Generell orientering om Missale Romanum

Apostolisk konstitusjon om denne Missale Romanum

Innholdsfortegnelse

Innledning
Vitnesbyrd om uforandret tro
Ubrutt tradisjon erklæres
Tilpasning til nye forhold
Kapittel I: Den eukaristiske feirings betydning og verdighet
Kapittel II: Messens struktur. Elementer og enkelte deler
I. Messens generelle struktur
II. Messens elementer: Lesning og forklaring av Guds ord
Bønner og andre deler av messen som fremføres av celebranten
Andre tekster ved feiringen av messen
Hvordan de forskjellige tekster skal fremføres
Sangens betydning
Bevegelser og legemsholdning
Stillhet
III. Messens enkelte deler
A) Innledende riter
Inngangsvers
Alteret og menigheten hilses
Syndsbekjennelsen
Kyrie, eleison
Gloria in excelsis
Kirkebønn
B) Ordets liturgi
Lesningene fra Bibelen
Sanger mellom lesningene
Prekenen
Trosbekjennelsen
Forbønnene
C) Nattverdens liturgi
Forberedelse av gavene
Den eukaristiske bønn
Kommunionsritus
D) Avsluttende ritus
Kapitel III: Plikter og tjenester i forbindelse med messen
I. Geistlighetens plikter og tjenester
II. Gudsfolkets plikter og verv
III. De enkelte tjenester
Kapitel IV: Forskjellige former for messefeiring
I. Menighetsmessen
Forberedelsen
A) Vanlig form (Forma typica)
Innledende riter
Ordets liturgi
Nattverdens liturgi
Avsluttende ritus
B) Diakonens tjenester
Innledende riter
Ordets liturgi
Nattverden liturgi
Avsluttende ritus
C) Akolyttens tjenester
Innledende riter
Nattverdens liturgi
D) Lektorens tjenester
Innledende riter
Ordets liturgi
II. Koncelebrerte messer
Innledende bemerkninger
Innledende riter
Nattverdens liturgi
Fremføringen av den eukaristiske bønn
A) Eukaristisk bønn I eller den romerske canon
B) Eukaristisk bønn II
C) Eukaristisk bønn III
D) Eukaristisk bønn IV
Kommunionsritus
Avsluttende ritus
III. Messe uten menighet
Innledende bemerkninger
Innledende riter
Ordets liturgi
Nattverdens liturgi
Avsluttende ritus
IV. Alminnelige retningslinjer for alle former for messe
Ærbødighet for alteret og evangelieboken
Knebøyning og kroppsbøyning
Bruk av røkelse
Purifikasjon
Kommunion under begge skikkelser
Kapitel V: Kirkers innredning og utstyr til feiring av messen
I. Generelle retningslinjer
II. Kirkens forsamling under messen
III. Koret
IV. Alteret
V. Alterets utstyr
VI. Celebrantens og de assisterendes stoler Hovedcelebrantens plass
VII. Prekestolen eller stedet der Guds ord forkynnes
VIII. De troendes plasser
IX. Sangkorets, orgelets og andre musikkinstrumenters plasser
X. Oppbevaring av Alterets Sakrament
XI. Oppstilling av bilder til de troendes venerasjon
XII. Om innredningen av Guds hus i sin alminnelighet
Kapitel VI: Utstyr og forberedelse til feiring av messen
I. Brødet og vinen til bruk i Eukaristien
II. Kirkeutstyr i sin alminnelighet
III. De hellige kar
IV. Liturgiske klær
V. Andre gjenstander til kirkelig bruk
Kapitel VII: Valg av messe og av dens enkelte deler
I. Valg av messe
II. Valg av messens enkelte deler
Lesningene
Bønner
Sanger
Spesielle tillatelser
Kapitel VIII: Messer og bønner til forskjellige formål (ad diversa) og messer for de avdøde
I. Messer og bønner til forskjellige formål (ad diversa)
II. Messer for de avdøde
Noter
Noter til innledningen
Noter til hoveddelen

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18