Uttalelse fra Justitia et Pax-kommisjonen i Norge vedrørende kjønnsnøytral ekteskapslovgivning

I forkant av Stortingsvalget til høsten har som kjent alle de politiske partiene landsmøter for å vedta sine politiske programmer for neste stortingsperiode. Dette er en del av den demokratiske prosess her i landet. Meningen er at velgerne skal vite hva partiene står for og ut fra dette treffe sitt valg.

Kommisjonen for Rettferdighet og Fred i Oslo katolske bispedømme som har til oppgave å bistå biskopen i blant annet sosialetiske spørsmål, vil i den forbindelse peke på at tre partier har programfestet å innføre såkalte kjønnsnøytrale ekteskap, nemlig Arbeiderpartiet (AP), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Venstre (V). For 12 år siden ble den såkalte partnerskapsloven vedtatt; den gir homofile samlevende mulighet til å registrere sitt samliv og dermed langt på vei å oppnå de samme juridiske reguleringer av sitt forhold som ved et vanlig borgerlig ekteskap. Innføring av ekteskap for homofile er derfor i det alt vesentlige en symbolsak.

Symbolsaken er å påvirke samfunnets moraloppfatning dit hen at homoseksuelt samliv er akkurat like normalt og uproblematisk som det heteroseksuelle og derfor helt ut bør likestilles med dette. Som kjent er Kirkens lære den diametralt motsatte, nemlig at bare det heteroseksuelle samliv er i samsvar med naturen og det normale. Kirkens lære er basert på Bibelen og tradisjonen, vi er forpliktet på den, og den kan derfor ikke fravikes. Dannelsen av familien - den første kirke som denne også kalles - kan på naturlig måte kun skje innenfor en heteroseksuell ramme. Likevel ser vi nå at homoseksuelle par stifter såkalte "familier" med barn.

Også FNs menneskerettighetserklæring opererer med ekteskap og familie som heteroseksuelle begreper, og FNs barnekonvensjon gir barn rett til sin biologiske mor og far så langt som mulig. Er dette umulig, skal det legges til rette for en adoptivsituasjon som ligner den naturlige mest mulig.

For å unngå misforståelser presiseres at dette som kjent ikke betyr at Kirken anser mennesker med homofil legning for å være mindre verd enn andre. I sin pastorale omsorg tar Kirken høyde for også de vanskeligheter den enkelte homofile står overfor, uten at dette går på bekostning av innholdet av Kirkens objektive lære.

APs, SVs og Vs programmer vil fjerne folkets moraloppfatning ytterligere bort fra et bibelsk ståsted, noe som vi alle bør tillegge betydelig vekt når det gjelder politisk valg.

Oslo, 23. mai 2005
Håkon Bleken
Leder av Kommisjonen for Rettferdighet og Fred (Justitia et Pax)
Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 23.05.2005, sist endret 23.05.2005 - 09:30