Biskop Stålsett og katolsk AIDS-bekjempelse

I kjølvannet av FN´s AIDS-konferanse i New York i juni, har den lutherske biskopen av Oslo, Gunnar Stålsett, kommet med sterke uttalelser rettet mot Den katolske kirkes holdning i kampen mot Aids i Afrika. Straks etter konferansen oppfordret han via media Den katolske kirke til å gå ut med et klart og positivt budskap angående kondombruk. Denne oppfordringen ble forsterket ytterligere i August, et par uker etter at de katolske biskoper i det sørlige Afrika (Sør-Afrika, Botswana og Swaziland) utgav sin pastorale veiledning, A Message of Hope, om bekjempelsen av AIDS. Biskop Stålsett karakteriserte den katolske holdningen som "medvirkning til folkemord" og oppfordret "katolske biskoper og prester til sivil ulydighet mot paven"(Aftenposten 18. august 2001). Han har også sammenlignet Vatikanets forhold til AIDS med unnfallenhet overfor jødene under den andre verdenskrig (Aftenposten 21. august). Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner i Den katolske kirke i Norge særlig på grunn av biskop Stålsetts språkbruk hvor han bruker begrepet "folkemord" om Kirkens holdning. "Folkemord" er i internasjonal rett definert som utryddelse av folkegrupper av etniske eller andre grunner". Man spør seg om hvordan en slik språkbruk er egnet for dialog, både angående den aktuelle saken og i økumeniske fora.

I sin kritikk av Vatikanet og Kirken fokuserer biskop Stålsett bare på kondombruk som middel i bekjempelsen av AIDS, og går ikke inn på den helhetlige strategien Den katolske kirke selv har lagt opp. Han går heller ikke inn på innholdet i de afrikanske biskopenes veiledning.

Hyrdebrevet, A message of Hope, forkynner først og fremst kjærlighet overfor dem som er rammet av sykdommen. Dernest argumenterer det for at kondomkampanjene er feilslått som strategi i bekjempelsen av HIV/AIDS bla. fordi de gjør sex til en selvisk søken og fratar mennesker ansvar. Hyrdebrevet fremholder avholdenhet før ekteskap og trofasthet i ekteskap som den humane og kristne vei til bekjempelse av epidemien. Når det gjelder ekteskap hvor den ene parten er smittet og står i fare for å smitte den andre, sier brevet at Kirken aksepterer at alle har rett til å forsvare sitt liv mot dødelig fare, hvilket impliserer bruk av beskyttelsesmidler. Biskopene avslutter brevet med å si at epidemien er et kall til omvendelse, og oppfordrer alle til å forenes i bønn.

Siden HIV/AIDS ble oppdaget på begynnelsen av 80-tallet, er mer enn 58 millioner mennesker smittet, og 22 millioner døde på grunn av AIDS. Epidemien sprer seg raskets i Afrika sør for Sahara, hvor AIDS nå er direkte årsak til over 20 % av dødsfallene, og hvor mellomgenerasjonen rammes katastrofalt. Hvis utviklingen fortsetter kan man regne med 29 millioner foreldreløse barn i løpet av 10 år. Blant landene som er aller hardest rammet, er Sør-Afrika, Botswana og Swaziland. Den katolske kirke fikk anerkjennelse for sitt arbeid mot HIV/AIDS nettopp i den sørlige Afrika av Generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Konrad Raiser (21. august 2001)

v

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. august 2001

av Webmaster publisert 23.08.2001, sist endret 23.08.2001 - 18:36