Katolske familierådgiveres nærvær i det statlige system


Vatikanet offentliggjorde den 22. juni 1999 det brev som Pave Johannes Paul II har rettet til medlemmene av Den tyske Bispekonferanse vedrørende katolske familierådgiveres nærvær i det statlige system. Brevet er gjengitt i uoffisiell norsk oversettelse. Den tyske tekst er gjengitt lenger ned på siden.

Ærede medbrødre i bispeembedet i Tyskland, Hilsen og apostolisk velsignelse

1. I mitt skriv av 11. januar 1998 har jeg ut av mitt ansvar som Kirkens øverste hyrde fremlagt for dere enkelte retningslinjer for hvordan man i fremtiden bør forholde seg i det vanskelige spørsmål vedrørende den rette tilordning av de katolske svangerskapsrådgivningsinstanser til den statlig foreskrevne rådgivning ifølge «Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz» av 21. august 1995 (Endringsloven om gravide- og familiehjelp). Jeg oppfordret dere til ikke bare å fortsette slik som før med rådgivning og hjelp for gravide kvinner i nød, men også om mulig å forsterke den ytterligere. Samtidig har jeg bedt dere om - for at vårt vitnesmål om ethvert menneskelivs ukrenkelighet må være helt klart - at de kirkelige, eller Kirken tilordnede, rådgivningsinstanser ikke lenger utsteder de rådgivningsattester som ifølge loven er en nødvendig forutsetning for den straffrie gjennomføring av abort. Biskop Karl Lehmann, formannen for deres bispekonferanse, har den 6. februar 1998 på vegne av dere alle meddelt at det er deres felles faste forsett å etterkomme denne min inntrengende bønn. Som jeg gjorde allerede da, vil jeg idag igjen takke dere for denne beslutning, som både uttrykker deres dype enighet med Peters etterfølger og deres ubetingede engasjement for beskyttelsen av det ufødte liv.

For å kunne harmonisere min oppfordrings begge aspekter, har dere nedsatt en arbeidsgruppe, hvis resultater ble fremlagt den 22. og 23. februar 1999 under biskopenes plenarmøte. Biskop Lehmann har informert meg i skriv av 12. mars 1999 om arbeidsgruppens resultater, og om plenarforsamlingens vedtak. Jeg anerkjenner gjerne den store innsats som dere har gjort sammen med mange fagfolk for å søke løsninger. Jeg takker dere for at dere flere ganger har vist til betydningen av enheten mellom dere selv om med Den hellige Stol når det gjelder å finne frem til en troverdig løsning og å overvinne de polariseringer som er oppstått blant de troende. De siste ukene har jeg grunnet over deres svar i studium og i bønn til Herren, og nå vil jeg legge frem for dere min beslutning.

2. Det løsningsforslag som foretrekkes av flertallet i deres bispekonferanse, kombinerer et omfattende «rådgivnings- og hjelpeplan» med en ny formulering av rådgivningattestene, og her presenterer arbeidsgruppen tre valgmuligheter. Planen frembyr en rekke elementer som entydig er innrettet mot den gravide kvinnes beste og det ufødte barns beskyttelse. Både integrasjonen av rådgivning og hjelpetilbud, og fremfor alt den forbindtlige tilsagn om understøttelser, hjelp og formidlinger gjør at målet for dem kirkelige rådgivningsvirksomhet - støtte til kvinner i konfliktsituasjoner såvel som forsvar av de ufødte barns livsrett - blir enda mer forståelig i deres samfunn enn tidligere. De mangfoldige rådgivnings- og hjelpetilbud skal bidra til at enda flere nødstedte kvinner henvender seg til de krirkelige eller de kirkelig tilknyttede rådgivningsinstanser, slik at Kirken forblir nærværende på virksom måte i rådgivningen av gravide.

3. Den måten «rådgivnings- og hjelpeplanen» forbindes med den lovbestemte konfliktrådgivning reiser i sannhet alvorlige spørsmål. Den attest som utstedes for kvinnene ved rådgivningens avslutning, har såvisst fått en tillleggsfunksjon; den dokumenterer den kirkelige rådgivnings orientering mot livet, og utgjør en garanti for den hjelp som er lovet. Avgjørende for vurderingen av forslaget er spørsmålet om den tekst som tilslutt står der, fortsatt tillater at attesten kan benyttes for å åpne adgangen til abort. Dersom dette skulle være tilfelle, da ville den bryte mot det mitt skriv som jeg har nevnt innledningsvis, og mot den felleserklæring som deres bispekonferanses permanente råd kom med den 26. januar 1998, om å følge opp min bønn og i fremtiden ikke lenger la utstede en «attest av dette slag».

