Skarp kritikk av BBC fra de engelske biskoper formidles av Vatikanet

 Les også:

Vatikanet (KI/Sala Stampa/VIS) - Vatikanets pressekontor ("Sala Stampa") har i dag utsendt over sin verdensomspennende pressetjeneste VIS en flengende kritikk av BBC fra de engelske og walisiske biskoper. Som regel nøyer "Sala Stampa" seg med å formidle bekjentgjørelser, utnevnelser, uttalelser m.v. fra Vatikanet, og det tilhører sjeldenhetene at Vatikanet stiller seg slik til disposisjon for lokale bispekonferanser. Uttalelsen følger her, på norsk og på engelsk:


Uttalelse fra Bispekonferansen for England og Wales (under møte i Roma, 17. oktober 2003)

Bispekonferansen for England of Wales, som var i Roma for sitt "ad limina"-besøk, har i dag gitt følgende erklæring:

I løpet av denne uken har BBC, for det meste gjennom sin avdeling for religiøse saker, gitt god dekning til feiringene av Johannes Paul IIs 25 år lange pontifikat, og av Moder Teresa av Calcuttas liv. Dette settes det stor pris på.

Men i samme uke har BBC News and Current Affairs kringkastet to programmer som har vært fordomsfylt mot og fiendtlig ovenfor Den katolske kirke. Med dette har de krenket mange katolikker.

Det første var et BBC Panorama-program, sendt søndag 13. oktober, ved navn "Sex and the Holy City". Hovedargumentet i programmet, som ikke kan opprettholdes, var at mens Paven forkynner fred og liv, fører hans lære og Den katolske kirkes handlinger (ved å motsette seg abort og kunstig prevensjon) til omfattende fattigdom og død.

Det andre var et "Kenyon Confronts"-program, sendt 15. oktober, som fokuserte på tidligere tilfeller av misbruk av barn som involverte to prester for over tyve år siden. Programmet inneholdt noen betydelige avsløringer: Oppholdsstedet i USA til en tidligere prest fra erkebispedømmet Birmingham, og et båndopptak fra 1985. Men de ble satt sammen med stridbar og fordomsfull rapportering om Kirkens handlinger, både i fortid og nåtid. For eksempel var programmet dessverre konsekvent på å bruke én enkelt, ubekreftet kilde, av vel etablert upålitelighet, som grunnlag for alvorlige beskyldninger mot Kirken.

I mange årtier har BBC fortjent og hatt et verdensomspennende renommé som rettskaffent og objektivt, spesielt når det gjelder nyheter og samtidssaker. Dette renoméet er blitt stadig mer tilsmusset. I England og Wales er det betydelig bekymring for at elementer innen BBS ganske enkelt er fiendtlige til religiøs tro og til enhver tradisjonell fornemmelse for det hellige.

Videre er beslutningen om å sende begge disse programmene samme uke som katolske folk verden over feirer Pavens sølvjubileum og Moder Teresas liv, et urovekkende tegn på manglende sensitivitet. Det bidrar for mange til en ytterligere svekkelse av BBCs troverdighet som offentlig kringkaster.

STATEMENT FROM THE BISHOPS' CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES (MEETING IN ROME, 17 OCTOBER 2003)

La Conferenza Episcopale dei Vescovi di Inghilterra e di Galles, a Roma per la Visita "ad Limina", ha rilasciato questa mattina la seguente Dichiarazione:

During this week the BBC, mainly through its Religious Affairs Department, is giving good coverage to the celebations of the twenty-five years of the Pontificate of John Paul II and to the life of Mother Teresa of Calcutta. This is much appreciated.

In this same week, however, BBC News and Current Affairs, have broadcast two programmes which have been biased against and hostile to the Catholic Church. In doing so they have given offence to many Catholics.

The first was a BBC Panorama programme, on Sunday 13 October, entitled 'Sex and the Holy City'. The main argument of the programme, which cannot be sustained, was that while the Pope preaches peace and life, his teachings and the actions of the Catholic Church (in opposing abortion and contraception) bring about widespread poverty and death.

The second was a 'Kenyon Confronts' programme, on 15 October, which focussed on past cases of the abuse of children involving two priests over twenty years ago. The programme did contain significant disclosures: the whereabouts in America of a priest of the Archdiocese of Birmingham and a tape recording from 1985. But they were set alongside contentious and biased reporting of the Church's actions, both past and present. For example, the programme regrettably persisted in using a single, uncorroborated source of proven unreliability as the basis for serious allegations against the Church.

For many decades the BBC has deserved and enjoyed a world-wide reputation for fairness and objectivity, especially in its News and Current Affairs. This reputation is increasingly tarnished. In England and Wales there is considerable concern that elements within the BBC are simply hostile to religious belief and to any traditional sense of the sacred.

Furthermore, the decision to broadcast both of these programmes in the week when Catholic people throughout the world are celebrating the Silver Jubilee of the Pope and the life of Mother Teresa is a distressing sign of this insensitivity. It contributes to a further loss in the trust of many in the BBC as a public service broadcaster.

[Original text: English]

KI (Sala Stampa og Vatican Information Service, 17. oktober 2003)
18. oktober 2003

av Webmaster publisert 18.10.2003, sist endret 18.10.2003 - 09:02