Generell orientering om Missale Romanum

Kapitel III: Plikter og tjenester i forbindelse med messen

58. I en menighet samlet til messe har alle rett og plikt til å delta, men på forskjellig måte alt etter stand og kall 45. Derfor skal alle, prestene så vel som de øvrige, kun utføre den del av tjenesten som tilkommer dem, men denne skal de til gjengjeld utføre helt og fullt 46, så det tydelig fremgår av selve messens struktur at Kirken er bygget opp av forskjellige stender, hver med sine særegne tjenester.

I. Geistlighetens plikter og tjenester

59. Enhver rettmessig feiring av Eukaristien skal ledes av en biskop, enten av ham selv personlig eller av de prester som er hans medhjelpere 47.

Når en biskop er til stede ved en menighetsmesse, passer det best at han selv leder forsamlingen og har prestene med seg under feiringen av messen, helst slik at de koncelebrerer.

Dette skjer ikke for å gjøre ritualet mer høytidelig, men for å gi en mer levende fremstilling av Kirkens mysterium og vise at den er enhetens sakrament 48.

Dersom biskopen selv ikke feirer Eukaristien, men overlater dette til en annen, er det ønskelig at han leder ordets liturgi og meddeler velsignelsen ved slutten av messen.

60. Også en prest har i kraft av sin ordinasjon fullmakt til å frembære offeret på Kristi vegne i de troendes forsamling 49. Derav følger at han er menighetens forstander. Han leder dens bønn, forkynner frelsens budskap for de troende og forener dem med seg når han frembærer messeofferet ved Kristus i Den Hellige Ånd til Gud Faderen. Han gir sine brødre det evige livs brød og deler det med dem. Når han feirer Eukaristien, bør han derfor tjene Gud og sitt folk med verdighet og ydmykhet. Ved sin holdning og ved sin forkynnelse av Herrens ord må han hjelpe de troende til erkjennelsen av at Kristus virkelig er nærværende.

61. Blant de øvrige assistenter inntar diakonen første plass. Hans stilling ble allerede i Kirkens tidligste tid holdt høyt i ære. Under messen innehar diakonen sine egne verv, som består i å lese evangeliet og leilighetsvis å preke Guds ord, lese forbønnene, assistere celebranten, utdele kommunionen til de troende - særlig under vinens skikkelse - og undertiden vise forsamlingen hvorledes den skal forholde seg under messen.

II. Gudsfolkets plikter og verv

62. Under feiringen av messen utgjør de troende et hellig folk, et folk Gud kan kalle sitt eget, ja, et kongelig presteskap, som takker Gud og frembærer et uplettet offer ikke bare ved passivt å overvære prestens handling, men ved å ofre i fellesskap med ham. Slik lærer de å frembære seg selv som offergaver 50.

De må legge vinn på å manifestere dette ved et dypt religiøst alvor og ved aktiv nestekjærlighet mot dem som tar del i samme messe.

Dette innebærer at de må unngå alle former for støtende oppførsel og alt som kan skape splittelse. Tvert om må de ha for øye at de har en felles Far i himmelen og at følgelig alle er brødre.

De skal utgjøre et fellesskap i kraft av det Guds ord de lytter til, ved at de ber og synger sammen, men først og fremst ved den felles frembærelse av offeret og delaktigheten i Herrens bord. Denne enhet kommer vakkert til uttrykk i de gester og den legemsholdning som de troende sammen iakttar.

Ingen må avslå beredvillig å tjene Guds folk dersom de skulle bli bedt om å yte en spesiell tjeneste under messen.

63. Sangkoret (schola) utøver sin liturgiske tjeneste blant de troende ved å sørge for å utføre sine egne oppgaver i samsvar med de forskjellige former for sang og ved å oppmuntre de troende til aktivt å synge med 51. Det som her sies om sangkoret, gjelder med de nødvendige forbehold også for andre som har musikkoppgaver, særlig for organisten.

64. Der bør være en kantor eller korleder til å dirigere og støtte menighetens sang. Når sangkor mangler, påligger det kantor å lede det som skal synges, mens menigheten utfører sin del 52.

III. De enkelte tjenester

65. Akolytten er innsatt til tjeneste ved alteret og til hjelp for presten og diakonen. Hans særlige oppgave er å tilberede alteret og de hellige kar samt - i sin egenskap av messetjener - å utdele kommunionen til de troende.

66. Lektoren er innsatt for å lese stykkene fra Den Hellige Skrift, unntatt evangeliet. Han kan også lese forbønnene, dessuten salmen mellom lesningene, såfremt disse ikke synges av en forsanger. Under eukaristifeiringen har lektoren sitt spesielle verv, som han bør utføre alene, selv om assisterende av høyere rang er til stede.

For at de troende ved å lytte til Guds ord skal få en sterk og levende kjærlighet til Den Hellige Skrift 53, er det nødvendig at de som utfører lektorens tjeneste, virkelig er skikket og vel forberedt, selv om de ikke er blitt formelt innsatt.

67. Det påligger forsangeren å synge salmen eller en annen hymne mellom lesningene. For å kunne utføre sin oppgave på riktig måte, må han ha lært stemmebruk og ha en tydelig og korrekt uttale.

68. Av de øvrige medvirkende har noen verv i koret, andre utenfor.

Blant de førstnevnte er de som har fått i spesialoppdrag å utdele den hellige Kommunion 54, og de som bærer missalet, korset, lysene, brødet, vinen, vannet og røkelseskaret. Til sistnevnte gruppe hører:

a) Kommentatoren, som gir de troende forklaringer og veiledning, så de får en innføring i messen og bedre forutsetning for å forstå den. Kommentators rettledning bør være vel forberedt og nøktern. Kommentatoren ivaretar sin oppgave stående på et egnet sted vendt mot de troende, men han bør helst ikke benytte prekestolen.

b) Ordensvakten som i enkelte kirker tar imot de troende ved inngangsdøren, anviser riktig plass og holder orden når det er prosesjon.

c) De som samler inn kollekten i kirken.

69. Det er fordelaktig - særlig i større kirker og menigheter - at det utpekes en person som skal sørge for at de liturgiske handlinger avvikles på riktig måte og at de medvirkende opptrer med verdighet, i god orden og med andakt.

70. Alle tjenester av lavere rang enn diakonens kan utføres av legmenn, selv om disse ikke er blitt formelt innsatt. Tjenester som ytes utenfor koret, kan også overlates til kvinner når kirkens sogneprest finner dette tilrådelig.

Bispekonferansen kan imidlertid tillate at egnede kvinner har hånd om de skriftlesninger som går forut for evangeliet, og at de ber forbønnene. Den kan dessuten nærmere bestemme hvor kvinner skal stå når de leser Guds ord 55.

71. Hvis der er flere til stede som kan gjøre den samme tjeneste, er det intet i veien for at de fordeler denne tjenesten mellom seg slik at hver utfører noe, for eksempel: En diakon kan påta seg de deler som skal synges, en annen overtar tjenesten ved alteret. Hvis der er flere lesninger, er det fordelaktig å fordele dem mellom flere lektorer, og så videre.

72. Dersom det bare er en assisterende til stede under en menighetsmesse, kan han utføre alle de forskjellige oppgaver.

73. Enhver liturgisk feiring skal forberedes omhyggelig og i samarbeide mellom alle de medvirkende, enten det gjelder ritualet, det pastorale opplegg eller musikken. Kirkens sogneprest har ledelsen, men han skal først høre de troendes mening i saker som direkte angår dem.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18