Norges Unge Katolikker søker organisasjonssekretær

Norges Unge Katolikker (NUK) er en lands­dekkende katolsk barne- og ungdoms­organisasjon. NUK er en sammen­slutning av lokallag, for barn og ungdom, med utspring i de katolske menig­hetene i Norge. Orga­ni­sa­sjonens sekre­tariat, som arbeider i nært sam­arbeid med styret, har ansvar for den daglige driften av orga­nisa­sjonen og sentrale arrange­menter, samtidig som man også støtter det lokale arbeidet.

NUKs virksomhet på sentralt plan i dag inkluderer: sommer­leirer for barn og ungdom, konfirmant­påske­leir, pilegrims­turer, leder­trening og forma­sjon, blader, inter­nett­side, Ad­vents­aksjonen (årlig solidari­tets­aksjon i samar­beid med Caritas Norge), å være en "ressurs­sentral" i for­bindelse med barne- og ungdoms­arbeid i de katolske menig­hetene i Norge.

Stillingen inngår i et sekretariat bestående av en organisasjonssekretær, organisasjonskonsulent og ungdomsprest. Sekretariatet er direkte underlagt NUKs Arbeidsutvalg. De ansatte må være innforstått med og lojal overfor organisasjonens kristne grunnsyn og formålsparagraf. Stillingen omfatter en del kvelds- og helgearbeid.

Ansvarsområder:

 • Drift og vedlikehold av medlemsdatabase
 • Utsendelse av infomateriell
 • Postjournal, arkivering, email og telefon
 • Ha løpende oversikt over økonomien, foreta utbetalinger og lignende
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Forefallende sekretærarbeid
 • Følge opp de administrative sider ved arrangementer

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig handel og kontor, eller tilsvarende
 • Erfaring fra kontorfaglig arbeid
 • God kjennskap til IKT
 • Erfaring fra regnskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og flerkulturell forståelse

Lønn etter avtale, men ikke under ltr 22.

Tiltredelse: Snarest.

For mer informasjon kontakt nestleder i NUK, Heidi Øyma på e-post eller tlf. 22 27 93 25 (kveldstid).

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: NUK, Akersveien 16a, 0177 Oslo, innen 10. juni 2005 - merk konvolutten "jobbsøknad".

Melding fra NUK (27. mai 2005)

av Webmaster publisert 27.05.2005, sist endret 27.05.2005 - 14:37