NUK søker vikar for organisasjonskonsulent

Norges Unge Katolikker (NUK) er en lands­dekkende katolsk barne- og ungdoms­organisasjon. NUK er en sammen­slutning av lokallag, for barn og ungdom, med utspring i de katolske menig­hetene i Norge. Orga­ni­sa­sjonens sekre­tariat, som arbeider i nært sam­arbeid med styret, har ansvar for den daglige driften av orga­nisa­sjonen og sentrale arrange­menter, samtidig som man også støtter det lokale arbeidet.

NUKs virksomhet på sentralt plan i dag inkluderer: sommer­leirer for barn og ungdom, konfirmant­påske­leir, pilegrims­turer, leder­trening og forma­sjon, blader, inter­nett­side, Ad­vents­aksjonen (årlig solidari­tets­aksjon i samar­beid med Caritas Norge), å være en "ressurs­sentral" i for­bindelse med barne- og ungdoms­arbeid i de katolske menig­hetene i Norge.

Tidsrom for vikariatet: 22. august 2005 - 5. mai 2006.

Det er ønskelig at organisasjonskonsulenten er:

 • Praktiserende katolikk
 • Kontaktskapende, utadrettet og selvstendig (mye av arbeidet er rettet mot ungdom)
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid

Det er ønskelig at organisasjonskonsulenten har:

 • Kjennskap til den katolske Kirke og dens lære
 • Kjennskap til den katolske Kirke i Norge
 • Høyskole og/eller universitetsutdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, fortrinnsvis i NUK sammenheng
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Organisasjonskonsulentens oppgaver vil være:

 • å ha kontakt med NUKs lokallag; støtte og følge disse opp, samt støtte opp om barne- og ungdomsaktiviteter i menighetene for øvrig
 • å arbeide med NUKs sentrale arrangementer; kvalitetssikring og oversikt
 • å arbeide med informasjon om NUKs aktiviteter o.a. via www.nuk.no
 • å hjelpe til med administrativt arbeid i forbindelse med produksjon av ny sangbok
 • å arbeide med administrative oppgaver som referatføring, utsendelser og annet

Lønn etter avtale, men ikke under lønnstrinn 26.

For mer informasjon kontakt nestleder i NUK Heidi Øyma.

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: NUK, Akersveien 16a, 0177 Oslo, innen 1. juni 2005 - merk konvolutten "jobbsøknad".

Melding fra NUK (10. mai 2005)

av Webmaster publisert 10.05.2005, sist endret 10.05.2005 - 15:14