Høringsuttalelse fra Den katolske kirke om bioteknologiloven

 Les:

Oslo katolske bispedømmes Familiesenter har levert en høringsuttalelse vedrørende Helse- og Omsorgsdepartementets utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi. Konklusjonen i uttalelsen var:

Endringsforslaget er gjennomsyret av at livets begynnelse i befruktningsøyeblikket fornektes. Høringsdokumentet preges av en holdning som tilsier at nyunnfangede mennesker kan utnyttes på forskjellig måte, terapeutisk og i forskningsøyemed. Departementets språkbruk avdekker i seg selv et utilitaristisk menneskesyn.

Endringene som foreslås i HODs høringsutkast vil:

  1. gjøre embryoer til forsøksobjekter og derved frata dem deres menneskeverd
  2. skade eller tilintetgjøre de spedeste og mest forsvarsløse liv i jakten på ny kunnskap
  3. gi mennesker forskjellig verdi, alt etter hvilken nytte man har av dem eller hvilke genetiske egenskaper de er utstyrt med
  4. omgjøre mennesker til midler
  5. gi forskningen og teknologiens utvikling forrang fremfor mennesket

Lovforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer en meget alvorlig forringelse av menneskeverdet i norsk lovgivning, idet det ser helt bort fra det mest grunnleggende prinsippet om menneskets rett til liv. Lovteksten åpner for å implementere et utilitaristisk menneskesyn som reduserer mennesket til et middel for forskningen, og som tillater utsortering av menneskeembryoer på grunnlag av monogen eller kromosomal sykdom.

Den katolske kirke i Norge vil på det sterkeste advare mot at Helse- og omsorgsdepartementets utkast til endringer i bioteknologiloven tas til følge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo - PCT/MT) (9. juli 2006)