Ecclesiae Sanctae

«Ecclesiae Sanctae»: Pavens innledende brev

Paul VI's apostoliske brev «Ecclesiae Sanctae», hvori paven på eget initiativ (motu proprio) bestemmer reglene for iverksettelsen av en rekke dekreter fra det annet Vatikankonsil

Etter avslutningen av det annet Vatikankonsil krever Kirkens administrasjon at det fremsettes nye normer og forordninger som svarer til de behov Konsilet har fremkalt. Disse skal stadig bedre tilpasses den nye målsetning og de nye arbeidsfelter for apostolatet som Konsilet har åpnet for Kirken i verden av i dag. Den verden som har gjennomlevet en så dyptgående forandring og som nå trenger til lys og klarhet og som lengter etter sann overnaturlig kjærlighet.

I denne hensikt har Vi, alt ved slutten av det økumeniske Konsil, opprettet studiekommisjoner som, hver for seg, skulle stille sine kunnskaper og sin erfaring til Kirkens disposisjon for å fremsette regler for konsildekretenes iverksettelse. For denne var det nemlig fastsatt en bestemt frist, den såkalte vacatio legis. I Vårt Motu proprio Munus apostolicum av 10. juni i år, har Vi uttrykt Vår glede over å ha kunnet konstatere at disse kommisjoner har utført sin oppgave samvittighetsfullt, og fremlagt sine konklusjoner for Oss innen den fastsatte tid.

Etter grundig å ha gjennomgått dem, tror Vi at øyeblikket nå er inne til å offentliggjøre disse regler. Ettersom det imidlertid dreier seg om praktiske spørsmål hvor erfaringen ennå kan fremkalle mange tanker og impulser, og ettersom en særkommisjon holder på med å revidere og forandre Kirkens juridiske Kodeks, hvor alle Kirkens lover skal samles på en bedre, mer tilpasset og mer nøyaktig måte, har Vi funnet det klokere å offentliggjøre disse regler bare ad experimentum.

I mellomtiden vil bispekonferansene kunne meddele Oss de betenkninger og bemerkninger som har gjort seg gjeldende ved den praktiske anvendelse av disse regler, og fremlegge for Oss nye forslag. Etter moden overveielse, på eget initiativ og i kraft av Vår apostoliske myndighet, bestemmer og promulgerer Vi de regler som følger for iverksettelsen av konsildekretene Christus Dominus (Biskopenes hyrdeverv i Kirken), Presbyterorum ordinis (Prestenes tjeneste og liv), Perfectae caritatis (Ordenslivets tilpasning og fornyelse) og Ad gentes divinitus (Om Kirkens misjonsvirksomhet). Vi forordner at disse regler skal overholdes forsøksvis - ad experimentum - i påvente av promulgeringen av Kirkens nye Kodeks (lovsamling), med mindre den Hellige Stol i mellomtiden måtte bestemme noe annet.

Disse regler skal tre i kraft den 11. oktober i år, på festen for den salige jomfru Marias Morsverdighet, 4-års dagen for den høytidelige åpning av Konsilet ved Johannes XXIII, Vår høyaktede forgjenger.

Vi befaler at alt Vi har fastslått i dette Motu proprio blir betraktet som fastsatt og stadfestet, uansett andre gjeldende disposisjoner og bestemmelser, selv om de kunne fortjene å nevnes særskilt.

Gitt i Rom, ved St. Peter, på festen for Vår Herre Jesu Kristi forklarelse, den 6. august 1966, i Vårt pontifikats fjerde år.

Paulus PP. VI.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18