Rapport fra Great Lakes-konferansen i Kinshasa

Helene Lund var katolsk representant i den økumeniske delegasjonen fra Norge som deltok i Great Lakes-konferansen

Helene Lund, stipendiat ved Menighetsfakultetet i Oslo, var representant for Den katolske kirke i Norge da en økumenisk sammensatt delegasjon fra Nye Norges Kristne Råd deltok på den store Pastoralkonferansen for Great Lakes-regionen 24. februar til 3. mars i Kinshasa, Kongo.

Konferansen, som er et samarbeid mellom de nasjonale økumeniske rådene i Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo og Norge, hadde som tema "Kirkenes bidrag i implementeringen av FN's Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet". Dette var den syvende konferanse i rekken siden 1999 og har vært forberedt gjennom tidligere lignende konferanser, ikke minst i 2004, da man i hovedsak fokuserte på vold og overgrep mot kvinner som våpen i krig.

Helene Lund gir den følgende rapport fra konferansen:

I Great Lakes-regionen er det stort sett kirkene (katolske og protestantiske) som driver sentral infrastruktur i landet (skoler, sykehus, helsetilbud, minerydding osv). Kirkene anses derfor både av myndighetene og det internasjonale nærvær gjennom FN som de mest sentrale samfunnsaktørene. Kirkenes arbeid for å sikre kvinner og barns grunnleggende rettigheter i krig og deres deltagelse i gjenoppbyggingen av freden er derfor av stor betydning for hele regionen.

Great Lakes-konferansen skulle i år hatt delegasjoner fra Rwanda, Burundi, Kongo og Norge, men delegasjonen fra Rwanda ble dessverre forhindret fra å delta. I konferansen deltok også ansatte i FN-representasjonen i Kongo, først og fremst likstillingsrådgiver Amy Smythe, som holdt foredrag om resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet, og som uttrykte stor tilfredshet med resultatet av konferansen. Også kongolesiske myndigheter var engasjert, blant annet gjennom at nasjonalforsamlingens president åpnet hele konferansen. Kongolesiske medier sendte daglige nyheter på radio og TV, og også nairobisk TV og BBC dekket konferansen.

Den norske delegasjonen besto av tre representanter fra Den norske kirke: biskop Solveig Fiske(av Hamar), prost Per Halstein Nilsen og Erlend Rogne. Gunnveig F. Knudsen representerte Pinsebevegelsen, pastor Janne-Monica Kaarigstad Misjonsforbundet og undertegnede Den katolske kirke. De andre delegasjonene besto hovedsakelig av biskoper og pastorer fra ulike protestantiske kirker, samt kvinner som ledet diverse relevante kvinneorganisasjoner.

Dessverre var ingen katolske biskoper eller prester til stede, men katolske, kvinnelige bidragsytere spilte en sentral rolle. Spesielt bør nevnes sr. Albertine Mbujimayi (fransk jurist og menneskerettighetsforkjemper) og sr. Petronelle Ifa-Iyoli (fra kommuniteten Den hellige familie i Kisangani, initiativtakere i "Femme et Enfants Victimes des Conflicts armes en Republique Democratiquedu Congo").

Helene Lund

Konferansen endte i en slutterklæring, som her følger i norsk oversettelse (oversatt av Helene Lund):

Deklarasjonen fra delegatene ved Pastoralkonferansen for Great Lakes-regionen 24. februar til 3. mars 2007 i Kinshasa

Vi, delegater fra kirker og økumeniske råd i Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo og Norge, samlet til Pastoralkonferansen for Great Lakes-regionen i Kinshasa 24. februar til 3. mars 2007 over temaet "Kirkenes bidrag i implementeringen av FN's Sikkerhetsråds resolusjon 1325" er;

- sterkt bekymret over de komplekse konfliktene i landene våre, spesielt i Great Lakes-regionen der konfliktene forårsaker ubeskrivelige lidelser for samfunnet og særlig for kvinner og jenter;

