Pavens bønn om tilgivelse

Søndag 12. mars, under liturgien i Peterskirken, kommer pave Johannes Paul II med en historisk bønn om tilgivelse. Da vil han be om tilgivelse for de ganger i historiens løp da kirkens sønner og døtre har gjort seg skyldige i handlinger som har stått Evangeliet imot, eller unnlatt å handle i samsvar med dette.

Denne bønn om tilgivelse finner sted innenfor rammen av år 2000. År 2000 er et "jubelår" i kirken, hvor kirken feirer 2000-årsjubileet for Kristi fødsel. Jubelårene har alltid vært en privilegert tid for bot og forsoning, men ikke noen gang før finner man en tilsvarende handling.

Jubelårets motto er: Jesus Kristus, verdens Frelser, er i går og i dag, ja, til evig tid den samme (kfr. Heb, 13,8). En genuin fornyelse av kristenlivet er poenget slik at det kristne vitnesbyrd skal stå renset og klart frem, troverdig og overbevisende for mennesker i et nytt årtusen. Bot og omvendelse er viktige stikkord, og et vesentlig aspekt ved omvendelsen er samvittighetsransakelsen.

Det er en utfordring til den enkelte troende, men det er ikke bare et personlig anliggende, det er også et kollektivt, sier paven, idet han oppfordrer til å "rense og helbrede hukommelsen", og bli oss bevisst de ganger i historiens løp da Kirken "har fjernet seg fra Kristi og Evangeliets ånd, og hvor Kirken i stedet for å være et vitnesbyrd om troens liv, i mentalitet og handlinger har fremstått som et motvitnesbyrd".

Men hvorfor grave opp gamle synder? Spørsmålet ble stilt til dominikaneren, Georges Cottier, som leder arbeidet i den historisk-teologiske kommisjon som står ansvarlig for et grunnlagsdokument "Erindring og forsoning, Kirken og fortidens synder", offentligjort i Vatikanet i dag, 7. mars. "Først og fremst fordi Kirken som de helliges samfunn er en realitet", sier han. "Kirken gjennom århundrene er én - og der eksisterer et kjærlighetens og bønnens samfunn i Kirken som bærer de synder som er begått. Det dreier seg ikke om å dømme mennesker, det tilligger det bare Gud å gjøre, men ved å minnes Kirkens fortid vil vi måtte innse at der var handlinger som hindret evangeliseringen. Det er nødvendig å gjennomgå denne renselsen av det forgangne ved å felle en rettferdig og balansert dom. Vi analyserer ikke konkrete hendelser, men setter opp prinsippene som muliggjør en slik bønn om tilgivelse."

Kommisjonen begrunner en slik bønn om tilgivelse med at Kirken er å betrakte som et "historisk subjekt". Likeså vel som vi er en del av en historie som rommer store mesterverk og heroiske vitnesbyrd fra hellige menn og kvinner, likeså vel er vi del av en historie med motsatt fortegn. Dokumentets intensjon er å betrakte historien om utbredelsen av Evangeliet i troens lys, for så å be om tilgivelse for de feil og mangler som kristne har gjort seg skyldige i og som har hindret Kristi lys i å skinne for menneskene.

Hvem ber man om tilgivelse? Først og fremst Gud, men også konkrete grupper av mennesker. Dokumentet forklarer den fundamentale grunn til at Kirken ber om tilgivelse, og nevner også enkelte områder som er gjenstand for kritisk og selvkritisk refleksjon: kirkesplittelser, forholdet mellom kristne og jøder, intoleranse og bruk av vold i forkynnelse og kamp mot vranglære, manglende engasjement overfor urettferdighet, og også kristnes ansvar i fremveksten av ateisme og religiøs likegyldighet.

Synd står i veien for et troverdig vitnesbyrd. Feiringen av de 2000 år for Kristi fødsel er en ekstraordinær anledning til å snu et blad i historien og komme over hindringer som splitter mennesker og troende fra hverandre. Dette sa paven ved en av sine onsdagsaudienser i høst, hvor han også fremholdt viktigheten av å gå inn i det nye årtusen i botens ånd og vise at Kirken er villig til å erkjenne egne feil og be om tilgivelse for disse, når de er bekreftet av seriøs forskning.

Relaterte sider: Forsoning mot år 2000 - Bot og omvendelse

Katolsk Informasjonstjeneste/OKB/ABH/070300

av Webmaster publisert 07.03.2000, sist endret 07.03.2000 - 19:58