Norges Unge Katolikker endrer vedtekter for å styrke samarbeidet med menighetene

 Les også:

Som en direkte oppfølging til seminaret om barne- og ungdomsarbeid i august 2003, som var et samarbeid mellom Norges Unge Katolikker (NUK) og Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme, har NUK endret vedtektene sine på landsmøtet 23.-26. september 2004. En arbeidsgruppe, der biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. deltok, har jobbet med spørmålet om hvordan NUKs rolle i forhold til Kirkens barne- og ungdomsarbeid kan tydeliggjøres og styrkes også gjennom organisasjonens vedtekter og struktur. Resultatet ble et forslag til nye vedtekter. Det meste av innholdet i forslaget ble vedtatt.

De viktigste endringene

Organisasjonskonsulent Marta Bivand Erdal skriver om dette i Broen (nr 5 2004 s.8):

"Først og fremst er det nå åpnet for at voksne over 35 år kan være medlemmer av NUK, når disse har tillitsverv i barne- og ungdomsarbeidet. Andre voksne ønskes fortsatt velkommen som støttemedlemmer i NUK.

Landsmøtet åpnet også for at grupper som på grunn av sin indre struktur ikke kan organiseres demokratisk, likevel kan være tilknyttet NUK.

Videre vedtok Landmøtet at menigheter, ved menighetsråd, har adgang til å klage til NUKs Landsstyre. dersom de oppfatter at et lokallag i menigheten ikke drives i henhold til NUKs formålsparagraf. NUK håper at dette vil gjøre kommunikasjonen og samarbeidet i vanskelige situasjoner enklere og ryddigere, samt at man på denne måten kan hjelpe lokallag som måtte ha problemer.

De nye vedtektene gir fra NUKs side en klar anerkjennelse av at ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet ligger i menighetene, men uttrykker også et ønske om å støtte og å samarbeide med menighetene i dette arbeidet. Dette er for så vidt ikke nytt, men det har tidligere ikke vært presisert i våre vedtekter.

De nye vedtektene gir også en klar anerkjennelse av at NUK hører inn under biskopenes hyrdeansvar i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Dette er heller ikke noe nytt, men heller ikke dette har tidligere vært like tydelig formulert.

Barne- og ungdomskontakter i menighetene

Punktet om barne- og ungdomskontakter i menighetene er kanskje det mest konkrete resultat av arbeidet på og etter barne- og ungdomsseminaret i august 2003. Det er NUK som i samarbeid med Pastoralrådet i OKB har arbeidet frem denne ideen. Dette er tenkt som noe konkret menighetene kan gjøre for styrke og å ta ansvar for barne- og ungdomsarbeidet. Pastoralrådet i OKB vil jobbe videre med dette i løpet av det inneværende arbeidsår. NUK håper at også pastoralrådene i Midt- og Nord-Norge ønsker å jobbe med denne ideen i sine stift. Vi håper at den nye ordningen med barne- og ungdomskontakter vil bidra til et stadig mer levende og helhetlig katolsk barne og ungdomsarbeid Norge.

Landsmøtet vedtok at barne- og ungdomskontaktene i menighetene kan møte på NUKs landsmøte med tale- og forslagsrett. De fremmøtte barne- og ungdomskontakter velger seg imellom to som har stemmerett på landsmøtet. Disse to vil også sitte i NUKs Landsstyre, med fulle demokratiske rettigheter."

Pastoralrådet i OKB følger opp

Ordningen med barne- og ungdomskontakter i menighetene, som har slik møterett til NUKs landsmøte, krever jo at menighetene på sin side utnevner noen. Etter ønske fra biskop Schwenzer ser Arbeidsutvalget til Pastoralrådet i OKB på mulige modeller for dette, som eventuelt vil kunne innlemmes i OKBs vedtekter i 2005. Saken tas opp til orientering på PROs høstmøte 30. - 31. oktober.

Norges Unge Katolikker/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
25. oktober 2004

av Webmaster publisert 25.10.2004, sist endret 25.10.2004 - 18:51