Pave Johannes Paul IIs budskap i anledning verdensungdomsdagen 2003

"Der står din mor!" (Joh 19, 27)


Mine kjære unge!

 1. Det gir meg alltid stor glede å henvende meg med et budskap spesielt til dere i anledning Verdensungdomsdagen. Det er også en måte å vise dere omfanget av min hengivenhet til dere. Det levende minnet fra mine opplevelser under våre Verdensungdomsdager er prentet inn i min hukommelse: unge mennesker og Paven sammen, en stor samling biskoper og prester, alle med vårt blikk festet på Kristus, Verdens Lys, idet vi påkaller ham og forkynner ham for hele den menneskelige familie. Idet jeg takker Gud for trosvitnesbyrdet dere igjen nylig ga i Toronto, fornyer jeg innbydelsen jeg ga dere ved Ontariosjøens bredder: "Kirken ser i dag på dere med tillit og forventer av dere at dere er Saligprisningenes Folk!" (Exhibition Place, 25. juli 2002)

  For den 18. Verdensungdomsdag, som vil bli feiret i bispedømmene verden over, har jeg valgt et tema i forbindelse med Rosenkransåret: "Der står din mor!" (Joh 19, 27). Før sin død, betrodde Jesus apostelen Johannes det han hadde kjærest av alt: sin Mor, Maria. Disse er Frelserens siste ord, og derfor får de en høytidelig karakter og kan sees på som hans åndelige testamente.

 2. Engelen Gabriels ord i Nasaret: "Vær hilset, du nådefylte!" (Luk 1, 28) kaster også lys over scenen på Golgata. Herrens Bebudelse kommer i begynnelsen, Korset betegner fullbyrdelsen. Ved Bebudelsen, gir Maria Guds Sønn en menneskelig natur i sitt morsliv; ved korsets fot, mottar hun hele menneskeheten representert ved Johannes i sitt hjerte. Hun var Guds Mor fra første øyeblikk av Inkarnasjonen, og hun ble menneskehetens mor i de siste øyeblikk av sin Sønn Jesu liv på jorden. På Golgata "gjennomgikk" Hun, som var uten synd, syndens lidelser i sitt indre; de som hennes Sønn tok på seg for å frelse menneskeheten. Ved foten av Korset, der den Ene var i ferd med å dø, som hun hadde unnfanget i det øyeblikk hun sa "ja" ved Bebudelsen, var det som om Maria mottok en "andre bebudelse": "Kvinne, der står din sønn!" (Joh 19, 26).

  Sønnen på Korset kan utøse sin lidelse over Morens hjerte. Ethvert barn som lider, erfarer det behovet. Også dere, mine kjære unge, møter lidelser: ensomhet, mislykkethet og skuffelser i deres personlige liv; vanskeligheter med å tre inn i de voksnes verden og i yrkeslivet; krigens vold og de uskyldiges død. Vit imidlertid at i vanskelige stunder som enhver vil erfare, er dere ikke alene: Som til Johannes ved Korsets fot, gir Jesus sin Mor også til dere, slik at hun kan trøste dere med sin ømhet.

 3. Det står i Evangeliet at "fra den stund av tok disippelen henne til seg." (Joh 19, 27) Dette utsagn, som har vært gjenstand for mange kommentarer siden tidlig kristen tid, peker ikke bare på stedet der Johannes bodde. Utover det materielle aspektet, fremkaller det den åndelige dimensjon ved denne gjestfriheten og ved det nye bånd som ble opprettet mellom Maria og Johannes.

  Mine kjære unge, dere er omtrent så gamle som Johannes og dere har det samme ønske om å være sammen med Jesus. I dag er det dere Jesus ber om å ta imot Maria "i deres hjem" og ønske henne velkommen "som en av dere"; for å lære av henne - hun som "gjemte på det alt sammen og grunnet på det i sitt hjerte" (Luk 2, 19) - denne indre åpenhet for å lytte og denne ydmyke og generøse holdning som utmerket henne som Guds første medarbeider i frelsesverket. Hun vil utføre sin gjerning som mor og øve dere opp og omstøpe dere helt til Kristus har tatt fullstendig form i dere. (kfr. Rosarium Virginis Mariae, 15)

 4. Det er derfor jeg nå ønsker å gjenta mottoet for min biskopelige og pavelige tjeneste: "Totus tuus". Gjennom mitt liv har jeg erfart Vår Herres Mors kjærlige og kraftfulle nærvær. Maria følger meg hver dag i oppfyllelsen av min oppgave som Peters etterfølger.

  Maria er den guddommelige nådes Mor, fordi hun er Mor til nådens Opphavsmann. Overgi dere til henne med full tillit! Dere vil utstråle Kristi skjønnhet. Åpne dere for Åndens pust, og dere vil bli modige apostler, i stand til å spre nestekjærlighetens ild og sannhetens lys overalt rundt dere. I Marias skole vil dere oppdage den særskilte forpliktelse som Kristus forventer av dere, og dere vil lære å sette Kristus først i deres liv, og rette deres tanker og handlinger mot ham.

  Kjære unge, dere vet at kristendommen ikke er et standpunkt og heller ikke består av tomme ord. Kristendommen er Kristus! Den er en Person, en levende Person! Å møte Jesus, å elske ham og gjøre ham elsket: dette er det kristne kall. Maria ble gitt dere for å hjelpe dere å gå inn i et virkeligere og mer personlig forhold til Jesus. Gjennom sitt eksempel lærer Maria dere å se på ham med kjærlighet, for Han elsket oss først. Gjennom sin forbønn former hun i dere en disippels hjerte, i stand til å lytte til hennes Sønn, som åpenbarer for dere sin Fars åsyn og den menneskelige persons sanne verdighet.

