Bedragerimistenkt kardinal setter seg til motverge

Roma, 25.8.98 (KAP) - Erkebiskopen av Napoli, kardinal Michele Giordano, har skarpt kritisert politietterforskningen rettet mot hans person på grunn av mistanke om medskyldighet til lånehaivirksomhet. På en pressekonferanse i Napoli sa Giordano at den avlytting av hans person som statsadvokaten i Lagonegro hadde foranstaltet, kunne innebære krenkelse av en utenlandsk stats suverenitet. . (Kardinaler i den katolske kirke tilregnes - i tillegg til sitt gamle statsborgerskap, også vatikansk statsborgerskap.) «Hva om jeg hadde telefonert med Paven?», spurte kardinalen. Videre sa Giordano at en slik trussel mot kirkens suverenitet representerte en tilbakevenden til de kommunistiske staters barbari - denslags hadde ikke en gang forekommet på fascismens tid, hevdet han.

Erkebiskopen sa videre at Vatikanet ikke ville ta noen skritt på diplomatisk nivå. Han, Giordano, ønsket å avverge at det ble skapt et inntrykk av at han tok dekning bak Vatikanet som et beskyttelsens skjold. Det ville avhenge av ham om Vatikanet kom til å inngripe, sa han. Angående de store pengebeløp som går inn og ut av hans konti, minnet kardinalen om at Napoli var Italias tredje største bispedømme, og at det derfor lå i sakens natur at de summer som ble forvaltet var høyere enn annetsteds. Personlig var han «fattig», understreket Giordano.

Pengestrømmer undersøkes

Samtidig bringer italienske aviser nye detaljer om granskningen av kardinalen, opplysninger som sannsynligvis er tilspilt avisene fra påtalemyndighetene. Kardinalen skal ha opprettet en konto til fordel for sin bror i Banco di Napoli, ved å stille til rådighet en bunke med underskrevne sjekker in blanco. Videre skal, ifølge dagsavisen «Corriere della Sera», en sum på omregnet 855.000 kr. ha blitt overført fra kardinalens personlige konto i Vatikanets bank IOR til broren hans. En annen gang skal, ifølge samme avis, en tilbakebetaling fra den angivelig dypt gjeldstyngede broren på omregnet over 1,7 mill. kr. ha innløpt på kardinalens konto. Dagsavisen «La Stampa» forteller at det også skal ha funnet sted en utbetaling på omregnet 1,7 mill. kr. til broren Mario Lucio Giordanos sønner, men fra en av erkebispedømmets konti. Offisielt skal familiemedlemmene ha blitt betalt for «rådgivertjenester». Statsadvokatskapet anklager kardinalen for å på denne måten å ha hjulpet sin brors lånehai-virksomhet. Kardinalen selv erklærte i helgen at han kun hadde ønsket å gi sin gjeldstyngede bror en finamnsiell støtte, og at han ikke har ant noe om noen illegal bruk av pengene.

Kardinalens bror, Mario Lucio Giordano - som ble arrestert sist torsdag (20.8.) - skal ifølge «Corriere della Sera» sammen med den tidligere bankdirektør Filippo Lemma - også han arrestert samtidig - ha satt i omløp 13.000 sjekker til en verdi av omregnet nesten 260 mill. kr. To ofre for de angivelige kreditthaiene sa til avisen at Lemma hadde tilbudt dem delvis gjeldsettergivelse dersom de medvirket i en «hvitvaskingsaksjon» av pengene. De sa at det dreide seg om svarte penger fra mafia-organisasjonen «Camorra». Da han ble arrestert, meldte det italienske fjernsynsselskap at Mario Lucio Giordano var mistenkt for ågervirksomhet, utpressing og økonomisk utroskap, og medlemskap i en forbrytersk organisasjon.

Vatikanet har så langt forholdt seg tilbakeholdende til etterforskningen av kardinal Giordano. Den første reaksjon fra Vatikanets pressetalsmann, Joaquin Navarro-Valls, var kun et alment uttrykk for omtanke. Navarro-Valls sa til journalistene: «Som er opplagt, er den Hellige Stol alltid nær enhver biskop både i gledens stund og i prøvelsens, og følger saken oppmerksomt».

Men formannen for den italienske bispekonferanse, kardinal Camillo Ruini, engasjerte seg på en langt mer profilert måte. I en pressemelding uttrykte han «høyaktelse for, tillit til og broderlig vennskap med» kardinal Giordano, og erklærte at han var «sikker på at det snart vil vise seg at alle anklager mot ham mangler holdepunkter». Også mange andre italienske biskoper, særlig fra Syd-Italia, sa i intervjuer at de var overbevist om kardinalens uskyld.

