnedag: 12. mars

Simeon den nye teologen (949-1022)

Den hellige Simeon (Symeon) ble født i 949 i Paflagonia (eller Galatia) i det nordlige Lilleasia, trolig het han opprinnelig Georg (Georgios). Han kom fra en adelig og velstående provinsfamilie med forbindelser til keiserhoffet i Konstantinopel og keiser Konstantin VII Porfyrogennetos (912-59). Som elleveåring ble han i 960 sendt til hovedstaden for å bo sammen med sin onkel Basilios, som hadde en stilling ved hoffet, noe unge Georg også godt kunne ha siktet mot. Men da han avsluttet sin videregående skolegang da han var rundt tyve år gammel, avslo han å fortsette med høyere studier. Han avslo også å bli introdusert ved hoffet.

Hans motiver er ikke helt klare, men de var ikke utelukkende religiøse. Men ved å lese helgenbiografier bestemte han seg for å finne noen som kunne føre ham til Gud. Han ble ført til klosteret Studion (mer korrekt Studios), og til en munk som ble kalt Simeon den Fromme (Symeon Eulabes). Med stor takt tillot Simeon den unge mannen å utvikle seg langs sin egen vei. Et vendepunkt var da han ba om noe åndelig lesning og fikk den boken av den hellige Markus Asketen (400-t) som het «Den åndelige lov». Han ble slått av Markus' råd om trofast å følge nådens inspirasjon: «Gi akt på din samvittighet hvis du vil bli helbredet. Gjør det den byr deg, og du vil tjene på det». Deretter gikk han aldri til sengs med ting ugjort som gnaget på samvittigheten.

Om dagen administrerte han husholdningen til en patrisier og besøkte palasset daglig, mens om natten bød hans samvittighet ham å be. Men hans besluttsomhet forble svak, og han falt tilbake igjen til et verdslig og utsvevende liv som han levde i seks eller syv år. Han tilskriver sin redning bønnene fra sin åndelige far, som han igjen ble forsonet med. I mellomtiden var hans onkel død, og Georg var sin egen herre. Han bestemte seg for å bli munk, og da han var rundt 27 år, trådte han i 977 inn som munk i klosteret Studion.

Studion var en cenobittisk kommunitet i tradisjonen til den hellige Basilios den Store (ca 330-79), reetablert på 800-tallet av den hellige Theodor Studitten (759-826). Der tok Simeon den Fromme ansvaret for den nye kandidaten, som selv som et tegn på aktelse tok navnet Simeon etter sin mester. Alle hans skrifter vitner om en nidkjærhet som ikke syntes å ha minsket noe fra de store høydene i hans første uker. Han fikk snart opplevelser av mystisk natur. En andre gjennomtrenging av lys knyttet til en dyp erfaring av Gud skjedde under hans novisiat i Studion.

To trekk ved den nye novisens situasjon skapte bølger i kommuniteten. Det åpenbart intense forholdet mellom de to ved navn Simeon, sterkere fra den unges side på grunn av hans avhengighet av den andre, hadde en forstyrrende effekt i en cenobittisk kommunitet av en viss formalitet, og i tillegg kan novisen ha blitt betraktet som mer egnet for et eremittisk enn et cenobittisk liv, ettersom han måtte ha mange timer med ensom bønn. Hegumenen (abbeden) prøvde å normalisere situasjonen ved å forby den yngre Simeon adgang til de eldre munkene, men i novisens øyne var dette det samme som å bli nektet nåden. Bare utvisningen av novisen reddet situasjonen.

Simeon søkte da i 977 opptak i klosteret St. Mamas, som sto i samme tradisjon som Studion og som også lå i Konstantinopel. Det var en liten kommunitet som levde i et halvt sammenrast kloster under den helgenaktige hegumen (abbed) Antonios. Simeon den Fromme fortsatte å veilede novisen, som ble presteviet i 980. Året etter ble han valgt til abbed da den gamle Antonios døde. Det var et forbløffende valg, som både kan vitne om Simeons nidkjærhet som munk og om kommunitetens tilstand. Simeon begynte straks å gjenoppbygge klosteret, og det var ikke lenge før hans åndelige glød, personlige varme og omgjengelighet hadde vunnet mange rekrutter.

Det var vanlig i østlige klostre at hegumenen etter officiet ved prim talte til sin kommunitet om spørsmål som gjaldt monastisk spiritualitet og observans. Disse talene som ble holdt av Simeon, «Katekesene», ble kopiert og sirkulerte til og med blant interesserte personer i hovedstaden. Disse talene er kilden til det meste av vår viten om hans innerste aspirasjoner og mystiske erfaringer.

