Pavestolen tar avstand fra de omstridte bispevielser i Kina

 Se også:

Prof. Joaquin Navarro-Valls, Pavestolens pressetalsmann, kom torsdag 4. mai med den følgende uttalelse til pressekorpset ved "Sala Stampa", Pavestolens pressekontor, om de siste dagers bispevielser i Kina:

"Jeg kan informere om Den Hellige Stols standpunkt vedrørende bispeordinasjonene av prestene Joseph Ma Yinglin og Joseph Liu Xinhong, som fant sted henholdsvis sist søndag den 30. april i Kunming (provinsen Yunnan) og onsdag 3. mai i Wuhu (provinsen Anhui).

Den Hellige Far tok imot nyhetene med dyp misbilligelse, ettersom en handling av en slik relevans for Kirkens liv som en bispeordinasjon er, blir gjennomført i begge tilfeller uten at de fordringer som fellesskapet med Paven er blitt respektert.

Dette er et alvorlig sår på Kirkens enhet, som det som kjent finnes strenge kanoniske sanksjoner mot (jfr. kanon 1382 i den kanoniske lovbok).

I følge mottatt informasjon har det fra utenomkirkelige størrelser blitt utøvet et sterkt press og fremført trusler mot biskoper og prester for at de skulle ta del i bispeordinasjoner som var illegitime uten det pavelige mandat, og dessuten stred mot deres samvittighet. En rekke prelater nektet å føye seg etter lignende press, mens andre ikke var i stand til annet enn å føye seg, under stor indre smerte. Episoder av dette slag etterlater sårmerker ikke bare innen det katolske fellesskap, men også på samvittighetene.

Vi står derfor ovenfor en alvorlig krenkelse av religiøs frihet, til tross for at de to bispevielsene er blitt søkt fremstilt som rettmessige handlinger for å gi hyrder til vakante bispedømmer.

Den Hellige Stol følger med oppmerksomhet den katolske kirke i Kina på dens vanskelige vei, og selv om den er klar over noen særegenheter ved denne vei, har den trodd og håpet at slike beklagelige episoder skulle være noe som tilhørte fortiden.

Den Hellige Stol anser det nå som dens klare plikt å gi uttrykk for smerten som hele den katolske kirke føler, særlig det katolske felleskap i Kina, og spesielt de biskoper og prester som ble nødt til å utføre eller delta mot sine samvittigheter i bispeordinasjoner, som verken kandidatene eller de konsekrerende biskoper ønsker å gjennomføre uten å ha mottatt det pavelige mandat.

Dersom meldingene om at andre bispevielser skal finne sted på samme måte medfører riktighet, må Den Hellige Stol gjenta og understreke behovet for respekt for Kirkens frihet og for dens institusjoners autonomi fra ekstern innblanding. Den Hellige Stol ønsker intenst at slike uakseptable voldshandlinger og utillatelige begrensninger ikke gjentas.

Den Hellige Stol har ved forskjellige anledninger understreket sin beredvillighet til en ærlig og konstruktiv dialog med de kompetente kinesiske myndigheter, for å søke løsninger som kan tilfredsstille begge parters rettmessige behov.

Initiativer som de ovennevnte fremmer ikke en slik dialog, men oppkaster i stedet nye hindringer mot den."


Prof. Joaquin Navarro-Valls

Vi gjengir også her Navarro-Valls uttalelse på engelsk:

"I can inform you of the position of the Holy See regarding the episcopal ordination of the priests Joseph Ma Yinglin e Joseph Liu Xinhong, which took place, respectively, last Sunday, April 30, in Kunming (province of Yunnan) and Wednesday, May 3, in Wuhu (province of Anhui).

The Holy Father has learned of the news with profound displeasure, since an act so relevant for the life of the Church, such as an episcopal ordination, has been carried out in both cases without respecting the requirements of communion with the Pope.

It is a grave wound to the unity of the Church, for which severe canonical sanctions, as it is known, are foreseen (cfr. canon 1382 from the Code of Canon Law).

According to the information received, bishops and priests have been subjected to - on the part of external entities to the Church - strong pressures and to threats, so that they would take part in the episcopal ordinations which, being without pontifical mandate, are illegitimate and, besides, contrary to their conscience. Various prelates have given a refusal to similar pressures, while others were not able to do anything but submit with great interior suffering. Episodes of this kind produce lacerations not only in the Catholic community but also in the internal conscience itself.

We are therefore facing a grave violation of religious liberty, notwithstanding that it is sought to present the two episcopal ordinations as a proper act to provide the pastors for vacant dioceses.

The Holy See follows with attention the troubled path of the Catholic Church in China and even aware of some particularities of such a path, believed and hoped that similar, deplorable episodes by now would belong to the past.

She considers that now it is her precise duty to give voice to the suffering of the entire Catholic Church, in particular to that of the Catholic community in China and especially to that of those bishops and priests who were seen obligated, against conscience, to take part or to participate in the episcopal ordination, of which, neither the candidates or the consecrating bishops want to carry out without having received the pontifical mandate.

If the news is true that other episcopal ordinations are to take place in the same manner, the Holy See would like to underline the need for respect for the liberty of the Church and for the autonomy of its institutions from whatever external interference, and sincerely wishes that such unacceptable acts of violence and inadmissible constrictions are not repeated.

The Holy See has, on various occasions, stressed her willingness for honest and constructive dialogue with the competent Chinese authorities for the purpose of finding a solution that would satisfy the needs of both parties.

Initiatives such as the above mentioned do not favor such dialogue but instead create new obstacles against it."

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. mai 2006)