Katolske studier ved Menighetsfakultetet

 Les også:

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) starter fra høsten 2005 opp flere nye studieprogram med katolsk profil. De katolske studieprogrammene er et resultat av MFs ønske om å tjene aktuelle kirkelige behov i Norge på tvers av konfesjonsgrenser.

Studenter ved MF kan fra høsten 2005 velge to ulike studieprogram med katolsk profil. Den grundigste utdanningen er en femårig Master i teologi, studieretning katolsk teologi. I tillegg til allmenne teologiske studier inneholder graden 50 studiepoeng med katolske emner. Den andre graden er en Master i kristendomskunnskap, studieretning katolsk teologi. Denne bygger på en bachelorgrad (3-årig) med minst 80 studiepoeng KRL eller teologi. Studiet omfatter bl.a. 30 studiepoeng med katolske emner.

Det er lagt opp til at deler av disse gradene kan studeres ved Det pavelige universitet Gregoriana i Roma, eller ved et annet fakultet som MF har samarbeidsavtale med. Emnene i katolsk teologi vil også enkeltvis gi uttelling for en bachelorgrad ved MF, samt ved de fleste bachelorprogram i Norge, avhengig av de enkelte studiesteders krav om fagsammensetning. Det er altså mulig å ta enkeltemner innenfor katolsk teologi uten å være innskrevet på et flerårig studieprogram. En informasjonsbrosjyre som presenterer de katolske studieprogrammene er utarbeidet.

Som del av disse programmene, og for å møte etterspørselen fra katolske miljøer, vil fakultetet i de kommende semestrene tilby 1-2 emner á 10 studiepoeng pr. semester. Under ledelse av professor Bernt T. Oftestad er tre emner allerede etablert i emneporteføljen, og ytterligere andre emner vil bli etablert i tiden som kommer. Undervisningen i disse spesifikt katolske emnene vil i overveiende grad skje ved bruk av katolske lærere.

Det første katolske emnet i historien som tilbys ved MF allerede høsten 2005 er emnet Katolsk praktisk teologi: Liturgia, diakonia, martyria. Emnet som har et omfang på 10 studiepoeng og er et emne på bachelornivå, tilbys i samarbeid med sr. Anne Bente Hadland og sr. Else-Britt Nilsen ved Sta. Katarinahjemmet. Undervisningen som vil finne sted i helger og på kveldstid, vil bestå i praktisk innføring sammen med veiledende kunnskapsformidling, observasjon, samtale og tilegning av ferdigheter. Undervisningen vil finne sted på Katarinahjemmet, på MF, og ved besøk til ulike kirker og institusjoner. Emnet har ikke tradisjonell eksamen, men forutsetter oppfyllelse av studiekravene.

Neste semester (våren 2006) begynner enda et katolsk emne: Katolsk lære i fortid og nåtid: historisk og systematisk teologi (10 studiepoeng). Senere vil det gis tilbud om undervisning i emnet Katolsk sosiallære: sosialetikk og politisk etikk (10 studiepoeng).

Torsdag 25. august arrangerer MF en lanseringskonferanse for de katolske studieprogram og emner. Programmet for konferansen er ikke endelig fastlagt, men planen er å samle katolske prester, teologer, studenter og lekfolk sammen med kolleger fra andre kirkesamfunn til en konferanse som setter aktuelle teologiske tema i feltet katolsk/luthersk teologi på dagsorden og som samtidig markerer den endrede økumeniske profil ved fakultetet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. mai 2005)

av Webmaster publisert 24.05.2005, sist endret 24.05.2005 - 21:57