Budskap fra biskop Gerhard Schwenzer til katolikker i Oslo katolske bispedømme

 Les også:

Kjære brødre og søstre

Av oppslag i Verdens Gang 31. mars fremgår det at det er skrevet en støtteerklæring for meg som biskop. På bakgrunn av denne og på bakgrunn av synspunkter som ellers har fremkommet i pressen og for øvrig i sakens anledning, finner jeg det nødvendig å komme med noen presiseringer:

Den direkte foranledningen til visitasen var en uakseptabel episode ved et kloster i Oslo. Episoden ble bl.a. innrapportert til Troskongregasjonen i Vatikanet og var utløsende for den visitas som har funnet sted. Men det har også vært andre forhold som katolikker har vært misfornøyd med over flere år, som Troskongregasjonen har blitt informert om, og som har vært medvirkende. Klager fra katolikker gjelder konkrete saker og den behandling de har fått. Kritikk av saksbehandlingen gjelder dels det aktuelle klosters overordnede, og dels retter den seg mot min egen medvirkning.

Visitasen har vært planlagt gjennom lengre tid, og jeg ble orientert om muligheten allerede for ett år siden under mitt ad limina-besøk i Roma. Også nuntius, Vatikanets sendemann for Norden, er involvert i vurderingene omkring og oppfølging av en visitas som dette.

Når jeg presiserer dette, er det for å få frem at det ikke er grunnlag for påstander og rykter som har oppstått, og som innebærer andre hensikter med visitasen enn de som er nevnt ovenfor. Av det materialet som jeg er kjent med, fremgår ikke noe slikt. Det har vært konkrete saker eller også synteser av disse som har vært trukket frem på en ryddig måte. Meg bekjent er også skillelinjer mellom såkalte liberale og konservative uten relevans for visitasen.

Det er grunn til igjen å understreke at visitas i nærværende sak er et helt ut indrekirkelig forhold. Visitasen viser samtidig at Kirken tar sitt oppdrag og sine troende alvorlig. Etter mitt syn er visitasen ikke egnet for videre diskusjon eller spekulasjoner, og jeg vil sterkt anmode alle katolikker om å avvente resultatet.

Jeg har full tiltro til av visitasen vil føre til en saklig og rettferdig vurdering til beste for fellesskapet i Kirken.

+Gerhard Schwenzer SS.CC.
Biskop

Melding fra biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.
1. april 2004

av Webmaster publisert 01.04.2004, sist endret 01.04.2004 - 16:15