Norges Unge Katolikker søker organisasjonskonsulent

Norges Unge Katolikker (NUK) er en lands­dekkende katolsk barne- og ungdoms­organisasjon. NUK er en sammen­slutning av lokal­lag, for barn og ungdom, med utspring i de katolske menig­hetene i Norge. Orga­ni­sa­sjonens sekre­tariat, som arbeider i nært sam­arbeid med styret, har ansvar for den daglige driften av orga­nisa­sjonen og sentrale arrange­menter, samtidig som man også støtter det lokale arbeidet.

NUKs virksomhet på sentralt plan i dag inklu­derer: sommer­leirer for barn og ungdom, konfir­mant­påske­leir, pilegrims­turer, leder­trening og forma­sjon, blader, inter­nett­side, Ad­vents­aksjonen (årlig solidari­tets­aksjon i samar­beid med Caritas Norge), å være en "ressurs­sentral" i for­bindelse med barne- og ungdoms­arbeid i de katolske menig­hetene i Norge.

Det er ønskelig at organisasjonskonsulenten er:

 • Praktiserende katolikk
 • Kontaktskapende, utadrettet og selvstendig (mye av arbeidet er rettet mot ungdom).
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Det er ønskelig at organisasjonskonsulenten har:

 • Kjennskap til den katolske Kirke og dens lære.
 • Kjennskap til den katolske Kirke i Norge.
 • Høyskole og/eller universitetsutdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, fortrinnsvis i NUK sammenheng.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Organisasjonskonsulentens oppgaver vil være:

 • å ha kontakt med NUKs lokallag; støtte og følge disse opp, samt støtte opp om barne- og ungdomsaktiviteter i menighetene for øvrig.
 • å arbeide med NUKs sentrale arrangementer; kvalitetssikring og oversikt
 • å arbeide med informasjon om NUKs aktiviteter o.a. via www.nuk.no
 • å arbeide med administrative oppgaver som referatføring, utsendelser og annet.

Lønn etter avtale, men ikke under lønnstrinn 26 i statens lønnsregulativ.

Tiltredelse: Snarest.

For mer informasjon, kontakt personalansvarlig i NUKs Arbeidsutvalg Heidi H. Øyma, E-post Heidi(dot)Oyma(at)katolsk(dot)no eller tlf. 47 23 74 29.

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: NUK, v/Heidi Øyma per e-post eller til: Akersveien 16a, 0177 Oslo, innen 25. januar 2007 - merk "jobbsøknad".

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. januar 2007)

av Webmaster publisert 10.01.2007, sist endret 10.01.2007 - 15:05