Formidlingen av katekesen

Postsynodal formaning sendt som rundskriv til episkopatet, prestene og alle den katolske kirkes troende om katekesen i vår tid.

Gitt i Rom, i St. Peters Stol, den 16. oktober 1979, det andre år av mitt pontifikat.

Johannes Paulus pp II


St. Olav forlag, oversatt av Erik Mørstad

Originalens tittel: Cathechesi tradendae, også tilgjengelig i en engelsk oversettelse


Innhold

Innledning
Kristi siste befaling
Paul VI's anliggende
En fruktbar synode
Meningen med dette rundskriv
I: Jesus Kristus er vår eneste lærer
Forening med Kristi person
Det gjelder å formidle Kristi lære
Kristus Læreren
Han alene er «Mester»
Hele hans liv er en lære
II: En erfaring så gammel som Kirken selv
Apostlenes oppdrag
Katekesen på apostlenes tid
Kirkefedrene
Konsilene og misjonen
Katekesen som Kirkens rett og plikt
En hovedoppgave
Fellesansvar og eget ansvar
Vedvarende og veloverveid fornyelse
III: Katekesen sett i sammenheng med kirkens virksomhet i sjelesorg og misjon
Katekesen og den første forkynnelse av evangeliet
Katekesens eget mål
Nødvendigheten av en systematisk katekese
Katekese og erfaring fra livet
Katekesen og sakramentene
Katekese og kirkelig fellesskap
Nødvendigheten av katekesen i videre forstand for at troen skal modnes og bli sterk
IV: Hele det glade budskap hentet fra kilden
Budskapets innhold
Kilden
Credoet er et usedvanlig viktig uttrykk for læren
Noen ubetinget nødvendige elementer
Innholdet må være fullstendig
Gode pedagogiske hjelpemidler
Katekesens økumeniske dimensjon
Økumenisk samarbeide på katekesens område
Problemet med skolebøker for forskjellige religioner
V: Alle trenger katekese
Betydningen av barn og ungdom
Småbarna
Barn i skolealderen
De unge
De unge voksne
Tilpasningen av katekesen til unge mennesker
De handikappede
Ungdom uten religiøst feste
De voksne
Mennesker med mangelfull kristen opplæring
Forskjellige former for katekese som utfyller hverandre
VI: Noen av katekesens veier og midler
Massemedia
Bedre utnyttelse av sted, tid, samvær
Prekenen
Kateketiske håndbøker
Katekismer
VII: Hvorledes skal man meddele katekese
Det er et mangfold av metoder
I åpenbaringens og omvendelsens tjeneste
Inkarneringen av budskapet i kulturene
Betydningen av folkefromheten
Utenatlæring
VIII: Troens glede midt i en vanskelig verden
Bekreftelse av den kristne identitet
I en indifferent verden
Med troens opprinnelige pedagogikk
Et språk som står i tjeneste for Kirkens Credo
Leting og visshet i troen
Katekese og teologi
IX: Oppgaven angår oss alle
Oppmuntring til alle som bærer ansvar
Biskoper
Prester
Ordensfolk
Legfolket i katekesens tjeneste
I menigheten
I familien
I skolen
I foreningene
Utdannelsessteder
Konklusjon
Den Hellige Ånd er den indre lærer
Maria, disiplenes mor og forbilde

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18