Paven: "Fred krever dialog mellom kulturene"

Fred krever dialog mellom kulturene, sier paven i budskapet for fredsdagen 1. januar. I budskapet fremmer han "dialog mellom kulturer" som en uunnværlig forutsetning for å løse væpnede konflikter med utspring i nasjonalisme og fremmedfrykt.

Ikke lenge etter at verden har opplevd folkemord i tre ulike verdensdeler - Bosnia-Herzegovina, Rwanda og Øst-Timor - setter paven på papiret kristendommens innspill til alle de områdene der krigen herjer. "Jeg tror ikke det er noen enkel løsning på et problem som dette, sier han innledningsvis.

Han understreker det nære forholdet mellom en persons opprinnelse og kulturelle utsyn. Dette forholdet bidrar til å skape tilhørighet. Han skriver: " Det er i lys av dette grunnleggende forhold til egen "opprinnelse" - både på familieplanet, på det territoriale plan og på det sosiale og kulturelle plan- at mennesket utvikler sansen for "nasjonaliteten", og at kulturen får et mer eller mindre "nasjonalt" preg, alt etter stedet man lever."

"Derfor er kjærligheten til fedrelandet en verdi som bør dyrkes, men uten sneversyn, i kjærlighet også til hele den menneskelige familie og uten de patologiske ytringer som kommer frem når følelsen av tilhørighet tar form av selvopphøyelse og utelukkelse av mangfoldet, og det utvikles nasjonalistiske, rasistiske og fremmedfiendtlige former."

For å "forhindre at følelsen av kulturell tilhørighet går over i lukkethet" foreslår paven en motgift: "en ekte, fordomsfri kunnskap om andre kulturer."

"De kulturelle variasjoner må dermed bli forstått i det grunnleggende perspektivet om menneskehetens enhet, en historisk og ontologisk kjensgjerning i hvis lys det er mulig å fatte den dype betydningen av kulturelt mangfold. Bare en overordnet betraktning av enhetens såvel som av mangfoldets deler gjør det mulig å forstå og forklare den fulle sannhet om hele den menneskelige kulturen."

Men paven advarer også mot det motsatte, " når kulturer slavisk tilpasser seg kulturelle modeller fra den vestlige verden," særlig slike som er " løsrevet fra sine kristne røtter, og ofte inspirert av en sekularisert og praktisk talt ateistisk oppfatning av livet og av en radikal individualisme."

"På grunn av sine sterke vitenskapelige og tekniske konnotasjoner virker Vestens kulturelle modeller fascinerende og forførende, men dessverre avslører de stadig tydeligere en økende forarming på det humanistiske, åndelige og moralske plan," påpeker paven.

Johannes Paul II understreker: "I begynnelsen av det tredje årtusen haster det med å innby til dialogens vei på nytt, til en verden som er preget av alt for mange konflikter og alt for mye vold, og som ofte er motløs og ute av stand til å se håpets og fredens horisont."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. desember 2000

av Webmaster publisert 22.12.2000, sist endret 22.12.2000 - 14:16