Pave Benedikt XVI (2005–2013)

Benedikt XVIPave Benedikt XVIs våpen Joseph Ratzinger, født 16. april 1927 i Marktl am Inn i bispedømmet Passau i Tyskland, ble valgt til pave den 19. april 2005, og tok navnet Benedikt XVI. Han abdiserte den 28. februar 2013.

E-post BenedictXVI(at)vatican(dot)va

Se også:
Samlingen av nyheter vedrørende Johannes Paul IIs sykdom og død, sørgetid og konklave, og valget av pave Benedikt XVI
Pavens pontifikat fra dag til dag
Pavens biografi
Pavens salig- og helligkåringer
Pavens utenlandsreiser
Pavens reiser innen Italia
Vatikanets biografisider

Oversikt over dokumenter under pave Benedikt XVI (2005–2013)

Det følgende er en oversikt over de forskjellige typer pavelige dokumenter som har vært brukt i kirkens historie. De forskjellige typer beskrives, og det pekes til de dokumenter av de aktuelle kategorier som er blitt utsendt under pavens pontifikat.

Encyklikaer - Andre pavelige dokumenter, skriv, prekener og lignende - Andre tekster fra Den hellige Stol


Encyklikaer

Ordet encyklika kommer opprinnelig fra gresk. Det ble brukt om de brev som fyrster og magistrater sendte ut til så mange mennesker som mulig for å bekjentgjøre lover, regler, forordninger, etc. Det kunne oversettes med "rundskriv", "sirkulær". Idag brukes ordet utelukkende om kirkelige dokumenter.

Det finnes to typer encyklikaer:

  • Encyklikale skriv som er de mest høytidelige uttrykk for pavens ordinære og universelle læreembede. De er vanligvis stilet til alle biskoper og troende i den katolske kirke, men ofte er også "alle mennesker av god vilje" inkludert blant adressatene.
  • Encyklikale brev som er adressert til en spesiell gruppe biskoper - for eksempel av en spesiell nasjon eller region - og som ikke berører de aller mest sentrale spørsmål.

Encyklikaene er alltid undertegnet av Paven. Noen av emnene som er blitt berørt i encyklikaer det siste hundreår, er fred, kristendom og sosial fremgang, sosial rettferdighet, misjon, ekteskap, frimureri, kirkens enhet (økumene), kommunisme, kapitalisme, fascisme, nasjonalsosialisme. Det er ingen timeplan for hvor ofte en encyklika skal sendes ut. Noen paver har skrevet flere enn andre. For eksempel sendte Pave Pius VIII bare ut én - i 1829 - mens Leo XII sendte ut 29 i løpet av sine 23 år på Peters stol. Pave Johannes Paul II skrev 12 encyklikaer, 11 av dem encyklikale skriv, og ett encyklikalt brev ("Slavorum Apostoli").


Andre pavelige dokumenter, skriv, prekener og lignende

Buller

Nå for tiden er pavelige buller en nærmest utdødd type pavelig dokument. Vatikanet foretrekker andre benevnelser nå. Men i forbindelse med Hellige År (som år 2000) brukes fortsatt betegnelsen - for å fortsette den historiske kontinuitet. Hellige År (Jubelår) er alltid blitt proklamert med buller.

Apostoliske konstitusjoner

En apostolisk konstitusjon er den høyeste form for et kirkelig lovgivende dokument. Med et slikt dokument gir Paven lover, eller fastlegger eller modifiserer noe viktig for kirkens liv. Slike dokumenter har f.eks. dreid seg om reorganisering av den romerske kurie, særlige bemyndigelser til den apostoliske pønitentiar under hellige år, regler for pavevalg. Likesom andre kirkelige dokumenter "oppkalles" apostoliske konstitusjoner etter de første ordene i dokumentet.

Apostoliske formaninger

Apostoliske formaninger (eller ap. "exhortasjoner") er dokumenter av en universell karakter som er en tanke mindre høytidelige enn encyklikaer. De er ofte svært lange og går virkelig i dybden om det emnet de behandler.

Apostoliske skriv og pavelige brev

Apostoliske brev er svært vanlige, og brukes i mange forskjellige øyemed. Noen er rent administrative (opprette nye nuntiaturer, utnevne kardinaler), andre er av større teologisk interesse.

Noen andre pavelige brev, taler og budskap

Det er vanlig at Paven kommer med budskap til forskjellige årlige markeringer, for eksempel til verdensdagen for fred eller i anledning fastetiden. Budskapene kan også rette seg til spesielle grupper, for eksempel til ungdom, eller ta utgangspunkt i aktuelle politiske forhold.


Andre tekster fra Den hellige Stol

Dokumenter

I denne kategorien finner du dokumenter fra organer i den romerske kurie som ikke bærer Pavens signatur, men som er sendt ut under hans pontifikat. Det dreier seg for det meste om dokumenter (erklæringer, instruksjoner) fra Vatikanets forskjellige kongregasjoner, råd og kommisjoner.

av Webmaster publisert 09.11.2009, sist endret 31.12.2022 - 12:31