På mandag (24.8.) kom Vatikanets talsmann Navarro-Valls igjen med en knapp stillingtagen til pressen: «Som allerede sagt, følger den Hellige Stol dette anliggende med oppmerksomhet. Det er opplagt at den måte en fortjent biskop og kardinal er blitt behandlet på, berører problemer i forholdet mellom kirke og stat.» Insidere mener at Vatikanet også er opptatt av å begrense den eventuelle skade som saken vil innebære for forholdet mellom Kirke og stat. August er feriemåned, og viktige beslutningsfattere er ikke på plass i Vatikanet. Men det hevdes at kardinalstatssekretæren Angelo Sodano - Pavens nr. 2 for kirke-stat-spørsmål - allerede skal ha telefonert med kardinal Giordano. Men hva som kom ut av samtalen, er ikke kjent.

Vatikanet i et dilemma

Vatikanet befinner seg i et dilemma hva angår statsadvokatens metoder. På den ene side ønsker man ikke å billige de metoder som det italienske rettsvesen har benyttet seg av overfor kardinalen. For enhver kardinal er automatisk også vatikanborger og nyder diplomatisk immunitet. Denne immunitet har Lagonegros statsadvokat etter alt å dømme krenket med sin massive politiinnsats i den erkebiskoppelige kurie sist lørdag (22.8.), og ved avlyttingen av kardinalens telefonsamtaler.

På den annen side kaster de indiskresjoner som er trengt ut i pressen fra rettsvesenet, en dyp skygge over kardinalen. Det synes i det minste som om man ikke kan utelukke at kardinalen har hatt en ukorrekt omgang med Kirkens penger i familieøyemed. I Italia registreres det med oppmerksomhet at Vatikanet i sine uttalelser - i motsetning til mang en italiensk biskop - ikke synes å gå ut fra kardinalens uskyld.

En av Vatikanets moralteologer, Gino Concetti, antydet dessuten i et intervju med den napolitanske avisen «Il Mattino» hvorfor det faller vanskelig for Vatikanet å stille seg uforbeholdent bak kardinal Giordano. Han erklærte at riktignok kan en prest eller biskop hjelpe en slektning, men at det ikke under noen omstendighet er ham tillatt å gripe til penger som er gitt som gave fra de troende. Det gjelder også slike gaver som presten selv har mottatt uten at giveren har spesifisert et særskilt kirkelig formål. Av Concettis uttalelser lar det seg avlese en alvorlig advarsel med adresse kardinal Giordano: Detsom det skulle vise seg at kardinalen har benyttet Kirkens midler for å hjelpe sin bror - uansett av hvilken grunn - har han dermed forbrutt seg mot kirkeretten.

Overvåket siden 28. mai

På tirsdag (25.8.) kom det for en dag at statsadvokaten i Lagonegro begynte avlyttingen av kardinalens direkte telefon-og telefax-linjer allerede den 28. mai. Ledende italiensk forfatningsjurister ytret derpå den oppfatning at man dermed har forbrutt seg mellom konkordatet mellom Den Hellige Stol og Republikken Italia. Statsadvokaten rettferdiggjorde tiltakene med de «uhyrlige pengestrømmer» som man var på sporet av.

I et intervju med den katolske dagsavisen «Avvenire» sa kardinal Giordano på tirsdag (25.8.): «Etter alt det som er skjedd, ville jeg i dag være mye mer varsom med å ha tillit til noen, også hvis det skulle dreie seg om familiemedlemmer». Videre sa kardinalen at han håpet at rettsvesenet ville innse at han ikke har noe å gjøre med det som hans bror beskyldes for, og at man ikke laster broren for noe utover det han virkelig har gjort. Brorens skyld består etter det kardinalen nå kjenner til «antagelig i en kredittakrivitet åpen for misbruk». Men for å gjøre denne omstendighet til en «aktiv deltagelse i åger-aktiviteter», trenges det «fantasi eller bornerthet», sa kardinalen.

Erkebiskop Giordano har i prekener og hyrdebrev flerer ganger tordnet mot organisert kriminalitet og særlig mot Camorraens vidtspennende virksomhet.

(Kathpress 21, 22 og 25. august 1998)

av Webmaster publisert 29.08.1998, sist endret 29.08.1998 - 08:07