Pavens store tilgivelsesbønn

Det var en historisk begivenhet vi var vitne til da Johannes Paul II, første søndag i fasten, bekjente kristnes feil og synder gjennom en 2000 år lang historie. Under høymessen i Peterskirken beklaget han "intolerante metoder" og fordømte kristenhetens splittelser og ganske spesielt jødefiendtlighet. "Vi ber om tilgivelse og vil gå inn for at sann broderlighet skal herske i forholdet til paktens folk", sa paven. Han avla også en bekjennelse for feil mot freden, feil begått mot folkegruppers rettigheter, og for manglende aktelse for andre kulturer og religioner. I sin store tilgivelsesbønn trakk Johannes Paul eksplisitt inn urett mot innvandrere og sigøynere. Paven bekjente videre synder mot kvinners verdighet, brudd på menneskerettighetene, herunder også misbruk av mindreårige og abort.

"I mange epoker har kristne tillatt intolerante metoder", bekjente paven i bønnen som var delt inn i syv forbønner. De hadde syndet mot "det store kjærlighetsbudet" og derved "fordreid Kirkens ansikt". Hver av de syv forbønnene ble lest av et fremtredende medlem av kurien, blant andre kardinalene Joseph Ratzinger, Roger Etchegaray og Bernardin Gantin. Denne tilgivelsesbønnen ble lest foran et gammelt trekrusifiks fra kirken St. Marcello. Hvert anrop ble avsluttet med Kyrie eleison - Herre, miskunn deg. Etter hver forbønn ble et lys tent på en syvarmet stake ved krusifikset. Da forbønnshandlingen var over, gikk paven til krusifikset og kysset det som tegn på anger samtidig som han æret korset og det det står for.

Etter en botsprosesjon gjennom den hellige port stoppet paven, kardinalene og biskopene opp ved Michelangelos Pieta for å be.Under avsyngelse av Allehelgen-litaniet beveget prosesjonen seg opp mot høyalteret over apostelen Peters grav. Evangeliet ble sunget både på italiensk og gresk for å vise båndene til Østkirken.

"Vi tilgir og vi ber om tilgivelse"

I sin preken sa paven: "Vi tilgir og ber om tilgivelse". Kristne av i dag skal etter grundig teologisk og historisk overprøving, erkjenne kristnes synder i fortid så vel som i nåtid. Også om man ikke har personlig ansvar: Da vi er bundet sammen i Kristi mystiske legeme, kirken, "bærer vi byrden av våre forgjengeres feil og skyld". Det å erkjenne fortidens feil, kan hjelpe til å skjerpe samvittigheten i dag og åpne veien til omvendelse. "Vi ber om tilgivelse for splittelser som har oppstått blant kristne, for anvendelse av vold, som kristne har øvet i sannhetens tjeneste, og for mistroiske holdninger og fiendtlighet overfor tilhengere av andre religioner", betonte paven.

Samtidig må kristne av i dag ta sitt ansvar for fremveksten av ateisme, religiøs likegyldighet, etisk relativisme, angrep mot den grunnleggende retten til liv. Bekjennes må også manglende interesse for de fattiges sak. Men samtidig må også kristne tilgi dem som har forbrutt seg mot dem, sa paven, med henvisning til alle kristenforfølgelser opp gjennom historien.

Avslutningsvis i messen sammenfattet paven igjen den store tilgivelsesbønnen med et "aldri mer" som han gjentok fem ganger: aldri mer motsetning mellom kjærlighetsbudet og sannhetens tjeneste, aldri mer handlinger rettet mot kirkefellesskapet, aldri mer gripe til vold, forfølgelse, diskriminering, marginalisering, undertrykkelse,

Ved feiringen av denne "tilgivelsens dag" som av mange anses for å være et av jubelårets høydepunkter, deltok også mange æresgjester, deriblant den israelske ambassadør til Den hellige stol, Aharon Lopez, og også en økumenisk delegasjon fra Taizé under ledelse av grunnleggeren frere Roger.


Her følger ordlyden til pavens bønn om tilgivelse i Peterskirken søndag 12. mars. Bønnen var delt i syv deler, hver del etterfulgt av Kyrie Eleison - Herre, miskunn deg.

Johannes Paul II:

Kjære brødre og søstre, la oss rope i tillit til Gud vår Far, han som er barmhjertig og langmodig, rik på miskunn, kjærlighet og troskap. Måtte han ta imot sitt folks anger, når vi i ydmykhet bekjenner vår skyld, og ber om hans barmhjertighet.

I Allmenn syndsbekjennelse

Kardinal Bernard Gantin:

La vår bekjennelse og vår anger være besjelet av den Hellige Ånd. Vår smerte være ærlig og dyp. Og når vi i ydmykhet betrakter fortidens skyld og i ærlighet renser vår hukommelse, da led oss på veien til ekte omvendelse.

Johannes Paul II:

Herre vår Gud, du helliger din kirke i din sønns blod på hennes vei gjennom tiden. Til alle tider kjenner du de av hennes lemmer som stråler i hellighet, men også andre som ikke bøyer seg for din lov og som motsier trosbekjennelsen og Evangeliet. Du er trofast, selv når vi er troløse. Tilgi oss vår skyld og la oss bli troverdige vitner om Deg blant menneskene. Det ber vi om ved Kristus, vår Herre.

II Skyld i sannhetens tjeneste

Kardinal Joseph Ratzinger:

La enhver av oss nå til den erkjennelse at også Kirkens folk i troens og moralens navn i sin nødvendige innsats for sannhetens beskyttelse, iblant har grepet til metoder som motsier Evangeliet. Hjelp oss å etterligne Jesus Kristus, som er mild og saktmodig av sinn.