Han hadde hatt embetet som hegumen i rundt femten år da han ble forsøkt avsatt av noen av munkene etter å ha pådratt seg deres fiendskap på grunn av sin lære. De gikk til patriark Sisinnios II (996-98) for å få ham fjernet, men dette lyktes ikke. I stedet angrep de ham en dag etter liturgien og drepte ham nesten. Det endte med at munkene ble utvist fra klosteret. Men Simeon gikk ikke med på å nekte dem å vende tilbake, som patriarken hadde ønsket. Han fortsatte som hegumen i enda ti år, men gikk av i 1005 til fordel for en viss Arsenius.

Hadde Simeons innflytelse vært begrenset til denne monastiske kommuniteten, ville han uten tvil ha endt sine dager i det stille i St. Mamas. Imidlertid var han en offentlig skikkelse som var kjent for sine skrifter og som av mange i hovedstaden ble betraktet som en åndelig far. Men det var en person i Konstantinopel som ikke så positivt på aktivitetene til hegumenen i St. Mamas, nemlig Stefan, tidligere biskop av Nikomedia, som hadde høye embeter i patriarkens administrasjon og adgang til synoden, kanskje fordi han hadde et professorat i byen. De to mennene var diametralt forskjellige, men det er ikke bevart hva Stefans innvendinger mot Simeon var. Ifølge Niketas Stethatos, Simeons biograf, var en av grunnene til Stefans fiendskap at Simeon introduserte en liturgisk feiring av sin avdøde mester, Simeon den Fromme. Dette var en spontan handling, men tilsvarte en privat helligkåring, noe som ikke kunne gå upåtalt hen.

Til slutt sørget Stefan for at patriark Sergius II av Konstantinopel (1001-19) i 1009 forviste Simeon, det ble sagt at han gjorde det med beklagelse. Simeon bosatte seg i oratoriet St. Marina nær Paloutikon på den asiatiske siden av Bosporos, som han restaurerte, og et lite antall disipler sluttet seg til ham. Selv om han ble benådet i 1010 eller 1011, holdt han seg borte fra Konstantinopel og foretrakk å bli hvor han var. Han avslo et tilbud om å bli biskop, et tilbud han kan ha tolket som et forsøk på å få ham taus, noe som også kan ha vært grunnen. Han grunnla et nytt kloster i sitt eksil, hvor han levde i fred resten av livet. Han brukte de siste årene av sitt liv til å fullføre sine kontroversskrifter, og det var også i denne tiden han skrev de fleste av sine hymner.

En overveldende sansing av Guds nærvær, opplevd som en inntrenging av lys, gjorde et dypt inntrykk på Simeon allerede en gang rundt 970, og han vendte stadig tilbake til den i sine skrifter. Dette guddommelige lys relaterte han spesielt til transfigurasjonen (Kristi forklarelse). Det var snakk om et immaterielt lys, såkalt «Tabor-lys». I motsetning til representantene for hesychasmen mente han at denne visjonen av Gud skyltes Guds nåde alene og at den i prinsippet var mulig for alle mennesker i dette liv.

Med Simeon nådde den bysantinske mystisismen sitt høydepunkt. Han sto i den åndelige tradisjonen til de hellige Johannes Klimakos (ca 569-ca 649) og Maximus Bekjenneren (d. 622), og i nyere tid har det vært en markant verdsetting av hans religiøse skrifter blant vestlige studenter av dem. Etter manges mening bidro han til en åndelig fornyelse av den bysantinske Kirken. Denne Kirken har alltid vært og er fortsatt grunnleggende monastisk i sin karakter. På hans tid hadde de fleste teologiske kontroversene fra de tidligere århundrene fått slipt av seg kantene og deres splittende kraft forsvunnet, men det var fortsatt en høy grad av aktelse for munkene som voktere av ortodoksien og modeller for åndelighet.

Simeon kalles «den nye teologen», og noen har trodd at dette betyr at han var spesielt radikal i sin lære. Men dette stemmer ikke – i virkeligheten er det snakk om to tilnavn som har smeltet sammen. Han ble kalt Simeon «den nye» av sine samtidige for å skjelne ham fra den eldre Simeon, og da han etter sin død fikk tinavnet «teologen», beholdt han sitt gamle tilnavn slik at det ble til «Den nye teologen». Tilnavnet «teologen» indikerer den plassen som Simeon gis i øst, som en Guds mann hvis skrifter om teologiske spørsmål satte ham i første rekke blant etterfølgerne til de to andre som i ortodoks tradisjon har ærestittelen «teologen», nemlig evangelisten Johannes og den hellige Gregor av Nazianz den yngre (329-ca 390).

Simeon døde den 12. mars 1022 i Paloutikon. Hans relikvier ble i 1052 brakt tilbake til klosteret St. Mamas i Konstantinopel. Hans minnedag er dødsdagen 12. mars, men fordi denne faller i fastetiden, har den ortodokse kirke noen steder flyttet den til 12. oktober. Han etterlot seg et omfangsrikt verk av 58 hymner, 334 katekeser og 225 aforismer. Hans mest berømte disippel var Niketas Stethatos, hans celletjener som også skrev hans biografi.

av Webmaster publisert 20.04.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52