Blandet kommisjon skal få skikk på amerikanske retningslinjer ved seksuelle overgrep

Vatikanet har den 24. oktober offentliggjort navnene til medlemmene av den blandede kommisjon som skal bringe i orden de amerikanske biskopers forslag til retningslinjer for fremgangsmåte og sanksjoner når en geistlig blir anklaget for seksuelle overgrep. At kommisjonen er utnevnt allerede, en knapp uke etter at Vatikanet underkjente de amerikanske retningslinjene i sin nåværende form, viser at viljen til å finne en rask løsning av problemene, er til stede.

Fra Vatikanets side er det ledere eller nestlederne ved de kurieorganer som anses mest nærliggende for spørsmålet, som er utnevnt:

-Kardinal Dario Castrillon Hoyos, prefekt for kongregasjonen for kleresiet

-Erkebiskop Julian Herranz, president for det pavelige råd for tolkning av lovtekster

-Erkebiskop Tarcisio Bertone S.D.B., sekretær for kongregasjonen for troslæren

-Erkebiskop Francesco Monterisi, sekretær for kongregasjonen for biskopene

Den amerikanske bispekonferansen hadde på sin side allerede utnevnt:

-Kardinal Francis George O.M.I., erkebiskop av Chicago

-Erkebiskop William J. Levada av San Francisco

-Biskop Thomas G. Doran av Rockford

-Biskop William E. Lori av Bridgeport

Kommisjonen skal arbeide med å bringe de foreslåtte retningslinjene i samklang med kirkeloven og med de ferske særbestemmelser som ble gitt i 2001 (Sacramentorum sanctitatis tutela) og som reserverer visse overgrepssaker til Pavestolen.

De amerikanske biskopers utkast til "normer" og "charter" for overgrepssaker ble vedtatt på et bispemøte i Dallas i juni. Biskopene stod da under sterkt press - ikke minst fordi så mange tilfeller av biskoppelige forsømmelser og tilsløringer var kommet for en dag i månedene forut for møtet. Det er nå nærmest alment anerkjent at en rekke detaljer ved utkastene var alt dårlig gjennomarbeidet. Vatikanet skrev da også til biskopene i forrige uke at terminologien i dokumentene til tider er vag eller upresis, og derfor vanskelig å fortolke, og at det var problemer med deres forhold til universell kirkelov.

Det er blant annet påpekt at definisjonen av seksuelle overgrep er for åpen, særlig i lys av "null-toleranse"-politikken som forfektes, og at det i praksis legges opp til straks-tiltak mot anklagede lenge før vedkommende gis anledning til selvforsvar, og uavhengig av om anklagene synes plausible eller ikke.

Kathpress/Sala Stampa/Broen, Katolsk Kirkeblad/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
25. oktober 2002

av Webmaster publisert 25.10.2002, sist endret 25.10.2002 - 17:33