Ecclesiae Sanctae

Pave Paul VI

Motu proprio av 6. august 1966, om iverksettelsen av konsildekretene:

  • om biskopenes hyrdeverv i kirken
  • om prestenes tjeneste og liv
  • om ordenslivets tilpasning og fornyelse
  • om kirkens misjonsvirksomhet

St. Olav forlag - Oslo 1967


Innholdsfortegnelse

Forord ved biskop John W. Gran
«Ecclesiae Sanctae»: Pavens innledende brev
I. Regler for iverksettelsen av dekretene «Christus Dominus» og «Presbyterorum ordinis» (Om biskopenes hyrdeverv i Kirken/Om prestenes tjeneste og liv)
Fordelingen av presteskapet og hjelp til andre bispedømmer
Biskopenes myndighet
Prestenes videreutdannelse
Prestenes rimelige lønns- og trygdevilkår
Omsorgen for visse kategorier av de troende
Utnevnelsen av biskopene
Biskopenes avståelse fra sitt embede
Bispedømmets grenseoppdeling
Hjelpebiskopenes myndighet
De biskopelige vikarer
Preste- og pastoralråd
Opphevelse av rettigheter og privilegier til å tildele embeder eller prebender
Proster og dekaner
Avsettelse og forflytning av sogneprestene og deres egen avskjedssøknad
Opprettelse, opphevelse og endring av sognene
Ordensfolk
Bispekonferansene
Grensebestemmelser for kirkeprovinser og distrikter
Utarbeidelse av pastorale retningslinjer
II. Regler for iverksettelsen av dekretet «Perfectae Caritatis» (Om ordenslivets tilpasning og fornyelse)
Første del: Fremgangsmåten ved ordenslivets fornyelse og tilpasning
I. Om de personer hvis plikt det er å gjennom føre fornyelsen og til pasningen
II. Revisjon av konstitusjonene
III. Retningslinjer for ordenslivets fornyelse og tilpasning
Annen del: Spesielle sider ved klosterlivets fornyelse og tilpasning
I. Tidebønnene
II. Betraktningen
III. Selfornektelsen
IV. Fattigdommen
V. Felleslivet
VI. Klausuren i kontemplative klostre
VII. Ordensfolks utdannelse
VIII. Sammenslutning og nedleggelse av instituttene
IX. Høyere ordensforesattes fellesråd
Konklusjon
III. Regler for iverksettelsen av dekretet «Ad Gentes Divinitus» (Om Kirkens misjonsvirksomhet)

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18