At teksten, i det minste i variantene 2 og 3, i denne forstand forblir uklar, er vel grunnen til at den ikke har klart å finne en enstemmig tilslutning fra biskopene. Variant 1 er den som kommer nærmest deres og min vilje om en «annerledes attest». For at dette dokumentets rettslige og moralske kvalitet må bli helt utvetydig, ber jeg dere om at dere gjør det klart i selve teksten at denne attest, som bekrefter den kirkelige rådgivning og bekrefter retten til å motta den tilsagte hjelp, ikke kan anvendes for å få gjennomført straffrie aborter i henhold til StGB § 218a (1). Dette skal skje ved at den skriftlige attest som utstedes til kvinnene innenfor rammen av «rådgivnings- og hjelpeplanen» bare nevner - i pakt med variant 1 - at målet er rådgivning og hjelp, og at man til slutt tilføyer setningen: «Denne attest kom ikke benyttes for å gjennomføre straffri aborter».

Ved dette nødvendige tillegg blir de kirkelige rådgivere, og Kirken, som rådgiverne handler på oppdrag av, befridd fra en situasjon som står i konflikt med dens grunnleggende oppfatning i spørsmålet om livets beskyttelse og rådgivningens mål. Den ubetingede innsats for ethvert ufødt liv, noe Kirken fra begynnelsen av vet seg forpliktet til, tillater ingen tvetydigheter eller kompromisser. Her må Kirken i ord og gjerning alltid og overalt tale med ett og samme språk. Jeg håper at denne løsning hjelper dere til å vinne tilbake til enhet i deres bispekonferanse i dette viktige spørsmål, og bidrar til å overvinne de spenninger som er oppstått i den katolske offentlighet.

4. Kjære medbrødre! Jeg vet at dere alle i årevis har forsvart de ufødte barns rett til livet, og ikke viker tilbake for noen møye for å bistå kvinner i vanskelige situasjoner med råd og dåd i Evangeliets ånd. Jeg takker dere for denne bekjennelse til Livets Evangelium. Jeg ønsker nok en gang å understreke at jeg kjenner deres gode vilje, og har tiltro til dere i offentligheten fortsatt uforferdet fremsetter de verdier som ligger til grunn for Kirkens holdning. Samtidig ber jeg dere, for livets verdighets og det kirkelige vidnesbyrds klarhets skyld, om å ta samlet imot min beslutning og omsette den i praksis innen utgangen av dette år. Derved vil derre finne måter å tilby «rådgivnings- og hjelpeplanen» ikke bare de kvinner som på grunn av sin situasjon knapt eller slett ikke kan forestille seg et liv med sitt barn, men også de andre gravide kvinner som er i nød og trenger hjelp.

Det er viktig for meg å ved denne anledning å rette en takk til de mange mennesker i deres høytskattede land som på den ene eller andre måte bidrar til at den rett til livet som er forankret i deres forfatning, også kan få komme til gjeldende. De rådgivere som bistår de nødstedte gravide kvinner og gjør en innsats for de ufødte barns liv, yter en særlig vewrdifull tjeneste. Jeg setter min tiltro til at de katolske troende - likesom mange andre kristne og mennesker av god vilje - modig fortsetter kampen om livet, i enhet med biskopene og med Kirkens øverste hyrde, og ikke viker tilbake for noe besvær «for at vår tid, som er merket av altfor mange tegn på død, endelig må stå frem som et vitnesbyrd om en ny livskultur, frukten av sannhet og kjærlighet» (Evangelium vitae, n. 77)

Jeg anbefaler dere alle og alle de troende som dere er betrodd hyrdeomsorg for til Maria Herrens mor, og gir dere av hjertet min apostoliske velsignelse.

Gitt i Vatikanet den 3. juni 1999, høytiden for Kristi Legeme og Blod.

