Om avlat i Birgittaåret

Pavelig reskript på grunnlag av en petisjon av Birgittaordenens generalabbedisse Moder Tekla Famiglietti O.Ss.S.


DET APOSTOLISKE PØNITENSIARIAT

Prot. nr 73/02/I

Hellige Far

M. Tecla Famiglietti, Generalabbedisse for Vår Frelsers Orden [Ordo Sanctissimi Salvatoris - O.Ss.S.], kalt Birgittinerordenen, har i samsvar med ånd og bestemmelser fra den hellige Birgitta i ærbødighet fremholdt følgende:

I det kommende år 2003 har det gått syv århundrer fra denne hellige kvinne så dagens lys på jorden, hun som i den apostoliske skrivelse Spes aedificandi, gitt av Deres Hellighet den 1. oktober 1999, ble kunngjort som medvernehelgen for det europeiske kontinent.

For på en verdig måte å ihukomme denne lykkelige hendelse bør det et helt år igjennom gjennomføres høytidelige og hellige arrangement, særlig fromme øvelser og andre tiltak i kirkene og kapellene til nevnte Orden foruten i andre sakrale bygninger der minnet om den hl. Birgitta fremholdes ved en svært markant dyrkelse. Disse hellige ting bør innrettes med henblikk på takk til Det guddommelige forsyn og med henblikk på bønn om alle kristnes enhet med Den katolske kirke når tiden er moden slik Du trofast ber.

Men for at medlemmene av omtalte Ordensfamilie eller andre katolsktroende som deltar ved disse hellige feiringen, må kunne ta til seg av de overskytende åndelige frukter ber hun ydmykt som Søkerinne om Avlatens gave fra Deres Hellighet for disse personer.

Og Gud, osv.

10. juni 2002


DET APOSTOLISKE PØNITENSIARIAT innvilger velvillig og etter mandat fra Paven for katolsktroende gjennom jubileumsåret:

Fullkommen avlat

Som må vinnes på sine vilkår (nemlig Sakramentalt skriftemål, Eukaristisk kommunion og Bønn for Pavens anliggende) og dersom enhver lidenskap til all form for synd utelukkes -

 1. i enhver sakral bygning til O.Ss.S. for dem som med hengivenhet deltar i et hellig arrangement eller i det minste fromt resiterer Herrens bønn og Trosbekjennelsen:
  1. på dagene når jubileumsringene høytidelig åpnes og avsluttes;
  2. daglig i løpet av "Bønneuken for kristen enhet" i år 2003;
  3. en gang i løpet av jubileumsåret på en dag som fritt får velges av de enkelte troende-,
  4. i den utstrekning de innefor samme periode deltar i en pilegrimsreise som gjennomføres samlet til de nevnte sakrale bygninger;
 2. i Roma for dem som med hengivenhet deltar i Den internasjonale kongress til ære for den hl. Birgitta, tillyst i dagene 4. og 5. oktober 2002 og som da særlig markeres ved feiring av Vesper i Vatikanbasilikaen og i frembærelse av det hellige Messeoffer i San. Lorenzo i Damaso-basilikaen som jo St. Birgittas hus og huskapell er knyttet til ved sognebånd.

  På samme måte vil enhver troende på de samme dager i de enkelte kapeller til O.Ss.S. kunne erverve Fullkommen avlat når han bare deltar ved en feiring eller from øvelse for å takke Gud eller når han i det minste med hengivenhet resiterer Herrens bønn og Den apostoliske trosbekjennelse og når han samtidig åndelig slutter seg til de to ovenfornevnte høytidelige og hellige arrangement;

 3. i andre kirker og kapeller innvidd til Gud og til ære for den samme hellige Birgitta, videre i de katolske domkirker i Sverige, Norge, Danmark, Finnland og Island, og endelig i kapellene i disse land som nyter navn av den hellige Birgitta, alle de ganger som de i løpet av jubileumsåret:
  1. fromt deltar i høytidelige feiringer til ære for den hellige kvinne og holdt under forsete av Hans Eksellens Stiftsbiskopen;
  2. er med på en pilegrimsreise som samlet finner sted på de nevnte steder og deltar med hengivenhet i et hellig arrangement, eller i det minste fromt resiterer Herrens bønn og Trosbekjennelsen.

Partiell avlat

De ganger som de - i samme tidsrom - i det minste med et angerfullt hjerte og i den hellige Birgittas ånd hengir seg fromt til å gjøre en barmhjertighetsinnsats, en innsats av botskarakter eller en innsats for evangelisering, eller de fromt resiterer en bønn approbert til ære for den hellige kvinne.

Nærværende dokument vil utelukkende ha gyldighet denne gang.

Ikke noe som helst står i motsetning til det.

av Webmaster publisert 30.01.2003, sist endret 30.01.2003 - 12:13