Første store pastoralkonferanse i Det økumeniske patriarkat

Istanbul - KI (KAP) - Det økumeniske patriarkat av Konstantinopel har for første gang i sin historie innkalt geistlige og legfolk til en stor konferanse om pastorale spørsmål. Rundt tusen delegerte, av dem rundt 750 legfolk, deltok i diskusjonene i Istanbul som gikk over flere dager med temaet «Sognet som celle for det kristne vitnesbyrd».

Under konferansen kom man også inn på spørsmålet om kvinnenes rolle i den ortodokse kirke. Kvinnelige delegerte uttrykte ønske om at kvinner i sterkere grad enn tidligere måtte bli medarbeidere i kirken, men dette inkluderte ikke ønske om at kvinner må vies til prester. Imidlertid diskuterte man spørsmålet om å gjeninnføre embetet som diakonisse, som en gang fantes i den ortodokse kirke, og det finnes muligheter for at dette vil skje.

Kathpress 6. desember 2000; o: pe KI Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. desember 2000

av Webmaster publisert 15.12.2000, sist endret 15.12.2000 - 15:35