IOANNES PAULUS II


Tysk original:

Den verehrten Mitbrüdern im Bischofsamt in Deutschland

Gruß und Apostolischen Segen

1. Im Schreiben vom 11. Januar 1998 habe ich Euch in meiner Verantwortung als oberster Hirte der Kirche einige Richtlinien für das künftige Verhalten in der schwierigen Frage der rechten Zuordnung der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen zur staatlich geregelten Beratung gemäß dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 21. August 1995 vorgelegt. Ich habe Euch eingeladen, Beratung und Hilfe für schwangere Frauen in Not nicht nur unverändert fortzuführen, sondern nach Möglichkeit noch zu verstärken. Gleichzeitig habe ich Euch um der Klarheit unseres Zeugnisses für die Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens willen eingeladen, in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen keine Bescheinigung mehr ausstellen zu lassen, die nach dem Gesetz die notwendige Voraussetzung für die straffreie Durchführung der Abtreibung darstellt. Bischof Karl Lehmann, der Vorsitzende Eurer Bischofskonferenz, hat am 6. Februar 1998 im Namen von Euch allen mitgeteilt, daß es Eure gemeinsame feste Absicht ist, dieser meiner dringlichen Bitte zu entsprechen. Wie schon damals, so möchte ich Euch heute nochmals für diese Entscheidung danken, die ebenso Ausdruck Eurer tiefen Einheit mit dem Nachfolger Petri wie Eures unbedingten Einstehens für den Schutz des ungeborenen Lebens ist.

Um die zwei Aspekte meiner Bitte richtig miteinander in Einklang zu bringen, habt Ihr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren Ergebnisse am 22. und 23. Februar 1999 der Vollversammlung der Bischöfe vorgelegt wurden. Bischof Lehmann hat mir mit Schreiben vom 12. März 1999 die Ergebnisse der Arbeitsgruppe mitgeteilt und mich über die Beschlüsse der Vollversammlung informiert. Gerne anerkenne ich den großen Einsatz, mit dem Ihr in Zusammenarbeit mit vielen Fachleuten nach Lösungen gesucht habt. Ich danke Euch dafür, daß Ihr mehrmals deutlich auf die Bedeutung der Einheit untereinander und mit dem Heiligen Stuhl hingewiesen habt, um eine glaubwürdige Lösung zu finden und die entstandenen Polarisierungen unter den Gläubigen zu überwinden. In den vergangenen Wochen habe ich die in Eurer Antwort enthaltenen Gesichtspunkte in Studium und Gebet vor dem Herrn erwogen und möchte Euch nun meine Entscheidung vorlegen.

2. Der von der Mehrheit Eurer Bischofskonferenz bevorzugte Lösungsvorschlag verbindet einen umfänglichen "Beratungs- und Hilfeplan" mit einer Neuformulierung der Beratungsbescheinigung, für die die Arbeitsgruppe drei Varianten zur Wahl stellt. Der Plan bietet eine Reihe von Elementen, die eindeutig auf das Wohl der schwangeren Frauen und den Schutz der ungeborenen Kinder ausgerichtet sind. Die Integration von Beratung und Hilfsangebot sowie vor allem die verbindlichen Zusagen über Unterstützungen, Hilfen und Vermittlungen machen das Ziel der kirchlichen Beratungstätigkeit - Unterstützung der Frauen in Konfliktsituationen sowie Verteidigung des Lebensrechtes der ungeborenen Kinder - in der Gesellschaft Eures Landes noch klarer als bisher verständlich. Die vielfältigen Beratungs- und Hilfsangebote sollen dazu beitragen, daß noch mehr Frauen in Not sich an die kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen wenden und die Kirche auf wirksame Weise in der Schwangerenberatung präsent bleibt.

3. Die Einbindung des "Beratungs- und Hilfeplans" in die gesetzliche Konfliktberatung wirft freilich ernste Fragen auf. Die Bescheinigung, die den Frauen am Ende der Beratung ausgestellt wird, hat gewiß eine zusätzliche Funktion erhalten; sie dokumentiert die Ausrichtung der kirchlichen Beratung auf das Leben und bildet eine Garantie für die Gewähr der zugesagten Hilfen. Entscheidend für die Wertung des Vorschlags ist die Frage, ob der am Ende stehende Text weiterhin die Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtreibung gestattet. Wäre dies der Fall, so stünde er im Widerspruch zu meinem eingangs erwähnten Schreiben und zur gemeinsamen Erklärung des Ständigen Rates Eurer Bischofskonferenz vom 26. Januar 1998, meiner Bitte Folge zu leisten und in Zukunft nicht mehr einen "Schein solcher Art" ausstellen zu lassen.

