«Vær utholdende med ett hjerte i bønn» (Johannes Paul II)

Kirken er ikke ensidig opptatt av lover og regler under en periode med sedisvakans (interregnum), men også av å fremme en åndelig holdning som bør råde i hele Guds folk på en slik tid. Dette understreket Johannes Paul II i sin apostoliske konstitusjon Universi Dominici Gregis (1996).

«Under en periode med sedisvakans, og fremfor alt under tiden for valget av Peters etterfølger, er Kirken på en spesiell måte forenet med sine hyrder, særlig kardinalene som foretar valget, og hun ber Gud om å gi henne en ny pave som en godhetens og forsynets gave».

Johannes Paul II fremholder «det første kristne fellesskap som det tales om i Apostlenes gjerninger (1,14)» som et forbilde, og han sier at «den universelle Kirke, i åndelig forening med Maria Jesu mor, skulle være utholdende med ett hjerte i bønn».

«Slik vil valget av den nye paven ikke være noe som er adskilt fra Guds folk og som kun angår de stemmeberettigede kardinalene, men det vil på et vis være hele Kirkens akt,» sier dokumentet.

Den hellige Far skriver: «I alle byer og på alle steder (...) burde man utholdende og ydmykt bære frem bønner til Herren (cf. Matt 21,22 og Mark 11,24) om at han må opplyse kardinalene og gjøre dem så likesinnede i deres oppgave at et raskt, harmonisk og frukbart valg må finne sted, slik det er nødvendig for sjelenes frelse og til beste for hele Guds folk».

Paven betrodde også de kardinalene som er for gamle til å delta i valget en særlig oppgave ved å gi dem muligheten til å «ta del i de forberedende møtene til konklavet».

«Under perioden med sedisvakans, og spesielt mens valget av paven foregår, er det særlig deres oppgave å lede Guds folk som er samlet i Romas hovedkirker og i andre kirker i ulike bispedømmer rundt om i verden, og derved støtte opp under konklavets arbeid».

Teksten sier at hele Kirken «med inderlige bønner til Den Hellige Ånd,» på vegne av kardinalkollegiet skulle be om evnen til å «foreta et valg for Guds åsyn alene og med "sjelenes frelse" som deres eneste anliggende, det som "i Kirken alltid må være den høyeste lov"».

ZE05040206

ZEN - Zenit [o:abh] (2. april 2005)