Den katolske kirke avviser Brussels' beslutning om embryoforskning

Brussel - KI(KAP) - Kommisjonen for katolske bispekonferanser i EU-området (ComECE) har beklaget EU-kommisjonens avgjørelse om embryoforskning. I lys av de moralske betenkeligheter, og de grunnleggende overbevisningsforskjeller mellom EU-landene, burde man ikke støtte embryoforskning med midler fra EUs fellesskapskasse, men overlate det til de enkelte statene å eventuelt gå inn med finansiell støtte til slik forskning. ComECE fremhever at anvendelse av menneskeembryoer til forskningsformål må avvises på prinsippielt grunnlag. Selv en god hensikt, som for eksempel utvikling av nye terapier for hittil uhelbredelige sykdommer, gjør ikke et hvilket som helst middel tillatelig.

ComECE appellerte til EUs forkningsminister om å gå tydelig ut mot bruken av EU-midler til forskning på menneskelige embryoer og embryonale stamceller. På grunn av subsidiaritetsprinsippet kan spørsmålet om å tillate slik forskning, og den eventuelle finansierng av den, kun fattes i de enkelte medlemsstater for deres egen del.

I erklæringen fra ComECE heter det: "Vi håper at det vitenskapelige fremskritt snart vil muliggjøre nye terapier for sykdommer som i dag er uhelbredelige. Det pågår en lovende forskning blant annet med voksne stamceller, som viser seg å ha et stort terapeutisk potensial. Samtidig er det uklart om bruken av embryonale stamceller til syvende og sist vil føre frem til noen behandlingsmåter. Men fremfor alt er vi overbeviste om at det menneskelige liv har absolutt verdi på ethvert utviklingsstadium, og at det derfor ikke er tillatelig å benytte det som 'råstoff'".

Når man avviser bruken av menneskelige embryoer og embryonale stamceller av moralske og antropologiske grunner, innebærer ikke det noe anslag mot vitenskapen, fremhever ComECE-erklæringen. Det dreier seg om å sikre seg slik at "vitenskapen ikke finner sted på bekostning av de menneskelige rettigheter".

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
11. juli 2003

av Webmaster publisert 11.07.2003, sist endret 11.07.2003 - 13:58