Også Den Evangelisk Lutherske Frikirke protesterer mot ekteskapsloven

Oslo (KI) - Også Den Evangelisk Lutherske Frikirke protesterer mot tilføyelsen til ekteskapsloven. I et brev til barne- og familiedepartementet ber de om at den samvittighetserklæring som ektefolkene nå tvinges til å avlegge, blir omgjort. Her er brevet i sin helhet:

Det kongelige barne- og familiedepartement
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Oslo, 12.09.2003

Vedrørende endring i ekteskapsloven

Vi viser til Deres brev av 04.07.2003 (ref. 2003/02546) oversendt Den Evangelisk Lutherske Frikirke fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 06.08.2003.

Den Evangelisk Lutherske Frikirkes synodestyre (hovedstyre) behandlet dette på sitt møte 5-6/9, og har følgende merknader:

  1. Vi har forståelse for de problemer som er bakgrunn for lovendringen. Vi finner det likevel underlig at Stortinget gjør slike endringer uten vanlige utredningsrutiner og en sakssvarende høringsrunde. Lovtekstens og skjemaets språk virker etter min mening for lite gjennomarbeidet, og ville med en normal prosedyre vært gjort annerledes, og bedre.
  2. I "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene" finner vi det videre noe underlig at en spesiell paragraf i ekteskapsloven er gitt en særskilt plass i skjemaet. Fra vårt synspunkt finner vi det uheldig at et skjema til bruk ved inngåelse av ekteskapet, som ut fra vårt ståsted ideelt sett skal være et livslangt forhold, så eksplisitt som her legger vekt på en oppløsning av dette ekteskapet. Vi vil derfor anbefale en mer generell henvisning til at ekteskapet bygger på den til enhver tid gjeldende norsk ekteskapslovgivning og at underskriverne er kjent med denne lovgivningen. Et argument for dette er at hele loven, ikke bare enkeltparagrafer, er like bindende.

Disse synspunktene er gjort kjent og drøftet i administrativt-juridisk utvalg under Norges Kristne Råd, som i hovedsak slutter seg til innholdet i merknadene.

Utvalget har representanter fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den norske kirke, Den katolske kirke, Frelsesarmeen, Metodistkirken, Det norske misjonsforbund og Baptistene.

Vennlig hilsen
Terje Solberg
Synodesekretær

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (ct)
12. september 2003