Norges Katolske Kvinneforbund krever tilbakekalling av tilføyelse i ekteskapsloven

I et åpent brev til Norges Storting og Regjering i september, krever Norges Katolske Kvinneforbund tilbakekalling av den tilføyelse i ekteskapsloven som ble vedtatt av Stortinget i juni og trådte i kraft den 4. juli i år. Fra denne dato må alle som ønsker å inngå ekteskap, underskrive en erklæring om at "... jeg inngår ekteskapet frivillig og anerkjenner at min fremtidige ektefelle har lik rett til skilsmisse som meg..." .

Landsmøtet 2003 i Norges Katolske Kvinneforbund, avholdt i Ålesund sist helg, protesterer på det sterkeste protestere mot denne lovendring, og fremsetter en kraftig henstilling til Norges Storting og Regjering om at skilsmissetilføyelsen i ekteskapsloven blir tilbakekalt. Det bør bemerkes at endringen i sommer ble foretatt som et "hastevedtak" uten forutgående høringsprosess, og uten tilstrekkelig juridisk vurdering.

- Som kristne og katolikker kan vi ikke godta at ekteskapet inngås under den forutsetning at det skal kunne brytes, heter det i NKKFs uttalelse. "Det er ikke slik at katolikker lever i bedre ekteskap enn andre, og at katolske ekteskap er vaksinert mot brudd. Men vi fremholder et annet ideal for samlivet enn det som den nye ekteskapsloven reflekterer. Dette idealet, - som deles av langt flere enn oss katolikker, - blir kraftig undergravet når man ved selve ekteskapsinngåelsen avkreves en formulering om at skilsmisse er å regne som en naturlig avslutning av det ekteskapet man er i ferd med å inngå."

"Også prester i Den romersk katolske kirke i Norge er offentlige vigselsmenn. Med den nye tilføyelsen i ekteskapsloven settes den katolske presten i en tvangssituasjon. Om han skal bevare sin integritet i Kirken, vil han ikke kunne gå med på det krav som nå stilles til ham som vigselsmann."

"Norges katolske biskoper har påtalt det uholdbare ved tilføyelsen. Vi stiller oss med dette bak våre biskoper, og støtter dem i deres protest."

Det åpne brevet er undertegnet av NKKFs leder, Mette Bruusgaard.
9. september 2003