Johannes Paul II:

Herre, du er alle menneskers Gud. Til mange tider har kristne tillatt intolerante metoder. Idet de ikke har etterlevd det store kjærlighetsbudet, har de fordreid Kirken, din bruds, ansikt. Forbarm deg over dine syndige barn og ta imot vårt forsett om å tjene Sannheten i mild kjærlighet og være oss bevisst at sannheten bare seirer ved sannhetens egen kraft. Det ber vi om ved Kristus, vår Herre.

III Synder mot Kristi Legemes enhet

Kardinal Roger Etchegaray:

La innrømmelsen av synder som har såret og skadet enheten og søskenkjærligheten i Kristi legeme berede veien for forsoning og fellesskap mellom alle kristne.

Johannes Paul II:

Barmhjertige Far, kvelden før din sønn led, ba han om at alle troende skulle være ett i ham: Men de har ikke oppfylt hans vilje. Motsetninger og splittelser har de skapt. De har fordømt og bekjempet hverandre. Vi roper innstendig om din miskunn og ber om et angerfylt hjerte, slik at kristne forsoner seg med deg og med hverandre. Forenet i ett legeme og én ånd må de igjen oppleve gleden ved det fulle fellesskap. Det ber vi om ved Kristus vår Herre.

IV Syndsbekjennelse i forhold til Israel

Kardinal Edward Idris Cassidy:

La kristne minnes de lidelser som Israels folk opp gjennom historien er blitt påført. La dem erkjenne de synder mot paktens folk og mot saligprisningene som ikke få av dem har begått, og slik rense sine hjerter.

Johannes Paul II:

Gud vår Far, du har utvalgt Abraham og hans etterfølgere til å bære ut ditt navn til folkene. Vi er dypt bedrøvet over handlingene til alle dem som i historiens løp lot dine sønner og døtre lide. Vi ber om tilgivelse og vi setter alt inn på at en ekte broderånd skal herske i forhold til paktens folk. Det ber vi om ved Kristus, vår Herre.

V Feil mot kjærlighetens, fredens og folkenes rett, aktelse for kultur og religioner

Erkebiskop Stephen Fumio Hamao:

La kristne rette blikket mot Jesus, som er vår Herre og vår fred. Gi at de angrer hva de har feilet i ord og gjerninger. Mange ganger har de latt seg lede av stolthet og hat, og viljen til å herske over andre, av fiendskap mot andre religioner og samfunnsgrupper svakere enn dem selv, som innvandrere og sigøynere.

Johannes Paul II:

Verdens Herre, alle menneskers far, gjennom din sønn har du bedt oss om å elske våre fiender, gjøre vel mot dem som hater oss, og be for dem som forfølger oss. Men ofte har kristne forsømt Evangeliet og gitt etter for voldens logikk. Stammer og folks rettigheter har de skadet, de har vist forakt for andres kultur og religiøse tradisjoner: vis oss ditt tålmod og din miskunn! Tilgi oss! Det ber vi om ved Kristus vår Herre.

VI Bekjennelse av synder mot kvinnens verdighet og menneskehetens enhet

Kardinal Francis Arinze:

La oss be for alle dem hvis verdighet er krenket og hvis rettigheter er undertrykt. La oss be for kvinnene som altfor ofte er blitt fornedret og marginalisert. Vi innrømmer at også kristne i mange henseender har pådratt seg skyld for å få andre mennesker til å føye seg etter dem.

Johannes Paul II:

Herre vår Gud, du er vår far. Du har skapt menneskene som mann og kvinne, i ditt bilde og i din likhet. Du har villet folkeslagenes forskjellighet, men også enheten i den menneskelige familie. Men dine barns likeverd er ikke alltid blitt anerkjent. Også kristne har skyld i at mennesker er blitt marginalisert og hindret i å gi innpass. De har tillatt diskriminering på bakgrunn av rase og hudfarge. Tilgi oss og gi oss din nåde, så sår som fortsatt tynger ditt fellesskap kan bli helet, slik at vi alle kan føle oss som dine sønner og døtre. Det ber vi om ved Kristus vår Herre.

VII Bekjennelse av synder mot menneskets grunnleggende rettigheter

Erkebiskop Francois Xavier Nguyen Van Thuan:

La oss be for alle mennesker på jorden, i sær for mindreårige som blir misbrukt, for de fattige, de marginaliserte og de elendigste. La oss be for de ubeskyttede og mest utsatte, for de ufødte barna som drepes i mors liv, eller som benyttes i forskningsøyemed av dem som misbruker bioteknologiens muligheter og derved fordreier vitenskapens mål.

Johannes Paul II:

Gud var Far, du hører de fattiges rop. Hvor ofte har heller ikke kristne gjenkjent deg i de sultende, de tørstende, de nakne, i de forfulgte og fengslede, i de som allerede i livets tidligste fase er uten beskyttelse. For alle dem, som har begått urett, idet de har strebet etter makt og rikdom, og med forakt straffet de "små", som ligger deg så på hjertet, ber vi om tilgivelse. Forbarm deg over oss og ta imot vår anger. Det ber vi om ved Kristus vår Herre.

Avslutningsbønn

Johannes Paul II:

Barmhjertige Far, din sønn Jesus Kristus, dommer over levende og døde, har ved sitt første komme befridd menneskene fra synden. Når han kommer igjen i herlighet vil han avkreve regnskap fra våre fedre, våre brødre og søstre, og fra oss dine tjenere. Beveget av den Hellige Ånd, vender vi oss til deg med anger i hjertet. Gi oss din miskunn og syndenes forlatelse. Det ber vi om ved Kristus vår Herre.

Katolsk Informasjonstjeneste/OKB/ABH/120300

av Webmaster publisert 12.03.2000, sist endret 12.03.2000 - 22:36