Pastor Olaf I. Wæring gjenutnevnt til Promotor Iustitiæ i Oslo katolske bispedømme

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo gjenutnevnte den 23. oktober 2002 pastor Olaf I. Wæring til Promotor Iustitiæ ved Tribunalet i Oslo katolske bispedømme, for en ny fem-års periode.

Bispedømmene er pålagt å utnevne en Promotor Iustitiæ, som har til oppgave å verne om Kirkens og dens medlemmers ve og vel. Embetet er knyttet til Tribunalet og er en etterfølger av det tidligere storinkvisitor-embetet.

De praktiske oppgavene som er tillagt Promotor Iustitiæ er å fungere som anklager i kirkelige straffesaker, å intervenere i andre typer saker der det allmenne ve og vel er i fare, samt å ta del i visse saker der Kirkeloven foreskriver hans deltagelse eller der han selv eller biskopen mener det er passende at han griper inn. Hans inngripen kan ha form av at han reiser sak, eller at han sørger for at korrekte prosedyrer følges i saksbehandlingen.

Både klerikere og legfolk kan inneha embetet. I utgangspunktet skal Promotor Iustitiæ ha doktor- eller lisensiatgrad i kirkerett, men der forholdene krever det, kan en annen person med nødvendig erfaring utnevnes.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. oktober 2002

av Webmaster publisert 28.10.2002, sist endret 28.10.2002 - 16:10