 5. Den 16. oktober 2002 utropte jeg "Rosenkransåret", og jeg innbød alle Kirkens barn til å bruke denne gamle Mariabønnen til en enkel og dyp øvelse i å betrakte Kristi ansikt. Å resitere Rosenkransen betyr å lære å se på Jesus med hans Mors øyne, og å elske Jesus med hans Mors hjerte. I dag, mine kjære unge, rekker jeg dere også på åndelig vis Rosenkransens perler. Gjennom bønn og meditasjon over mysteriene, leder Maria dere trygt til sin Sønn! Ikke skam dere over å be Rosenkransen alene, mens dere går til skolen, til universitetet eller til arbeidet, eller mens dere pendler med offentlige transportmidler. Gjør det til en vane å be Rosenkransen sammen, i lagene, bevegelsene og foreningene deres. Ikke nøl med å foreslå at den blir bedt hjemme av deres foreldre og brødre og søstre, fordi den gjenoppretter og styrker båndene mellom familiemedlemmene. Denne bønnen vil hjelpe dere til å bli sterke i troen, trofaste i nestekjærligheten, glade og utholdende i håpet.

  Sammen med Maria, Herrens tjenerinne, vil dere oppdage gleden og fruktbarheten i det skjulte liv. Sammen med henne, Mesterens disippel, vil dere følge Jesus langs Palestinas veier, og bli vitner til hans forkynnelse og hans undere. Sammen med henne, den sorgfulle Mor, vil dere følge Jesus i hans lidelse og død. Sammen med henne, håpets Jomfru, vil dere ta imot den jublende forkynnelse av Påsken og den Hellige Ånds uendelig dyrebare gave.

 6. Mine kjære unge, bare Jesus vet hva som er i deres hjerter og i deres dypeste ønsker. Bare Han, som har elsket dere inntil enden (kfr. Joh 13, 1) kan oppfylle deres lengsler. Hans er det evige livs ord, ord som gir livet mening. Ingen annen enn Kristus kan gi dere sann glede. Ved å følge Marias eksempel, vil dere vite hvordan dere kan gi ham deres ubetingede "ja". Det finnes ikke noe rom i deres liv for egoisme og latskap. Nå mer enn noensinne er det avgjørende at dere er "morgenens vaktmenn", utkikkene som forkynner morgengryets lys og Evangeliets nye vår, hvis knopper allerede kan sees. Menneskeheten har et påtrengende behov for vitnesbyrdet fra frie og modige ungdommer som våger å gå mot strømmen og utroper med kraft og entusiasme sin personlige tro på Gud, Herre og Frelser.

  Dere er også klar over, mine venner, at denne oppgaven ikke er lett. Den blir helt umulig dersom man bare stoler på seg selv. Men "det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud" (Luk 18, 27; 1, 37). Kristi sanne vitner er seg bevisst sin egen svakhet. Av denne grunn setter de all sin lit til Guds nåde, og de tar imot den med udelte hjerter, overbevist om at uten Ham kan de ikke gjøre noe (kfr. Joh 15, 5). Det som karakteriserer dem og utmerker dem i forhold til andre er ikke deres talenter eller naturlige anlegg. Det er deres faste overbevisning om å holde fram som Jesu etterfølgere. Måtte dere følge etter dem, slik de var Kristi etterfølgere! "Måtte han la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvilken rikdom av herlighet hans arv til de hellige er fylt av, og hvilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror!" (Ef 1, 18-19)

  Mine kjære unge, som dere vet vil det neste verdensmøtet finne sted i Tyskland i 2005 i byen og bispedømmet Køln. Veien er ennå lang, men disse to år som skiller oss fra denne avtalen kan tjene som intensiv forberedelse. For å hjelpe dere på denne veien, har jeg valgt følgende temaer for dere:

  • 2004, den 19. Verdensungdomsdag: "Vi vil møte Jesus" (Joh 12, 21);
  • 2005, den 20. Verdensungdomsdag: "Vi er kommet for å tilbe ham" (Mt 2, 2).

  I mellomtiden vil dere møtes i deres lokale Kirke Palmesøndag; lev denne erfaringen med forpliktelse, i bønn, oppmerksomt lyttende og i felles glede over disse anledninger til "fortløpende læring", og ved å vise en levende, hengiven tro! Som de Tre Vismenn bør dere også være pilgrimer tilskyndet av ønsket om å finne Messias og tilbe Ham! Forkynn modig den Kristus som døde og er oppstanden, som har beseiret ondskap og død!

  I disse tider truet av vold, hat og krig må dere være vitner om at han og han alene kan gi hjertene til enkeltmennesker, familier og folk på denne jord sann fred. Forplikt dere til å søke og fremme fred, rettferdighet og fellesskap. Glem ikke Evangeliets ord: "Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn" (Mt 5, 9).

Idet jeg betror dere til den Hellige Jomfru Maria, Kristi Mor og Kirkens mor, ledsager jeg dere med en særskilt apostolisk velsignelse, tegn på min tillit og uttrykk for min hengivenhet til dere alle.

Fra Vatikanet, 8. mars 2003.

Johannes Paul II

av Webmaster publisert 27.05.2003, sist endret 27.05.2003 - 22:19