Rosenkransaksjon for det ufødte liv

Fra Angelico (ca 1400-55): Herrens bebudelse (ca 1430-32), altertavle, Museo del Prado, Madrid, Spania

"Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg."

(Jer 1, 5)

Den 25. mars er Livets dag. På høytiden for Herrens Bebudelse feirer vi at Jesus Kristus, vår Frelser, tar bolig blant oss og blir menneske. Ved denne høytiden bør vi ikke bare styrke bønnen for livet, men også fordype oss i livets betydning som gave fra unnfangelse av og til en naturlig død.

Familiesenteret henvender seg til alle troende, fordi vi med stor bekymring ser at Norges lover blir stadig mer menneskefiendtlige. Vår Regjering forbereder nemlig denne våren en bioteknologilov som vil tillate meget alvorlige angrep på det ufødte liv i sitt tidligste stadium, og ytterligere uthule retten til liv i vårt samfunn.

Lovforslaget åpner for:

 - Bruk av levende embryoer til opplæring og forskning inntil 14 dager etter unnfangelsen.

 - Gentesting av embryoer og påfølgende utsortering av dem som er bærere av alvorlig, arvelig sykdom (uspesifisert).

- Vevstyping av embryoer, i den hensikt å skaffe donorsøsken til alvorlig syke, eldre søsken, der embryoer med uønsket vevstype risikerer å bli destruert.

- Fremstilling av donorbarn for helbredelse av syke, eldre søsken. Mennesket gjøres til et middel.

Familiesenteret oppfordrer alle troende til å bli med på en ROSENKRANSAKSJON for det ufødte liv.

Kom sammen i menighetene, i familiene eller be rosenkransen enkeltvis. Mange ganger i Kirkens historie har rosenkransen vist seg som en svært virkningsfull og avgjørende bønn for å bevare menneskeliv og levekår for Kirken. Vi ber Jomfru Marias Rene Hjerte, som tok imot Guds egen Sønn i sitt morshjerte, om å favne og beskytte alle de uskyldige liv som heretter står i fare for å avlives i forskningens og helsens navn. Og vi ber for våre folkevalgte, at de tidsnok innser at lovforslaget er et alvorlig angrep på menneskeverdet og trekker det tilbake.

Aksjonen pågår frem til loven blir behandlet i Odelstinget 24. mai 2007.

"Som kristne, som Guds barn, tror vi på at vi er skapt av Gud og at Gud bryr seg om oss, at Gud elsker sin skapning fra første øyeblikk. Denne troen har vært til lenge før kristne tider, som Salmenes forfatter prøver å si (Salme 139, 15-16). Får vi da lov til å bedømme hvilke liv som har verdi, hvilke liv som er brukbare? Istedenfor å skape en verden for mennesker, skaper vi mennesker for verden. Må vi ikke snarere gjøre slik at alt liv, all skapning kan finne sin plass i vårt samfunn?"

P. Andreas Rupprecht S.M., åndelig veileder for Familiesenteret

Bruk gjerne bønnen skrevet av Liv Kjersti Skjeggestad i organisasjonen Menneskeverd:

LIVSVERNBØNNEN

"Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet."

Salme 139:15 - 16

* Herre, jeg ber for regjering og Storting - at de tar beslutninger som er til beste for oss alle i vårt land; både fødte og ufødte.

* Jeg ber om at du åpner deres øyne så de kan se, og skille mellom rett og urett.

* Jeg ber om at retten til liv skal skrives inn i vår grunnlov.

* Herre, jeg ber om at de skal se urimeligheten i at det som skulle være den tryggeste plassen å være, i mors mage, er den minst rettssikre.

* Jeg ber om at vi alle ser at dette er den største urett som skjer her i vårt siviliserte land.

* Herre, jeg ber om at alle barn skal ha rett til å bli født uansett hva slags egenskaper de har.

* Jeg ber for regjeringen at de vil stå opp for de svakeste, de mest sårbare gruppene, istedenfor å tilrettelegge for at de skal sorteres ut på et tidlig stadium.

* Jeg ber om at de ser at noen i vår egen menneskeart faktisk er utrydningstruet.

* Jeg ber om at likegyldigheten som også er over ditt folk, de kristne i dette landet, ristes av, slik at folk ikke lenger stilltiende aksepterer det som skjer.

* Jeg ber om en ny folkebevegelse som reiser seg sammen og står opp for "dine minste" og "våre minste".

* Jeg ber om at vi alle verner om og beskytter livet.

Kirkens lære om livet

"Menneskelivet må helt og fullt aktes og forsvares helt fra unnfangelsesøyeblikket av. Mennesket, fra det øyeblikk det er til, må tilkjennes menneskelige rettigheter, deriblant den ufravikelige rett hvert uskyldig vesen har til å leve." (Den katolske kirkes katekisme, KKK 2270.)

"Menneskets liv er hellig fordi det fra opphavet av bærer i seg Guds skapergjerning og står for all tid i et særlig forhold til Skaperen, dets eneste mål. Gud alene er herre over livet, fra begynnelse til slutt: ingen kan under noen omstendighet tilrane seg retten til direkte å ødelegge et uskyldig menneske." (Donum vitae, 5; gitt 22. februar 1987 ved Troskongregasjonen, ledet av den gang kardinal Joseph Ratzinger, nåværende pave Benedikt XVI.)

"Forskning og eksperimenter utført på mennesker kan ikke rettferdiggjøre handlinger som i seg selv strider mot menneskeverdet og moralloven. Eventuelt samtykke fra forskningsobjektene rettferdiggjør ikke slike handlinger. Eksperimentering med mennesker er ikke moralsk tillatt dersom den medfører uforholdsmessig og uunngåelig risiko for forskningsobjektenes liv eller fysiske og psykiske integritet. Eksperimentering med mennesker er ikke i samsvar med menneskeverdet dersom den i tillegg finner sted uten forskningsobjektets bevisste samtykke eller samtykke fra de pårørende." (KKK 2295)

Ønsker du å vite mer om hva Kirken lærer om livet? Les pave Johannes Paul IIs encyklika Livets evangelium av 25. mars 1995.

Ønsker du å lese Den katolske kirkes høringsuttalelse til Helse- og Omsorgsdepartementet? Du finner den her.

Familiesenteret oppfordrer alle til å slutte seg til pave Johannes Paul IIs inntrengende avslutningsbønn til Jomfru Maria i encyklikaen Livets evangelium:

"Å, Maria, den nye verdens morgenrøde, alt levendes mor, deg betror vi livets sak: Se hen, å mor, til den talløse skare barn som hindres i å bli født, de fattige, som tvinges til et byrdefullt liv, til menn og kvinner som er ofre for brutal vold, gamle og syke som drepes av likegyldighet eller misforstått barmhjertighet. Tilskynd alle som tror på din Sønn å forkynne Livets Evangelium med besluttsomhet og kjærlighet til mennesker i vår tid. Gi dem nåde til å ta imot Evangeliet som en stadig ny gave, glede over å feire det med takknemlighet livet igjennom, og mot til å bære vitnesbyrd om det og sammen med alle mennesker av god vilje, besluttsomt å bygge en sivilisasjon hvor sannheten og kjærligheten råder, Gud Skaperen som elsker livet til lov og ære."

Familiesenteret i Oslo Katolske Bispdømme / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. mars 2007)

av Webmaster publisert 26.03.2007, sist endret 26.03.2007 - 15:02