Paven tvinger ulydig biskop inn i folden

Frankfurt - KI (KAP/Zenit/CWN) - Pave Johannes Paul II har grepet inn mot den eneste tyske biskopen som har fortsatt i det statlige rådgivningssystemet for abortsøkende, biskop Franz Kamphaus av Limburg, som blant annet omfatter Frankfurt. På fredag ble det i Roma og Limburg offentliggjort en erklæring fra paven, datert dagen før, og samme dag avga biskop Kamphaus en erklæring til journalister.

I skrivet bestemmer paven i kraft av sin høyeste embetsautoritet at bispedømmet Limburg skal tre ut av det tyske rådgivningssystemet for gravide, Samtidig ber han Kamphaus om å fortsette som biskop. Bispedømmets uttreden skal skje så snart som mulig, og paven betrodde dette oppdraget til hjelpebiskop Gerhard Pieschl av Limburg. Avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at biskop Kamphaus mottok et personlig brev fra paven i slutten av februar, overlevert av den pavelige nuntius i Tyskland, erkebiskop Giovanni Lajolo, som informerte ham om at han måtte følge de andre tyske biskopenes praksis.

Biskop Kamphaus erklærte at han blir værende i sitt embete. Han gjorde det helt tydelig at han respekterte samvittighetsavgjørelsen som paven hadde truffet i utøvelse av sitt øverste ansvar i Kirken, men at han ikke var enig i den. Kamphaus understreket at han nå som før er overbevist om at med det nåværende systemet kunne ha reddet livet til flere barn. Nå blir barns levesjanser gitt bort. Pavens beordring smerter ham svært mye og etterlater dype sår i ham. Men disse sårene kan ikke leges ved at han trekker seg fra sitt embete, tvert imot tror han at de ville blitt dypere ved en slik «andre uttreden».

Den tyske abortloven ble vedtatt i 1995 som et kompromiss mellom Vest-Tysklands forbud mot abort og Øst-Tysklands lov om fri abort. Den gjorde fortsatt abort forbudt, men inngrepet kunne utføres straffritt de første 12 ukene av svangerskapet dersom kvinnen kunne fremvise en attest på at hun hadde gjennomgått rådgivning fra et statlig godkjent senter. Flere av disse sentrene ble drevet av organisasjoner innen Den katolske kirke. Flere tyske biskoper var motstandere av dette og brakte saken inn for paven.

Etter mye om og men ga han i slutten av september 1999 de tyske biskopene ordre om å trekke seg ut av den statlige ordningen innen utgangen av år 2000. Under påberoping av sin samvittighet var biskop Kamphaus den eneste av de 28 tyske stiftsbiskopene som ikke lystret pavens ordre om å slutte med å utstede rådgivningsattestene. Roma argumenterte med at når kirkelige rådgivningssentra utstedte slike attester, ble Kirkens vitnesbyrd for livet «utydeliggjort».

I sitt skriv til biskop Kamphaus gjør paven det tydelig at biskopens samvittighetsnød beveger ham og at han respekterer biskopens indre konflikt. Men han kan ikke dele det resultatet den får. I et hyrdebrev som fredag ble sendt til menighetene, understreker Kamphaus at selv om han ikke er enig i pave Johannes Paul IIs avgjørelse, tilhører for ham enheten med paven substansen i den katolske trosforståelse. Han aksepterer også at pavens ordre skal settes ut i livet av hjelpebiskop Pieschl, og han sier at alle ansatte i bispedømmet i den forbindelse lojalt skal gi ham bistand.

Med sin beslutning har paven forsøkt å bygge en bro til ham, skriver biskop Kamphaus i sitt hyrdebrev, og henviser til at paven har bedt ham om å gå et stykke videre sammen med bispedømmet Limburg. Men å gå på denne broen fra paven faller ham vanskelig, sier biskopen. Men brobyggingen viser pavens vilje til å løse konflikten uten å tilsløre den. Biskop Kamphaus sier at han ikke vil trekke seg fra sitt embete, for hvilket signal ville det være om en konflikt mellom den lokale Kirken og verdenskirken bare kunne løses ved å trekke seg fra embetet?