Daß der Text, besonders in den Varianten 2 und 3, in dieser Hinsicht zumindest unklar bleibt, ist wohl auch der Grund, daß ihm die einmütige Zustimmung der Bischöfe versagt geblieben ist. Die Variante 1 des Vorschlags kommt Eurem und meinem Willen zu einem "anderen Schein" am nächsten. Damit die rechtliche und moralische Qualität dieses Dokuments unzweideutig wird, ersuche ich Euch, im Text selbst klarzustellen, daß der Schein, der die kirchliche Beratung bestätigt und Anrecht auf die zugesagten Hilfen gibt, nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen gemäß StGB § 218a (1) verwendet werden kann. Dies soll dadurch erfolgen, daß in der brieflichen Bescheinigung, die den Frauen im Rahmen des "Beratungs- und Hilfeplans" ausgehändigt wird, im Sinn der Variante 1 nur das Ziel der Beratung und Hilfe erwähnt und am Ende der Satz hinzugefügt wird: "Diese Bescheinigung kann nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden".

Durch diesen notwendigen Zusatz werden die katholischen Beraterinnen und die Kirche, in deren Auftrag die Beraterinnen handeln, aus einer Situation befreit, die mit ihrer Grundauffassung in der Frage des Lebensschutzes und dem Ziel ihrer Beratung in Konflikt steht. Der unbedingte Einsatz für jedes ungeborene Leben, dem sich die Kirche von Anfang an verpflichtet weiß, läßt keine Zweideutigkeiten oder Kompromisse zu. Hier muß die Kirche in Wort und Tat immer und überall mit ein und derselben Sprache sprechen. Ich hoffe, daß diese Lösung auch hilft, die Einheit in Eurer Bischofskonferenz in dieser wichtigen Frage zurückzugewinnen und die entstandenen Spannungen in der katholischen Öffentlichkeit zu überwinden.

4. Liebe Mitbrüder! Ich weiß, daß Ihr alle seit Jahren das Lebensrecht der ungeborenen Kinder verteidigt und keine Mühe scheut, um den Frauen in schwierigen Situationen im Geist des Evangeliums mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich danke Euch für dieses Bekenntnis zum Evangelium des Lebens. Ich möchte noch einmal unterstreichen, daß ich Euren guten Willen kenne und schätze und darauf vertraue, daß Ihr in der Öffentlichkeit die der kirchlichen Haltung zugrundeliegenden Werte weiterhin unerschrocken darlegen werdet. Zugleich bitte ich Euch, um der Würde des Lebens und der Klarheit des kirchlichen Zeugnisses willen meine Entscheidung in der Frage einmütig anzunehmen und innerhalb dieses Jahres in die Praxis umzusetzen. Dabei werdet Ihr Wege finden, den "Beratungs- und Hilfeplan" nicht nur jenen Frauen anzubieten, die sich aufgrund ihrer Situation ein Leben mit dem Kind kaum oder gar nicht vorstellen können, sondern auch den anderen schwangeren Frauen, die in Not sind und Hilfe brauchen.

Es drängt mich, bei dieser Gelegenheit den vielen Menschen in Eurem geschätzten Land zu danken, die in der einen oder anderen Weise dazu beitragen, das in Eurer Verfassung verankerte Recht auf Leben zur Geltung zu bringen. Einen besonders wertvollen Dienst leisten die Beraterinnen, die den schwangeren Frauen in Not beistehen und sich für das Leben der ungeborenen Kinder einsetzen. Ihnen und allen, die öffentlich oder im Verborgenen dem Leben dienen, sage ich meinen aufrichtigen Dank. Ich vertraue darauf, daß die katholischen Gläubigen - zusammen mit vielen anderen Christen und Menschen guten Willens - in Einheit mit den Bischöfen und mit mir als dem obersten Hirten der Kirche den Kampf um das Leben aller Menschen, der geborenen wie der ungeborenen, der alten wie der jungen, der kranken wie der gesunden, mutig fortsetzen und keine Mühe scheuen, "daß in unserer Zeit, die allzu viele Zeichen des Todes aufweist, endlich eine neue Kultur des Lebens als Frucht der Kultur der Wahrheit und der Liebe entstehen möge" (Evangelium vitae, Nr. 77).

Ich empfehle Euch und alle Gläubigen, die Eurer Hirtensorge anvertraut sind, Maria, der Mutter des Herrn, und erteile Euch von Herzen meinen Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 3 Juni 1999, dem Hochfest des Leibes und Blutes Christi.

IOANNES PAULUS II

av Webmaster publisert 22.09.1999, sist endret 22.09.1999 - 22:06