Ecclesiae Sanctae

Forord

Enkelte av det annet Vatikankonsils dokumenter inneholdt bestemmelser og retningslinjer som på flere steder medførte en forandring eller i det minste en tillempning av den gjeldende kirkerett. Det var således påkrevet for Kirken å bevilge seg den nødvendige tid til å studere i detalj de forskjellige konsekvenser Kirkemøtets bestemmelser ville få på det praktiske plan. Der måtte dessuten presiseres mangt og meget som dokumentene nøyet seg med å gi generelle retningslinjer for. På samme måte som iverksettelsen av dekretet Om liturgiens fornyelse ble gjort til gjenstand for en utsettelse da teksten ble promulgert i 1963, ble flere dekreter gjort til gjenstand for suspensjon da de ble promulgert under siste sesjon i 1965. Disse dekreter var bl. a. Om biskopenes hyrdeverv i Kirken, Om prestenes tjeneste og liv, Om ordenslivets tilpasning og fornyelse og Om misjonene. Dagen for iverksettelsen ble fastsatt til 29. juni 1966. Da denne dato nærmet seg, og det ble klart at kommisjonene ikke ville makte oppgavene på så kort tid, ble suspensjonen forlenget på det ubestemte ved et pavelig rundskriv av 10. juni 1966. Kommisjonene som stod for disse utarbeidelser var de samme som hadde vært ansvarlige for tekstene under selve Konsilet, hvilket garanterte kontinuitet, kompetanse og innsikt i materien.

Den 6. august 1966 ble de nye iverksettende tekster godkjent av Paven. Vi har valgt å gjøre dem tilgjengelige for offentligheten i oversettelse, på grunn av deres intime tilknytning til de dekreter vi allerede har utgitt og som de forklarer og utfyller.

Det bør i denne forbindelse understrekes at Konsilet i det vesentlige har hatt de store forhold for øye, og at man i sin eventuelle bedømmelse av de tiltak som forsøkes realisert i våre nordiske land som konsekvens av disse normer og bestemmelser, må ta den katolske Kirkes reelle situasjon, da særlig vårt ringe antall, i betraktning. Ikke alt det Konsilet befaler eller anbefaler kan settes ut i livet på samme måte som under de store forhold. Det er allikevel vårt håp at våre katolske kristne, og andre som har vist Kirken og Konsilet sin interesse i denne tid, også ved å lese og tenke gjennom disse tekster, må få hjelp til å sette seg enda bedre inn i Konsilets målsetning.

Oslo, 1. mars 1967.

John W. Gran, biskop av Oslo.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18