Kamphaus ble 70 år den 2. februar, men har allerede vært 20 år i sitt embete. Han regnes som en av de mest profilerte tyske biskopene. I den tyske bispekonferansen er han formann for kommisjonen for verdenskirkelige spørsmål og dermed så å si konferansens «utenriksminister».

Hjelpebiskop Pieschl understreker i en erklæring som også ble offentliggjort fredag, at han påtar seg pavens oppdrag fordi han tror at han dermed gjør biskop Kamphaus og bispedømmet Limburg en tjeneste i tråd med sitt bispemotto: «Non recuso laborem», jeg trekker meg ikke unna arbeidet. Pieschl sier at det ikke er noen hemmelighet at han i denne saken i flere år har representert et annet syn enn biskop Kamphaus og har gått inn for å trekke seg ut av det statlige rådgivningssystemet. Men han forstår også at biskopen selv av samvittighetsgrunner ikke kan og vil sette pavens ordre ut i livet. Pieschl fremhevet uttrykkelig at han var takknemlig for Kamphaus' avgjørelse om å fortsette som biskop.

Presidenten for den tyske bispekonferansen, kardinal Karl Lehmann, hilste «løsningen» i konflikten om svangerskapsrådgivningen velkommen. Avgjørelsen verdsetter «biskopen av Limburgs vitnesbyrd og tjeneste for Kirken» og skaper samtidig en enhetlig holdning i rådgivningen for gravide i Tyskland, Lehmann uttrykker sin glede over at Kamphaus «til tross for den for ham smertelige beslutningen forblir biskop av Limburg og i fellesskapet i den tyske bispekonferansen».

Biskop Kamphaus fremhevet ved en pressekonferanse at pave Johannes Paul II bærer ansvaret for denne avgjørelsen, som ikke er hans. Paven påtar seg dermed en del av det som tynger hans samvittighet. En del av byrden er der fortsatt, men brevet fra Roma gjorde ham et stykke på vei fri til å vurdere å fortsette som biskop av Limburg.

Det er Caritasverband i bispedømmet Limburg som har drevet rådgivningssentrene, og de beklager i en erklæring at biskop Kamphaus' argumenter ikke har fått paven til å fatte en annen beslutning. «Vi regner dem nå som før for godt begrunnet og overbevisende. Vi er fulle av anerkjennelse og stolte over vår biskops engasjement i konfliktrådgivningen», sier bispedømmets Caritas. De understreker at som en katolsk sosial organisasjon er enheten med paven like viktig for dem som for Kamphaus. Derfor aksepterer de pavens forføyning.

Organisasjonen «Donum Vitae», som er grunnlagt av katolske legfolk, kunngjorde i Bonn at de vil bygge opp rådgivningssentra i bispedømmet Limburg. I det arbeidet trengs hjelp fra dem som hittil har vært engasjert i «Aksjon konfliktrådgivning» i Limburg, sier lederen for Donum Vitae, Rita Waschbüsch. Medarbeiderne i de kirkelige rådgivningssentrene blir invitert til å komme til Donum Vitae, som akter å begynne samtaler med delstatsregjeringen i Hessen så snart som mulig.

Presidenten for den tyske legmannsorganisasjonen Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK), Hans Joachim Meyer, er «dypt såret». Den romerske beslutningen ignorerer at det i bispedømmet Limburg er mange kvinner som i graviditetskonflikter er blitt vunnet for sine barn. Derimot når ikke de kirkelige sentrene i andre bispedømmer lenger noen kvinner som vil foreta abort. Etter Meyers mening ringeakter også Romas avgjørelse det ansvaret som Det annet Vatikankonsil fremhevet at biskopenes har for lokalkirken. Det ydmyker på nytt mange tyske katolikker.

Se en tidligere nyhetsmelding for bakgrunn om den tyske abortlovgivningen og striden om rådgivningssentrene.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 8. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. mars 2002

av Webmaster publisert 15.03.2002, sist endret 15.03.2002 - 12:55