Minoritetsspråklige rettigheter i de katolske skolene sikret

 Les også:

Med noen mindre justeringer, ble regjeringens forslag til Friskolelov vedtatt av Odelstinget tirsdag 27. mai. For oss er det spesielt gledelig at også retten til nødvendig språkopplæring også for elevene i Friskolene ble reddet.

I 2001 ble Privatskoleloven tolket slik at minoritetsspråklige elever ved friskolene ikke hadde samme rett til særskilt norsk- og morsmålsopplæring som elever ved kommunale skoler. Dette har medført store byrder for de katolske skolene som kun har fått dekket ca. halvparten av hva denne undervisningen har kostet. dette har nær vært "et katolsk problem", siden kun er ved de katolske friskolene at minoritetsspråklige elever utgjør et særlig antall. For våre skoler var det imidlertid helt avgjørende å få dette problemet avklart.

I Stortingets behandling av forslaget til ny Friskolelov, har det fra alle politiske leire vært uttalt den største anerkjennelse for de katolske skolenes arbeid på dette området og forståelse for at finansieringsspørsmålet nå måtte løses. Dermed var imidlertid enigheten over:

  • Regjeringspartiene ville sikre elevenes rettigheter i Friskoleloven § 3-5.
  • Arbeiderpartiet, SV og SP ville sikre denne retten i den eksisterende Privatskoleloven.
  • Fremskrittspartiet ville sikre retten i Friskoleloven, men ikke før etter en omfattende diskusjon også om språkopplæring og intergreringsspørsmål for øvrig.

Gjennom komitebehandlingen var det klart at Friskoleloven ville bli vedtatt, unntatt § 3-5 som ikke hadde noe flertall, enten måtte AP/SV/SP eller FrP skifte standpunkt.

Frem til Friskolelovens ble lagt fram i Odelstinget av saksordfører, var det uavklart om de minoritetsspråklige elevenes rettigheter ville bli sikret. FrP tonte imidlertid hurtig flagg og la fram at de, til tross for innvendinger mot flere forhold omkring språkopplæring og integrering, ville vise romslighet og likevel ville stemme subsidiært stemme for § 3-5. Senere ble det bekreftet at dette nettopp var begrunnet ut fra den håpløse situasjon de katolske skolene eller ville komme ut i. Også SV bekreftet at de i denne saken ville ha kunnet avgi en subsidiær stemme, men at de var glad de nå slapp dette siden FrP viste anstendighet.

Den store debatten for eller imot private skoler, hvor vi ellers må innrømme at det er argumenter på begge sider som enten stiller oss uforstående til eller som bør bringes videre, vil likevel fortsette. For de som har interesse av å følge denne debatten, anbefaler vi å følge hjemmesidene til Kristne Friskolers Forbund.

Melding fra St. Paul skole
28. mai 2003

av Webmaster publisert 28.05.2003, sist endret 28.05.2003 - 14:05