Tribunalet i OKB søker førstesekretær

Tribunalene i bispe­døm­mene er Kirkens første retts­instans. I tillegg finnes det en høyere retts­instans, som van­lig­vis befin­ner seg i det erke­bispe­dømmet det individu­elle bispe­dømme hører inn under. Da Norge ikke har noe katolsk erke­bispe­sete, er det erke­bispedøm­met West­minsters Tribunal i London som fungerer som andre retts­instans for Norge.

Tribu­nalets virk­somhet er en viktig del av Kirkens pastorale omsorg og sjelesorg.

Den daglige ledelsen av Tri­bu­nalet ligger hos admini­strator, som vil være første­sekre­tærens direkte over­ordnede. I tillegg er det ansatt en sekre­tær på deltid, og flere fri­vil­lige er tilknyttet tribu­nalet. Retts­vikaren, Tribu­nalets øverste leder, er bosatt i London, men er til stede ved kon­toret i Oslo med jevne mellomrom.

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme (OKB) betjener hele Norge, og søker nå førstesekretær i full stilling.

Det er ønskelig at førstesekretæren er:

 • Praktiserende katolikk
 • Strukturert, selvstendig og moden
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid

Det er ønskelig at førstesekretæren har:

 • Kjennskap til den katolske Kirke og dens lære. God kjennskap til den katolske Kirke i Norge en fordel
 • Høyskole- og/eller universitetsutdanning
 • Utmerket muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk (arbeidet innebærer en del oversettelse). Ytterlige språkkunnskaper er en fordel
 • Evne til å være imøtekommende og forståelsesfull overfor mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • Evne til å kommunisere med folk fra svært ulike kulturer og med ulik bakgrunn
 • Evne til å takle pressede situasjoner på en vennlig og profesjonell måte

Førstesekretærens oppgaver vil være:

 • å svare på henvendelser, primært per telefon
 • å ta intervjuer, primært i sammenheng med ekteskapssaker
 • å innhente dokumentasjon i sammenheng med ekteskapssaker
 • å oversette intervjuer, brev og annet til engelsk (eventuelt også andre språk)
 • å arbeide med administrative oppgaver som referatføring, utsendelser og annet
 • å organisere Tribunalets møtevirksomhet

Tribunalets arbeid omfatter personsensitive opplysninger og er omfattet av taushetsplikt. Stillingen innebærer daglig kontakt med mennesker i vanskelige livssituasjoner, og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt. Stillingen omfatter noe reisevirksomhet samt helge- og kveldsarbeid, men førstesekretæren vil hovedsakelig arbeide innenfor vanlig kontortid på Tribunalets kontor i Akersveien 5. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Lønn etter avtale, men ikke under lønnstrinn 33 i statens lønnsregulativ. Ønsket tiltredelse: 1. januar 2008.

For mer informasjon kontakt Tribunalets administrator sr. Ane-Elisabet Røer, på mobil 93 66 36 22 eller tribunalet(at)katolsk(dot)no.

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: Tribunalet, v/ sr. Ane-Elisabet Røer per e-post eller til: Akersveien 5, 0177 Oslo, innen 10. oktober 2007 - merkes "jobbsøknad".

OKB/mt (15. august 2007)

av Webmaster publisert 18.06.2007, sist endret 18.06.2007 - 17:04