- oppmerksomme på at kvinner og jenter fortsatt rammes hardt av disse konfliktene, og at dette gjør dem mer sårbare og svekker tilgangen deres til grunnleggende sosiale tjenester og muligheten for deltagelse i beslutningstakingsprosesser;

- bekymret over den vedvarende bruk av vold, og særlig over bruken av voldtekt som krigføringsvåpen, og over at kvinner og de barn de føder etter å ha vært utsatt for brutale og umenneskelige overgrep ikke har tilgang på juridisk og annen oppfølging;

- foruroliget over spredningen av håndvåpen og antipersonellminer i regionen, til tross for at kirker, regjeringer og det internasjonale samfunn har arbeidet med avvæpning, demobilisering, reintegrering og reetablering gjennom DDRR-programmet og gjennom reformer i sikkerhetssektoren;

- informert, gjennom orienteringer fra delegasjonene og fra fagpersoner, om statusen i arbeidet med å implementere kjønnsperspektiv og FN-resolusjon 1325;

- oppmerksomme på at en effektiv implementering av kjønnsperspektivet og resolusjon 1325 er et viktig bidrag til å bygge bærekraftig fred og helhetlig utvikling i våre respektive land;

- glade for det arbeidet som allerede er utført av våre kirker og av organisasjoner og økumeniske institusjoner som All Africa Conference of Churches, FECCLAHA og GLEF, som alle er involvert i Pastoralkonferansen for Great Lakes, for å bygge fred i denne regionen;

- foruroliget over den lave deltagelsen av kvinner i de beslutningsfattende strukturer i våre kirker og i våre land, og over at deres viktige bidrag og kompetanse overses til tross for at de utgjør majoriteten av befolkningen:

Vi delegater i Pastoralkonferansen for Great Lakes-regionen:

1. forplikter oss til å aktivt arbeide for å implementere kjønnsperspektivet og resolusjon 1325 i våre kirker og i vårt samfunn;

2. gjenkjenner at både kvinner og menn er barn av den ene og samme Far, og at de følgelig har den samme verdighet og de samme rettigheter (1.Mos;26-27)

3. forplikter oss herved til å fastholde de demokratiske prinsipper, behovet for transparens og god ledelse og like rettigheter for kvinner og menn.

4. bekrefter at vi sammen vil arbeide for å finne måter og virkemidler for å bekjempe at forbrytere går fri for straff, særlig i tilfeller av grove brudd på menneskerettighetene og spesielt de som angår kvinner.

5. ber om at ECC (Kristi kirke i Kongo), vertskapet for denne konferansen, initierer en lignende dialog med kirkene i Burundi og Norge for at de sammen kan gi bidrag til å løse flyktningkrisen i regionen.

6. retter en appell:

Til parlamentene i Great Lakes-regionen:

1. om at de våker over prinsippet om at enkeltlovene er i overensstemmelse med grunnloven og om at de sikrer at lovverkene er i overensstemmelse med (a) konvensjoner som forbyr alle former for diskriminering av kvinner, (b) konvensjonen om barns rettigheter og videre (c) FN's sikkerhetsråds resolusjon 1325;

2. om at de ratifiserer avtalen om sikkerhet, stabilitet og utvikling i Great Lakes-regionen som ble undertegnet i Nairobi i anledning av den Internasjonale Konferansen om Great Lakes-regionen.

Til kommisjonene

- som har blitt nedsatt for å bygge fred og forsoning etter konfliktene i Great Lakes-regionen, om at de anerkjenner kirkene som ufrakommelige partnere i arbeidet med å sikre varig fred og utvikling og for å implementere kjønnsperspektivet og resolusjon 1325.

Til kirkene

- om å sørge for at det er en rimelig balanse mellom kvinner og menns representasjon og deltagelse i alle samlinger og konsultasjoner, i alle fora og ved all beslutningstaking.

Deltagerne.

Gjort i Kinshasa, 2. mars 2007

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mars 2007)

av Webmaster publisert 09.03.2007, sist endret 09.03.2007 - 18:15